Отворени позиви


  Позив: Development of next generation advanced biofuel technologies (RIA)

  Тема: У последње време може се приметити убрзани развој технологија следеће генерације за производњу нових напредних течних и гасовитих биогорива од биогених остатака и отпада укључујући CO2 и органски део отпадних вода или микро-алги (укључујући цијанобактерије), путем хемијских, електрохемијских, биохемијских, биолошких и термохемијских метода или пак комбинацијом истих. Фокус пројеката у оквиру ове теме треба да буде на високој ефикасности конверзије и ниским емисијама угљеника у току целе производње, а резултати између осталог треба да допринесу и већој доступности напредних технологија у области биогорива као и јачању европских научних капацитета у овој области.

  Рок за пријаву: 5. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Development of near zero-emission biomass heat and/or CHP including carbon capture (RIA)

  Тема: Пројекти у оквиру ове теме треба да допринесу унапређењу европске научне базе и да повећају технолошку конкурентност и извозни потенцијал у области биоенергије. Резултати треба да доведу и до смањења трошкова уз боље технолошке перформансе топлотних система заснованих на биоматеријалима и CHP технологијама. Овакву одрживост топлотних и/или CHP технологија заснованих на биомаси би требало постићи у чврстој спрези са друштвено-економском и еколошком одрживошћу, посебно у погледу смањења емисија и загађења ваздуха.

  Рок за пријаву: 5. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Demonstration of sustainable hydropower refurbishment IA

  Тема: Овим позивом би требало обновити, надоградити и повећати постојеће хидроенергетске капацитете како би их прилагодили тржишним и дигиталним изазовима и обезбедили подршку растућим уделима разноврсних обновљивих извора енергије. Важно је и повећати технолошко лидерство, конкурентност и извозни потенцијал европске хидроенергетске индустрије. Такође, циљ позива је и повећана одрживост реновираних хидроенергетских инсталација, узимајући у обзир циркуларну економију, социјалне, економске и еколошке аспекте (укључујући климатске промене) у складу са приоритетима Европског зеленог договора.

  Рок за пријаву: 5. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERA Fellowships

  Тема: Циљ овог позива је да се обезбеде стипендије одличним истраживачима за потребе реализације прекограничних мобилности. Активности које су предвиђене позивом морају бити усмерене на развој истраживачких и преносивих вештина и компетенција, бољу запошљивост, бројније могућности за развој каријере сарадника у академским круговима и шире, креирање новог начина размишљања и приступа истраживању и иновацијама кроз међународно, међусекторско и интердисциплинарно искуство, итд.

  Рок за пријаву: 13. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Postdoctoral Fellowships 2023

  Тема: Циљ позива Postdoctoral Fellowships је да се обезбеде стипендије за одличне истраживаче који ће реализовати међународну мобилност у или између држава чланица ЕУ или придружених земаља програма Хоризонт Европа, као и трећих земаља које нису придружене програму. Пријаве заједнички подносе истраживач и институција у академском или неакадемском сектору.

  Рок за пријаву: 13. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Onsite digital technologies to monitor nutrients and chemical or biological stressors in soil and plants with relevance for food safety and nutrition (IA)

  Тема: Очекивани исходи:

  • Активности у оквиру ове теме доприносе циљевима Мисије „Споразум о земљишту за Европу“, а посебно њеном другом циљу, „Заједничко креирање и унапређење иновација у циљу побољшања здравља земљишта на свим местима“.
  • Повећање скалирања, доступности и употребе дигиталних алата (нпр. технологије засноване на светлости, даљинска детекција, вештачка интелигенција) за праћење хранљивих материја, микро-хранљивих састојака, хемијских и биолошких стресора у земљишту, биљкама, и у храни и то у различитим фазама процеса производње (од фарме до фаза прераде).

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Testing and demonstrating transformative solutions to build resilience towards health risks caused by the effects of climate change

  Тема: Резултати пројекта требало би да допринесу да:
  • Регионалне, локалне власти и заједнице буду укључене у развој и тестирање решења која ће помоћи у ублажавању утицаја климатских промена на здравље и добробит људи, као и да сектор јавног здравља буде отпорнији на климатске промене и боље припремљен за ублажавање здравствених изазова повезаних са климатским променама.
  • Решења која ће подржати заштиту људског здравља и оснажити климатску отпорност буду развијена, тестирана и у великој мери буду доступна.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Soil-friendly practices in horticulture, including alternative growing media (IA)

  Тема: Активности у оквиру ове теме доприносе циљевима Мисије „Споразум о земљишту за Европу“, а посебно њеним специфичним циљевима „Очувати и повећати залихе органског угљеника у тлу”, „Смањити загађење тла и побољшати обнову” и „Побољшати структуру земљишта како би се побољшао квалитет станишта за биоту и усеве”. Активности би такође требало да допринесу климатским акцијама ЕУ и другим политикама у оквиру Европског зеленог договора, као што су План за органску акцију, Стратегија биодиверзитета за 2030. годину и предложени Закон о обнови природе.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Carbon farming in living labs (RIA)

  Тема: Активности у оквиру ове теме су директно повезане са циљем Мисије „Споразум о земљишту за Европу“ да се до 2027. године успостави 100 отворених лабораторија како би се прешло на здраво земљиште до 2030. године. Нарочито подржавају специфичан циљ Мисије, „Очувати и повећати залихе органског угљеника у земљишту“. Активности би требало да допринесу остварењу амбиција и циљева европског „Зеленог договора“. У дебати о одрживим циклусима угљеника, 2021. године, Комисија наводи како уклонити угљеник из атмосфере, укључујући и повећање производње угљеника ради његовог што већег складиштења у природи. Истраживање и иновације ће такође допринети овим циљевима, пружајући даља решења пољопривредницима и шумарима. Мере за постизање овог циља укључују: стандардизацију у праћењу, извештавању и верификацији, која је потребна да би се обезбедио јасан и поуздан поступак настајања угљеника, омогућавајући развој тржишта угљеника и обезбеђујући побољшано знање, управљање подацима и саветодавне услуге надлежним властима.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Soil pollution processes – modelling and inclusion in advanced digital decision-support tools (RIA)

  Тема: Активности у оквиру ове теме доприносе циљевима Мисије „Договор о земљишту за Европу“, посебно њеном оперативном циљу који се тиче изградње базе знања о здрављу земљишта и његовој подршци услугама екосистема и њеном специфичном циљу „Смањење загађења тла и побољшање рестаурације”.

  Очекивани исходи су:

  • Разумевање утицаја различитих врста загађења земљишта на процесе који се одигравају у земљишту, функције тла и сродне процесе у оквиру екосистема, уз повећани увид у то како загађење земљишта реагује на различитом тлу - употребу и начине управљања земљиштем, механизме обнове, контролу емисија, климатске екстреме, циклусе сушења-поновног влажења тла.
  • Побољшан приступ знању и подацима о земљишту који су релевантни заинтересованим актерима и који информишу о праксама и политикама смањења нивоа загађења, као и о праксама одрживог управљања земљиштем и обнављању загађеног земљишта, посебно оних земљишта са високим ризиком по људско здравље и екологију.
  • Успостављање унапређених капацитета за интеграцију различитих токова података, за моделирање и предвиђање процеса везаних за земљиште и његове интеракције са загађивачима тла, и за демонстрирање ефикасности мера политике (за ваздух, воду, земљиште) и њихов утицај.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Discovering the subsoil (RIA)

  Тема: Активности у оквиру ове теме доприносе циљевима Мисије „Договор о земљишту за Европу“, а посебно њеним специфичним циљевима који се тичу очувања и повећања залиха органског угљеника у земљишту и побољшања квалтета тла тј. станишта за биоту тла и усеве.

  Очекивани исходи су:

  • Побољшан приступ, за управитеље земљишта и јавне органе, подацима и знањима о просторним варијацијама хемијских, физичких и биолошких карактеристика у подземним површинама. Ово ће такође подржати развој праксе одрживог управљања земљиштем, као и финансијске и политичке подстицаје.
  • Убрзана примена пракси одрживог управљања ради заштите и обнављања подземља у пољопривредним, шумским и другим типовима земљишта, и повећање релевантних карактеристика екосистема зависних од тла, као што је обезбеђивање хране и влакана или станишта за биодиверзитет земљишта.
  • Побољшано разумевање улоге подземља у прилагођавању и ублажавању климатских промена, нпр. у вези са складиштењем угљеника и воде.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Soils in spatial planning (RIA)

  Тема: Активности у оквиру ове теме ће подржати структурирани приступ одрживом управљању земљиштем у складу са глобалним обавезама за неутралност деградације земљишта,као и напорима ЕУ за уравнотежен развој територије ЕУ. Такође ће помоћи да се одрже екосистеми у руралним и урбаним подручјима, што је и истакнуто у „Дугорочној визији ЕУ за рурална подручја“, као и у другим стратегијама попут „Зеленог договора ЕУ“. Активности ће посебно допринети спровођењу плана за смањење деградације земљишта и ефикасније коришћење.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: High performance, circular-by design, biobased composites (IA)

  Тема: Многи сектори који примењују композите у својим производима поставили су за циљ прелазак са фосилних на био-материјале и/или материјале са високим садржајем рециклираног материјала. Тренутни комерцијални био-полимери и материјали на бази природних влакана су, међутим, погодни да одговоре само на део повећане потражње. Њихова ограничења су различита, од непотпуне компатибилности са тренутном индустријском обрадом до цене која је већа у односу на постојећа решења.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Recycling bio-based plastics increasing sorting and recycled content (upcycling) (IA)

  Тема: Пластични отпад на бази био-материјала још увек не чини релевантну количину укупног пластичног отпада, али ће пластика на бази био-материјала засигурно стећи релевантан тржишни удео у блиској будућности. Тренутно постоји широк спектар пластичних материјала који су делимично или потпуно базирани на био-материјалима. Међутим, неке врсте пластике на бази био-материјала су хемијски еквивалентне онима на бази фосила и на њих могу да се примене постојећи процеси рециклаже, друге су само делимично компатибилне са постојећим процесима, док је некима потребан развој потпуно нових процеса рециклаже. Такође, неке од њих су биоразградиве, друге се могу компостирати, и слично. Сви ови изазови захтевају успостављање стратегија прикупљања и сортирања пластике на бази био-материјала које су компатибилне са тренутним праксама управљања отпадом и техникама рециклаже.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Small scale biorefining in rural areas (IA)

  Тема: Успешни предлози ће допринети Стратегији биоекономије, дугорочној визији за рурална подручја и заједничкој пољопривредној политици, промовисањем нових економски одрживих и еколошки одрживих пословних модела за успешну зелену транзицију у производњи и руралним подручјима, у складу са циљевима Европског зеленог договора.

  Очекивани исходи су:

  • Примена одрживих, инклузивних и поузданих ланаца вредности базирани на биолошкој основи у руралним областима са фокусом на економске приносе на локалном (пољопривредном) нивоу;
  • Индустријска конкурентност, стратешка аутономија и ресурсна независност ланаца вредности базираних на биолошкој основи земаља чланица ЕУ и/или придружених земаља;
  • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса кроз практичну примену концепта циркуларне(био)економије;
  • Могућности за нова радна места и улагање у секторе базираних на биолошкој основи у руралним подручјима, као и у регионе са неразвијеним капацитетима, кроз унапређење капацитета за иновације и проширење портфолија производа у секторима производње;
  • Значајно смањење коришћења земљишта и друге климатске и еколошке користи;
  • Ефикасна рециклажа хранљивих материја и смањење логистичких трошкова;
  • Друштвено прихватање циркуларних биолошких решења и производа.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and quality (IA)

  Тема: Ова тема доприноси постизању циљева Договора о „Обезбеђивању доступности и приступачности ђубрива“, Стратегије ЕУ за биоекономију, Мисије „Споразум о земљишту за Европу“, Заједничке пољопривредне политике и Регулативе ЕУ о производима за ђубрење. Циљ је да се заменом синтетичких фосилних и минералних ђубрива подржи индустрија ђубрива кроз производњу одрживих и безбедних алтернатива на биолошкој бази ради побољшања здравља и квалитета земљишта.

  Очекивани резултати:

  • Повећана приступачност и одрживост производње ђубрива у ЕУ;
  • Сигурна и ефикасна примена ђубрива на биолошкој бази како би се подржала транзиција ка циркуларној економији (укључујући индустрију ђубрива) и пољопривредној производњи;
  • Замена фосилних и минералних ђубрива алтернативама на биолошкој бази и стварање нових ланаца вредности на регионалном нивоу;
  • Доступност иновативних и одрживих система за испоруку ђубрива на биолошкој бази;
  • Значајан допринос циљевима мисије „Споразум о земљишту за Европу“;
  • Друштвено прихватање циркуларних решења и производа на биолошкој бази;

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Improve fermentation processes (including downstream purification) to final bio-based products (IA)

  Тема: У складу са циљевима Циркуларне економије и Акционим планом за нулту загађеност, успешни предлози пројеката треба да демонстрирају технологије прераде које ће олакшати већу примену индустријских система који су засновани на био материјалима. Ови системи ће допринети имплементацији Стратегије биоекономије ЕУ, кроз боље перформансе, максимално искоришћење ресурса и енергије, и оптималну употребу сировина на биолошкој бази са циљем постизања „нултог отпада“ и „нултог загађења“.

  Очекивани резултати:

  • Доступност нових производних решења заснованих на индустријској био-технологији и био-производима;
  • Побољшана продуктивност, принос и селективност процеса ферментације;
  • Повећана конкурентност европских био-рафинерија;
  • Значајно побољшање еколошких перформанси у целом ланцу вредности у односу на одређене фосилне и стандарде базиране на био-материјалима;
  • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса кроз практичну примену концепта циркуларне (био)економије;
  • Друштвено прихватање циркуларних биолошких решења и производа;
  • Доступност ширег спектра био-производа који задовољавају захтеве тржишта;

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Development of scalable, safe bio-based surfactants, with an improved sustainability profile (IA)

  Тема: Очекује се да пројекти у оквиру ове теме буду у складу са Стратегијом ЕУ за биоекономију и њеним Акционим планом, Стратегијом ЕУ о хемикалијама, Индустријском стратегијом за ЕУ, Стратегијом ЕУ о биодиверзитету 2030 и Иницијативом за одрживе производе. У складу са горе поменутим политикама, успешни предлози ће допринети повећању производње комерцијално одрживих, безбедних и површински активних материја на биолошкој бази које имају високе перформансе. Активности треба да буду фокусиране на диверсификацију сировина и њихову одрживост, кроз даље унапређење концепта Циркуларне биоекономије.

  Очекивани резултати:

  • Смањење зависности од увоза сировина, укључујући увоз биомасе, за производњу био-материја, на нивоу ЕУ;
  • Побољшање одрживости сировина и смањење директног и индиректног утицаја коришћења земљишта;
  • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса кроз практичну примену концепта циркуларне(био)економије;
  • Значајно побољшање еколошког учинка у целом ланцу вредности, у односу на фосилне стандарде или стандарде засноване на биолошким материјалима;
  • Друштвено прихватање циркуларних биолошких решења и производа;

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: High performance, circular-by design, biobased composites (IA)

  Тема: Успешни предлози ће допринети примени ЕУ стратегије за биоекономију, Акционог плана циркуларне економије, Иницијативе за одрживе производе, као и Нове европске иницијативе Баухаус и Индустријске стратегије ЕУ.

  Очекивани резултати:

  • Доступност одрживих и циркуларних материјала на биолошкој бази, који испуњавају високе техничке захтеве;
  • Побољшана циркуларност и укупна одрживост нижих сектора, узимајући у обзир и фазу производње и употребе;
  • Значајно побољшање еколошких перформанси у целом ланцу вредности у односу на одређене фосилне стандарде или стандарде засноване на биолошким материјалима;
  • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса, кроз практичну примену концепта циркуларне (био)економије;
  • Олакшано тржишно преузимање решења заснованих на био-материјалима.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks (IA)

  Тема: Успешни пројекти ће допринети повећању одрживе производње хемикалија на биолошкој бази, са великим тржишним потенцијалом, узимајући у обзир и техничке и одрживе перформансе. Од пројеката се очекује да буду у складу са ЕУ Стратегијом за биоекономију и њеним акционим планом, Стратегијом за одрживост хемикалија, Индустријском стратегијом ЕУ, Стратегијом ЕУ о биодиверзитету 2030, као и транзиционим путем за успешан енергетски индустријски екосистем.

  Очекивани резултати:

  • Смањена зависност од увоза сировина, и коришћење земљишта са позитивним ефектима одрживости сировина дуж ланца вредности;
  • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса кроз практичну примену концепта циркуларне (био)економије;
  • Значајно побољшана одрживост, стратешка независност, отпорност и конкурентност европске хемијске индустрије, уз смањење зависности од фосилних сировина;
  • Значајно побољшање еколошких перформанси у целом ланцу вредности, у односу на одређене фосилне стандарде или стандарде засноване на биолошким материјалима;
  • Смањење директних и индиректних емисија у односу на доступне стандарде хемијске индустрије засноване на фосилним стандардима или стандардима базираних на биолошлим материјалима;
  • Друштвено прихватање циркуларних биолошких решења и производа;
  • Доступност ширег спектра хемикалија на биолошкој бази, које испуњавају захтеве тржишта и олакшавају преузимање скалабилних решења на биолошким основама.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability /circularity-by-design (IA)

  Тема: У складу са циљевима Иницијативе за одрживе производе као и Стратегије ЕУ за пластику, успешни предлози ће олакшати широку примену нових одрживих материјала високих перформанси за паковање, укључујући алтернативна решења. Успешни предлози ће такође допринети спровођењу стратегије ЕУ за биоекономију, Акционог плана циркуларне економије и Индустријске стратегије.

  Очекивани резултати:

  • Побољшана баријерна својства уз поштовање постојећих фосилних стандарда или стандарда базираних на биолошким материјалима.
  • Побољшана издржљивост и у неповољним окружењима (нпр. висока влажност, високе или ниске температуре) у складу са постојећим фосилним стандардима или стандардима базираним на биолошким материјалима.
  • Побољшана одрживост и циркуларност у односу на постојеће фосилне стандарде или стандарде базиране на биолошким материјалима.
  • Доступност ширег спектра циркуларних производа за паковање на биолошкој бази, који испуњавају тржишне захтеве.
  • Допринос увођењу и јачању регионалних/локалних, циркуларних пословних модела на биолошкој бази.
  • Индустријска конкурентност, стратешка и ресурсна независност ланаца вредности земаља чланица ЕУ и/или придружених земаља.
  • Значајно побољшање еколошке одрживости у целом ланцу вредности у односу на одређене фосилне стандарде или стандарде базиране на биолошким материјалима.
  • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса кроз практичну примену концепта циркуларне (био)економије, на решења за паковање.
  • Нове могућности за радна места и улагања у секторе засноване на биологији, посебно у регионима са неразвијеним капацитетима, и у руралним и приморским подручјима.
  • Друштвено прихватање циркуларних биолошких решења и производа.
  • Оснаживање тржишта и раст скалабилних био-базираних решења.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Phyto-management; curing soil with industrial crops, utilising contaminated and saline land for industrial crop production (RIA)

  Тема: Успешни предлози ће допринети мисији ЕУ „Споразум о земљишту за Европу“, Стратегији ЕУ за биоекономију, Дугорочној визији ЕУ за рурална подручја, Акционом плану циркуларне економије и Заједничкој пољопривредној политици, тестирањем нових приступа без загађења и нових пословних модела за успешну зелену транзицију у руралним подручјима у складу са циљевима Европског зеленог договора.

  Очекивани резултати:

  • Повећана доступност домаћих сировина за употребу у непрехрамбеним индустријама, и у индустријама заснованим на биолошким материјалима.
  • Унапређено знање о одрживим начинима за екстракцију и прераду биомасе у производе високе вредности.
  • Смернице, препоруке и ограничења, везаних за искоришћену биомасу у форми конкретних студија случаја.
  • Боље познавање карактеристика и квалитета биомасе узгајане на загађеним и сланим земљиштима.
  • Побољшано стање животне средине у постиндустријским и другим релевантним подручјима погођених контаминацијом земљишта или салинитетом, са циљем њиховог претварања у друге намене (за пољопривреду, рекреацију итд.).
  • Значајан допринос циљевима мисије „Договор о земљишту за Европу“.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Optimised forest-based value chains for high value applications and improved forest management (RIA)

  Тема: Успешни предлози ће допринети Стратегији биоекономије, Дугорочној визији за рурална подручја, Стратегији биодиверзитета и Стратегији за шуме, промовисањем нових пословних модела за успешну зелену транзицију у примарној производњи и руралним подручјима у складу са циљевима Европског зеленог договора.

  Очекивани резултати:

  • Побољшан укупни утицај процеса управљања шумама на животну средину, захваљујући бољем разумевању и уважавању природног биодиверзитета шума, и знањима о утицајима климатских промена;
  • Оптимизована употреба биомасе у регионалним индустријским екосистемима, која се базира на принципима циркуларности.
  • Повећани иновативни капацитет и ангажовање регионалних и локалних актера, укључујући индустрију на бази биолошких материјала, као и друштвени утицај у руралним областима.
  • Повећано сагледавање циљева одрживости ради успостављања мултифункционалних ланаца вредности, доприносећи бржој примени и максимизирању могућности у новим руралним индустријским екосистемима.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processes (RIA)

  Тема: Успешни предлози ће допринети Индустријској стратегији, Зеленој и Дигиталној транзицији, Акционом плану циркуларне економије, као и постизању циљева Европског зеленог договора. Предлози ће допринети имплементацији Стратегије биоекономије ЕУ, развоју процеса са побољшаним еколошким перформансама, уз максималну ефикасност ресурса и енергије, и оптималној употреби сировина базираних на биолошким материјалима, са циљем „нултог отпада“ и „нултог загађења“.

  Очекивани резултати:

  • (Индустријски) биотехнолошки или хемијски (индустријски) биотехнолошки методи прераде са побољшаном ефикасношћу у поређењу са већ успостављеним методима, или потпуно нови методи прераде који тренутно нису доступни;
  • Ценовно конкурентни производи на биолошкој бази;
  • Побољшање еколошких перформанси процеса заснованих на биомаси кроз валоризацију одрживе биомасе са ефикасним коришћењем ресурса, уз решавање (тј. смањење/елиминисање) загађења у производним процесима;
  • Значајно побољшање еколошких перформанси у целом ланцу вредности у односу на одређене фосилне и/или биобазиране стандарде;
  • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса кроз практичну примену концепта циркуларне (био)економије;
  • Доступност ширег спектра био-производа који испуњавају захтеве тржишта.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymers (RIA)

  Тема: У складу са циљевима Стратегије ЕУ за биоекономију, Стратегије за пластику и Индустријске стратегије, успешни предлози ће допринети развоју нових материјала, високих перформанси за европску индустрију. Успешни предлози такође могу допринети постизању циљева Иницијативе за одрживе производе и Стратегије одрживог текстила.

  Очекивани резултати:

  • Доступност широког спектра производа на биолошкој бази који испуњавају захтеве тржишта;
  • Побољшана одрживост, безбедност и циркуларност у поређењу са тренутним стандардима заснованим на фосилним материјалима (или биолошким материјалима);
  • Обећани производи и побољшане перформансе процеса за референтне апликације у циљу додатног унапређења;
  • Значајна побољшања еколошког учинка у целом ланцу вредности, у односу на одређене фосилне и/или стандарде базиране на биолошким материјалима;
  • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса кроз практичну примену концепта циркуларне (био)економије.

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Pre-normative research to develop standards for biodegradability of bio-based products in controlled and in open environments (RIA)

  Тема: Успешан предлог ће омогућити индустријама базираним на биолошким материјалима да допринесу побољшању одрживости европске индустрије и развоју иновативних и одрживих ланаца вредности у секторима заснованим на биолошким материјалима. Резултати пројекта ће пружити решења која су биоразградива, било у контролисаном или у отвореном окружењу, са смањеним штетним утицајем на земљиште, воду и квалитет ваздуха, биодиверзитет и климу, и која су у складу са циљевима циркуларне економије ЕУ и Акционим планом ЕУ о нултом загађењу.

  Очекивани резултати:

  • Развој и валидација методологије за тестирање безбедне биоразградње материјала и производа на биолошкој бази, како у контролисаном тако и у отвореном окружењу;
  • Подршка развоју стандарда за биоразградивост у контролисаним, отвореним срединама;
  • Друштвено прихватање циркуларних, био-базираних решења и производа;
  • Информисанији и одговорнији избори у потрошњи;
  • Значајно побољшање еколошке одрживости и безбедности у ланцима вредности заснованим на биологији;
  • Значајан допринос циљевима мисије „Договор о земљишту за Европу“;

  Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS 2023

  Тема: ERC грантови за доказивање концепта (ERC Proof оf Concept Grants) имају за циљ да увећају вредност изврсног истраживања кроз финансирање рада на верификацији иновативног потенцијала идеја које су настала кроз ERC пројекте. Грантови за доказивање концепта су стога намењени искључиво водећим истраживачима чији су предлози засновани на истраживању које је финансирано од стране ERC програма.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Twinning Green Deal (CSA)

  Тема: Климатске промене су тренутно један од највећих изазова и сматра се да је Зелени договор за Twinning прилика да се изгради нови економски модел. Свих 27 држава чланица ЕУ обавезало се да ће спровести низ акција које ће Европу претворити у први климатски неутралан континент до 2050. године. Да би се то постигло, потребно је да се смањи емисија гасова за најмање 55% до 2030. године у поређењу са вредностима из 1990. године. Ово ће створити нове могућности за иновације и инвестиције и радна места, али и укључити активности истраживања и иновација које се, између осталог, односе на транспорт, индустрију, енергију, еколошку ефикасност зграда, заштиту природе и здравља, итд.

  Рок за пријаву: 28. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Twinning Bottom-Up (CSA)

  Тема: Да би се спречио дизбаланс између земаља у оквиру региона који покрива програм Хоризонт Европа, повећала улагања у истраживање и развој и унапредио економски раст, у оквиру овог програма су предузете различите релевантне акције, а посебно у оквиру циља Проширивање учешћа и ширење изврсности. Twinning акције су један од главних инструмената овог циља. Twinning има за циљ да унапреди активности умрежавања између истраживачких институција у widening земљама (координатори) и врхунских водећих институција из ЕУ земаља или земаља придружених програму, надограђујући се на огроман потенцијал умрежавања кроз трансфер знања и размену добрих пракси. Активности twinning пројеката треба да имају за циљ унапређење истраживачког профила институције из widening земље, као и истраживачког профила њеног особља, са посебним фокусом на јачање управљања истраживањем као и административних вештина институције.

  Рок за пријаву: 28. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Tackling high-burden for patients, under-researched medical conditions (RIA)

  Тема: Ова тема има за циљ да подржи активности које омогућавају или доприносе циљевима дестинације 3 „Борба против болести и смањење терета болести“. У том контексту, предлози у оквиру ове теме треба да омогуће научним и клиничким заједницама да ефикасно користе најновије информације, податке, технологије, алате и најбоље праксе како би се подржао развој дијагностике, терапије и/или превентивних стратегија. Такође, ове заједнице треба да размењују податке, знање и најбоље праксе, чиме ће ојачати сарадњу и изградити мреже знања у Европи и шире. Са друге стране, креатори политика треба да буду информисани о напретку у истраживању како би размотрили даљу стратегију и активности подршке.

  Рок за пријаву: 19. септембар 2023. године (прва фаза), 11. април 2024. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: The role of environmental pollution in non-communicable diseases: air, noise and light and hazardous waste pollution (RIA)

  Тема: Предложено истраживање би требало да унапреди базу знања доступну креаторима политике која се односи на везу између загађења и болести, као и на узрочне механизме користећи предности најновијих молекуларних, ћелијских и рачунарских технологија. Пројектне активности у оквиру ове теме би требало да обједине токсикологију, науку о изложености, инжењеринг јавног здравља и епидемиологију животне средине, и да буду изграђене на подацима из извора као што су базе података, регистри болести, епидемиолошке студије и биобанке, подаци о еколошком и људском биомониторингу, итд.

  Рок за пријаву: 19. септембар 2023. године (прва фаза), 11. април 2024. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Comparative effectiveness research for healthcare interventions in areas of high public health need (RIA)

  Тема: Ефикасна и приступачна здравствена заштита за различите групе становништва је изазовна и сложена. На пример, у основи пружања ефикасних превентивних акција и терапијских третмана старијој популацији су специфичне потребе које често укључују и коморбидитете и пратећу полифармацију. Педијатријска популација са друге стране, укључујући и децу рођену превремено, такође има своје специфичне потребе у терапијама и интервенцијама за решавање насталих здравствених и развојних проблема. Слично старијој популацији, педијатријска популација је често искључена из многих клиничких испитивања која стварају базу доказа за интервенције здравствене заштите. Из тог разлога, потребно је упоредити тренутно постојеће (фармаколошке, нефармаколошке и технолошке) интервенције здравствене заштите у одређеним групама становништва (или одабраним подгрупама). Иако нема ограничења за болести или стања, предност ће се дати предлозима који се фокусирају на интервенције од великог значаја за јавно здравље.

  Рок за пријаву: 19. септембар 2023. године (прва фаза), 11. април 2024. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Validation of fluid-derived biomarkers for the prediction and prevention of brain disorders (RIA)

  Тема: Ова тема има за циљ да подржи активности које омогућавају или доприносе једном или више очекиваних циљева у оквиру дестинације 3 „Борба против болести и смањење терета болести“. За неке поремећаје мозга, дефинитивна дијагноза је тешка, скупа и дуготрајна, тако да су потребни једноставни тестови крви или других течности (нпр. пљувачка, урин, зној) за маркере који могу указивати на ране знаке поремећаја и који се могу применити за широку клиничку употребу. Стога предлози у оквиру ове теме треба да имају за циљ валидацију биомаркера који могу поуздано да потврде ране фазе поремећаја људског мозга и да усмеравају избор третмана/интервенције.

  Рок за пријаву: 19. септембар 2023. године (прва фаза), 11. април 2024. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Hop on Facility

  Тема: Hop On Facility предвиђа могућност правних лица из земаља са ниским истраживачким и иновационим учинком да се придруже већ одабраним заједничким истраживачким и иновационим акцијама, уз сагласност одговарајућег конзорцијума и под условом да у њему не учествују правна лица из таквих земаља.

  Рок за пријаву: 28. септембар 2023. године и 26. септембар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: IPA ADRION

  Тема: Програм IPA ADRION је европски транснационални програм који пружа подршку различитим областима развоја као што су регионални иновациони системи, културно и природно наслеђе, отпорност на животну средину, одрживи транспорт и мобилност, изградња капацитета, и слично. Овај програм има за циљ да делује као покретач иновација и стратешког развоја у Јадранском и Јонском региону, пратећи три главна приоритета:

  • Подршка паметнијем Јадранском и Јонском региону,
  • Подршка зеленијем и климатски отпорном Јадранском и Јонском региону,
  • Подршка угљенично неутралном и боље повезаном Јадранском и Јонском региону.

  Рок за пријаву: 30. јун 2023. године до 13:00 (CEST/Rome time)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница IPA ADRION програма


  Позив: Фонд за науку − ПРОМИС 2023

  Тема: Програм за изврсне пројекте младих истраживача и научника у раној фази каријере (ПРОМИС 2023) је намењен пројектима младих истраживача и научника у раној фази каријере (до 7 година након доктората). Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава истраживачима да дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом како у Републици Србији тако и у свету.

  Рок за пријаву: 10. јул 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: The Know-how Exchange Programme (KEP)

  Тема: Покренут 2004. године, KEP је развојни инструмент који има за циљ да подржи размену знања и примера добре праксе између ЕУ земаља и земаља из CEI региона које нису чланице ЕУ. Програм првенствено има за циљ да допринесе обезбеђивању стабилних, просперитетних и функционалних демократских друштава на стабилном путу ка ЕУ. Суфинансирањем пројеката изградње капацитета и техничке помоћи, KEP нуди грантове за помоћ институцијама из земаља које нису чланице ЕУ како би напредовале ка стандардима и политикама ЕУ. Програм се фокусира на области у којима земље из CEI региона које су чланице ЕУ показују снажно укорењено искуство и где државе кориснице показују најјачу потребу за помоћи у складу са областима сарадње наведеним у Акционом плану CEI 2021-2023.

  Рок за пријаву: 14. јул 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: COST

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 25. октобар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива