Прописи и документи

Национални прописи

Болоњска декларација

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године


Закон о високом образовању

Закон о научноистраживачкој делатности

Закон о иновационој делатности


Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
(објављено у "Сл. гласник" број 13/2019)

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
(објављено у "Сл. гласник" број 13/2019)

Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
(објављено у "Сл. гласник" број 13/2019)

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма
(објављено у "Сл. гласник" број 13/2019)

Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља

Правилник о листи стручних, академских и научних назива

Минимални услови за избор у звања наставника на Универзитету

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма

Корисни линкови:

Правилници (НСВО)

Оснивачка акта са пратећом документацијом

Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Центар за трансфер технологија Универзитета у Крагујевцу д.о.о. Крагујевац"

Одлука о условима наставка издавања научног часописа "Лицеум: часопис за студије књижевности и културе"
(објављено: 06.04.2016.)

Одлука о оснивању и издавању Универзитетског научног часописа за књижевност, језик, уметност и културу ЛИПАР
(објављено: 07.02.2012.)

Одлука о висини учешћа у трошковима израде и штампања образаца дипломе Факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу

Одлука о именовању Уметничког савета Универзитетске галерије

Одлука о образовању одбора за управљање пословима Канцеларије за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу

Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању Фондације за решавање стамбених потреба наставном, научноистраживачком и уметничком кадру Универзитета у Крагујевцу

Одлука о изменама и допунама статута Фондацијe за решавање стамбених потреба наставном, научно-истраживачком и уметничком кадру Универзитета у Крагујевцу

Одлука о оснивању Кооперативног тренинг центра Универзитета у Крагујевцу

Одлука о одређивању управника Кооперативног тренинг центра Универзитета у Крагујевцу

Одлука о оснивању Центра за доживотно учење Универзитета у Крагујевцу

Одлука о одређивању управника Центра за доживотно учење Универзитета у Крагујевцу

Одлука о оснивању Центра за трансфер знања Универзитета у Крагујевцу

Одлука о одређивању управника Центра за трансфер знања Универзитета у Крагујевцу

Студијa о потреби и оправданости оснивања Факултета за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Врњачкој Бањи

Одлука о прихватању Студије о потреби и оправданости оснивања Факултета за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Врњачкој Бањи

Одлука о општим условима организовања наставе, одређивању ужих научних области и условима за расписивање конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника Факултета за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Врњачкој Бањи

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Ректората Универзитета у Крагујевцу
(објављено: 03.11.2014.; ступа на снагу: 11.11.2014.)

Захтев за одобрење службеног пута и отварање путног налога

Извештај са службеног пута у иностранство

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
(објављено: 12.10.2015.)

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Универзитету у Крагујевцу
(објављено: 26.11.2015.; ступа на снагу 04.12.2015.)

Обезбеђење квалитета

Систем за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу

Стратегија обезбеђења квалитета на Универзитету у Крагујевцу

Одлука о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета на Универзитету у Крагујевцу

Процедуре за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу

Одлука о усвајању Процедуре за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу

Правилник о обезбеђењу квалитета на Универзитету у Крагујевцу

Правилник о самовредновању на Универзитету у Крагујевцу

Правилник о поступку провере на плагијаризам на Универзитету у Крагујевцу

Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника

Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

Извештај о самовредновању Универзитета у Крагујевцу 2014.

Извештај о самовредновању Универзитета у Крагујевцу 2017.

Образовање и настава

Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу у другој високошколској установи односно код другог послодавца
(објављено: 02.04.2019.)

Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника на другој високошколској установи

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Крагујевцу
(објављено: 02.04.2019.)

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Крагујевцу

Правилник о поступку и условима доделе звања и права лица изабраног у звање професор Емеритус
(објављено: 30.03.2017.)

Правилник о критеријумима за доделу титуле почасног доктора, признања и награда Универзитета у Крагујевцу


Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
(објављено: 02.04.2019.)

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о уџбеницима на Универзитету у Крагујевцу

Правилник о доношењу студијског програма

Одлука о изменама и допунама Правилника о доношењу студијског програма
(објављено: 03.12.2013.)