Отворени позиви  Позив: Стратешка партнерства у области високог образовања

  Тема: Стратешка партнерства имају за циљ да подрже развој, трансфер и/или имплементацију иновативних пракси као и спровођење заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, стицање знања и размену искустава на европском нивоу.

  Рок за пријаву: 23. април 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница Европске комисије


  Позив: Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions

  Тема: Појављују се нове технологије и иновативне мере, али оне нису преузете у обиму који је неопходан за испуњавање наших климатских циљева и циљева европске транспортне политике. У многим случајевима одговорне власти (које често делују на различитим нивоима управљања) сарађују са јавним и приватним заинтересованим странама. Али потпуна интеграција и примена нових решења заостаје зато што има мало информација, података и тестираних, иновативних решења о њиховој ефикасности и о томе како да се превазиђу препреке за успешну имплементацију у застареле наслеђене системе и старе инфраструктуре.

  Рок за пријаву: 21. април 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Development of next generation renewable fuel technologies from CO2 and renewable energy (Power and Energy to Renewable Fuels)

  Тема: Предлози ће развити обновљиве изворе горива нове генерације за енергију и транспорт, који ће значајно побољшати перформансе у погледу енергетске ефикасности, као и трошкове конверзије директне обновљиве енергије или обновљиве електричне енергије и / или топлоте за течна или гасовита обновљива горива из CO2. Циљана горива такође би требало да обезбеде веома ниску емисију издувних гасова.

  Рок за пријаву: 21. април 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива

  Позив: Science education outside the classroom

  Тема: Предложена акција треба да идентификује добре праксе изван учионице. Треба размотрити какав утицај ове информације могу имати на формално и неформално научно образовање студената и грађана. Средњорочно гледано, резултати ове акције помоћи ће ЕУ да боље разуме ефекте научног образовања изван редовних образовних институција и повећаће спектар иновативних производа у научном образовању који одражавају друштвене потребе. Дугорочно гледано резултати истраживања требало би да допринесу разматрању акредитације доступних информација.

  Рок за пријаву: 23. aприл 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива

  Позив: Research innovation needs & skills training in PhD programmes

  Тема: Утицај који пројекат треба да има односи се на превазилажење јаза између отворене науке, предузетничких вештина a у оквиру запослења истраживача у и изван академских кругова. Очекивани утицај се такође односи и на побољшање потенцијала за иновације будућих докторанада, заједничким осмишљавањем курсева за обуку вештина и наставних програма конзорцијумских партнера. Очекивани утицај на заједничку сарадњу академске заједнице и заинтересованих страна у регионима (хабовима) побољшањем интелигенције вештина, видљивости вештина и упоредивости за бољи избор каријере; учење о будућим потребама за отвореном науком и предузетничким вештинама и потенцијалима за запошљавање научника из различитих (интердисциплинарних / међусекторских) области. Очекивани утицај на интердисциплинарну и међународну мобилност истраживача који раде у оквиру праксе отворене науке и предузетништва, такође у складу са принципима иновативне докторске обуке.

  Рок за пријаву: 23. aприл 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива

  Позив: Supporting research organisations to implement gender equality plans

  Тема: Предложена акција допринеће повећању броја истраживачких организација и високошколских установа које спроводе планове за родну равноправност. Очекује се повећање учешћа жена у истраживању и иновацијама и побољшање њихове каријерне перспективе, побољшање родне равнотеже у телима који доносе одлуке у истраживачким организацијама, укључивање, где је то релевантно, родне димензије у истраживачки садржај и повећање квалитета и друштвене релевантности произведених знања, технологија и иновација.

  Рок за пријаву: 23. aприл 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива

  Позив: Research and Innovation Staff Exchange

  Тема: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) је шема која пружа подршку унапређењу међународне сарадње као и сарадње кроз секторе кроз размену запослених у истраживачком и иновационом сектору, као и кроз размену знања и идеја од истраживања на тржишту и обратно.

  Рок за пријаву: 28. април 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Creation of a European wide sustainable network for harmonised large-scale clinical research studies for infectious diseases

  Тема: Потребно је успоставити мултидисциплинарну мрежу широм Европе која би могла пружити платформу за брзи одговор у спровођењу клиничких студија у вези са било којом тешком инфекцијом. Почетне клиничке студије које треба извести треба да буду укључене у предлог, док критеријуми и процеси за укључивање даљих клиничких студија у пројекат морају бити јасно описани. То би требало да укључује одредбе о флексибилности (укључујући репрограмирање буџета и не-приоритизацију) у случају нових научних достигнућа, а посебно потребу за решавањем новонасталих или поново насталих заразних болести.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Developing methodological approaches for improved clinical investigation and evaluation of high-risk medical devices

  Тема: Усресређеност на 1.) методе за генерисање клиничких података и у контексту клиничке истраге и у свакодневној пракси (тј. у стварном свету) тако да су доступни снажни клинички докази за медицинске уређаје високог ризика, и 2.) методе агрегирања које ће омогућити оптимално коришћење свих доступних података узимајући у обзир њихову хетерогеност (нпр. методе метаанализе помоћу различитих статистичких приступа, методе за комбиновање података из различитих врста извора) и 3.) промовисање размене најбољих праксе и подржавају мрежне активности међу програмерима.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies

  Тема: Понудити добро структуиране и детаљне стратегије за преношење тачних и ажурних информација о ћелијским и генским терапијама користећи више савремених модалитета, укључујући веб страницу. Конзорцијум треба да се састоји од различитих актера и може да укључује стручњаке за научну комуникацију, представнике пацијената, индустрију, мала и средња предузећа, клиничке и академске истраживаче, као и главна европска научена друштва у тој области. Они би требало да пруже експертизу из области људских матичних ћелија, регенеративне медицине, уређивања генома и генске терапије. Сав комуникациони материјал/информације треба превести на енглески језик, а предлози треба да пруже детаљну стратегију о лингвистичком приступу ширења како би се допрело до велике публике ЕУ. Веб локација треба да буде прилагођена корисницима и треба да садржи прилагођене одељке посвећене најмање истраживачима, пацијентима и јавности.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of cancer

  Тема: Глобална алијансе за хроничне болести (ГАЦД) је усредсређена на спровођење предлога истраживања за превенцију и рану дијагнозу карцинома у земљама са ниским и средњим приходима.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Digital diagnostics – Developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic data

  Тема: Програм обезбеђује подршку развоју алата, платформи и услуга који ће користити дијагностичке податке у одређеној области, што ће имати за резултат прецизну, детаљну, структурирану, систематичну процену здравственог стања код пацијента. Предложени пројекти би требало да интегришу различите изворе података као што су здравствени подаци, in vitro и/или in vivo дијагностика, медицинско снимање, функционални тестови (lab-on-a-chip) и слично, при том узимајући у обзир потребе здравствених радника. Ови алати/платформе/услуге би требало да допринесу унапређењу дијагнозе и клиничког одлучивања и укључе интелигентна решења за интеракцију између човека и рачунара како би се олакшала свакодневна клиничка пракса.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Fast Track to Innovation (FTI)

  Тема: FTI даје подршку иновативним активностима од фазе демонстрације до изласка на тржиште, укључујући пилотирање, тестирање, валидацију система у реалном окружењу, валидацију пословног модела, итд.

  Рок за пријаву: 09. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Co-funding of regional, national and international programmes

  Тема: COFUND има за циљ подстицање регионалних, националних или међународних програма за побољшање изврсности кроз обуке истраживача, мобилности истраживача и кроз развој њихове каријере, као и ширење најбољих пракси акције Марија Кири. То ће се постићи суфинансирањем нових или постојећих регионалних, националних и међународних програма који ће се отворити и омогућити међународну, међусекторску и интердисциплинарну обуку истраживача, као и транснационалну и међусекторску мобилност истраживача у свим фазама њихове каријере.

  Рок за пријаву: 29. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм


  Позив: ИПА II – Креативна Европа

  Тема: Општи циљ овог позива је подстицање добросуседских односа на западном Балкану кроз културну сарадњу. Специфични циљеви овог позива су: културна прекогранична сарадња унутар региона западног Балкана и држава чланица ЕУ као и јачање конкурентности културних и креативних индустрија у региону.

  Рок за пријаву: 28. април 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: "Покрени се за науку - 2020"

  Тема: "Покрени се за науку - 2020" је реализација научно заснованих кампања које имају за циљ информисање шире јавности, научне заједнице и привредне заједнице о иновативним решењима здравствених проблема са којима се савремено друштво суочава, а која имају потенцијал да смање ризик по здравље људи.

  Рок за пријаву: 21. април 2020. (прва фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Центар за промоцију науке – пројекти промоције и популаризације науке 2020

  Тема: Отворен јавни позив за пројекте промоције и популаризације науке у 2020. години Центра за промоцију науке. Овогодишњи јавни позив предвиђа да се пројекти пријављују, вреднују и реализују у три различите категорије:
  Категорија 1. – Пројекти промоције науке у научним клубовима
  Категорија 2. – Пројекти промоције науке
  Категорија 3. – Идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке

  Рок за пријаву: 27. април 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – ДОКАЗ КОНЦЕПТА

  Тема: Програм доказ концепта намењен је истраживачима који сматрају да њихова истраживања имају комерцијални потенцијал за којим постоји потреба на тржишту. Програм конкретно нуди финансијску и пословну подршку за тестирање идеја, хипотеза или претпоставки, које би, ако се покажу технички изводљивим, представљале основу за будуће комерцијалне производе.

  Рок за пријаву: 28. април 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Суфинансирање научнe и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2021-22.

  Тема: Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

  Рок за пријаву: 30. април 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2020. години

  Тема: „Конкурс - Мобилност 2020“ се односи на системску подршку унапређењу међународне културне сарадње, односно промоцију културе и уметности Републике Србије у иностранству, размену и умрежавање кроз мобилност уметника и професионалаца из Републике Србије позваних на међународне догађаје и манифестације (фестивали, семинари, радионице, конференције и др.) као и студијске и резиденцијалне боравке и сл., у свим областима културе и уметности.

  Рок за пријаву: 15. мај 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове y 2020. години

  Тема: Суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз међународне фондове који се реализују се у 2020. години: Креативна Европа - потпрограм „Култура“, Програми прекограничне сарадње (ИПА), Дунавски програм транснационалне сарадње, Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње, УНЕСКО, Централнo-европска инцијатива (ЦЕИ), Европска културна фондација, други међународни фондови из области културе и уметности.

  Рок за пријаву: 15. мај 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Индије за период 2021-2023.

  Тема: Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

  Рок за пријаву: 31. мај 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за науку - програм ИДЕЈЕ

  Тема: Програм ће омогућити финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова. Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима.

  Рок за пријаву: 11. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Eвропски програм за сарадњу у домену научних и технолошких истраживања – COST

  Тема: Европска сарадња у науци и технологији (COST) је финансијска организација за стварање интердисциплинарних истраживачких мрежа у Европи и целом свету под називом COST акције. Ове мреже нуде отворен простор за сарадњу међу научницима широм Европе (и шире) и на тај начин дају подстицај истраживањима и иновацијама.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2020. (прва фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за науку – Програм сарадње српске науке са дијаспором

  Тема: Циљ Програма је успостављање сарадње са дијаспором ради унапређења и размене знања, успостављања или унапређења сарадње, заједничког рада на научно-истраживачким и истраживачко-развојним проблемима и изазовима, објављивања заједничких радова и патената, подршке развоју нових услуга, комерцијализацији производа, трансфера технологија, као и припреме предлога заједничких пројеката за конкурисање код фондова изван Србије.

  Рок за пријаву: позив ће бити отворен до утрошка средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Креативна Европа

  Тема: Идентификација и финансирање најмање 10 иновативних и одрживих пилот пројеката заједничког стваралаштва и заједничких продукција у музици.

  Рок за пријаву: 30. април 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: CRP – Research Grants

  Тема: CRP – Research Grants подстиче колаборативна истраживања, промоцију обука за младе научнике и стварање одговарајућих истраживачких капацитета. Програм пружа подршку истраживачким пројектима из основне науке, здравља људи, индустријске и пољопривредне биотехнологије и биоенергије. Позив за пријаву расписује се сваке године.

  Рок за пријаву: 30. април 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Други позив Заједничког истраживачког центра за учешће у Програму колаборативних докторских партнерстава

  Тема: Програм представља иницијативу за успостављање стратешке сарадње са универзитетима, односно установама високог образовања са међународном репутацијом у области науке и технологије, у циљу реализације докторских студија за нове генерације студената, а посебан фокус је на истраживању за креирање програмских политика.

  Рок за пријаву: 3. мај 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: David Phillips стипендије за истраживаче

  Тема: Усмерено на истраживаче који желе да оснују своју прву независну истраживачку групу која ће се бавити програмом одличних истраживања. Кандидати ће моћи да покажу велики потенцијал и научну каријеру показујући јасну узлазну путању.

  Рок за пријаву: 12. мај 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Creative Europe - Bridging culture and audiovisual content through digital

  Тема: Пре успостављања Лабораторије за креативне иновације у оквиру следећег програма Креативна Европа 2021-2027, Европска комисија је покренула пилот позив “Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних садржаја” за подршку прекограничним, међусекторским активностима.

  Рок за пријаву: 14. мај 2020. (17.00 ч по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: NATO Science for Peace & Security (SPS) Programme

  Тема: Програм Наука за мир и сигурност (СПС) је усмерен на унапређење безбедности и технологија за решавање насталих безбедносних изазова, као и на њихов утицај на међународном нивоу. Кроз овај програм, НАТО пружа подршку пројектним пријавама за колаборативне пројекте, радионице, обуке или курсеве из области безбедносних цивилних наука, технологија, иновација и шире.

  Рок за пријаву: 01. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Special call for proposals on advanced technologies

  Тема: Програм СПС подржава развој и унапређење дијалога између НАТО и партнерских земаља кроз сарадњу на пољима науке, технологије и иновација у вези са безбедношћу. Како би се одговорило на изазове и могућности које пружају иновативне технологије, покренут је Специјални позив за предлоге пројеката за унапређење портфеља у многим областима као што су наука о подацима, вештачка интелигенција, комуникациони системи, наука о материјалима, сензори и детектори, аутономија и контра-аутономија и технолошка конвергенција.

  Рок за пријаву: 01. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: 3rd Health Programme

  Тема: Европски здравствени системи су суочени са великим изазовима због старења популације, веће потражње нових модела примарне неге која је боље интегрисана и више оријентисана ка пацијенту, пораста хроничних болести, а у ширем контексту и због константних буџетских ограничења. Сама здравствена радна снага брзо стари, и уз финансијска ограничења изазива озбиљан мањак радне снаге у разним државама. Неколико регија у Европи се суочава са падом броја лекара. Стога су неопходне реформе како би се одговорило на ове изазове кроз акције усредсређене на политике задржавања, спречавање одлива медицинских радника и промену задатака.

  Рок за пријаву: 10. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Large Research Grants on Education Program

  Тема: Велики истраживачки грантови за образовање подржавају истраживачке пројекте који ће допринети унапређењу образовања. Овај програм је осмишљен тако да пружи подршку интелектуално амбициозним и технички изводљивим истраживањима која су релевантна за област образовања.

  Рок за пријаву: 18. јун 2020. године (прва фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива