Комисијa за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

Мисија Универзитета у Крагујевцу

Полазећи од тога да је високо образовање, засновано на знању, основ развоја друштва и његовог даљег економског и културног напретка и унапређења људских права и основних слобода, мисија Универзитета јесте да кроз образовање, научно–истраживачки рад и учешће у развоју друштвене заједнице, омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина. Да би остварио своју мисију, Универзитет је трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог образовања и укључивању у јединствен Европски простор високог образовања.

Релевантни прописи и документи | Извештаји о самовредновању

Комисија за обезбеђење квалитета

У оквиру редовних активности на обезбеђењу квалитета на Универзитету у Крагујевцу, Комисија за обезбеђење квалитета разматра и појединачне примедбе и/или сугестије наставника, сарадника и студената, које се тичу квалитета свих активности на Универзитету, а посебно квалитета наставног процеса. Зато комисија за обезбеђење квалитета позива све студенте, наставнике, сараднике и ненаставно особље Универзитета у Крагујевцу да јој упуте информације (путем е-мејла или поштом) о лошем квалитету појединих активности на Универзитету које су опазили. Комисија ће све информације детаљно проучити, испланирати и предузети корективне мере, како би се квалитет тих активности побољшао.


1. др Оливера Миловановић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
- председник Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

2. др Немања Пантић, доцент Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
- заменик председника Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу:

3. др Павле Машковић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку
4. др Милан Стаменковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу
5. др Данијела Тадић, редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
6. др Небојша Здравковић, ванредни професор Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
7. др Бранко Илић, доцент Факултета педагошких наука у Јагодини
8. др Славко Ђорђевић, редовни професор Правног факултета у Крагујевцу
9. др Сања Јанићевић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу
10. др Весна Ружичић, доцент Факултета техничких наука у Чачку
11. др Марина Семиз, доцент Педагошког факултета у Ужицу
12. др Дарко Хинић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Одсек за филологију
13. Сања Пантовић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Одсек за музичку уметност
14. Михаило Цвековић, студент Факултета медицинских наука у Крагујевцу
15. Јелена Ђаловић, студент Факултета педагошких наука у Јагодини
16. Давид Миливојевић, студент Економског факултета у Крагујевцу
17. Биљана Гужвић, Стручна служба Секретаријата Универзитета у Крагујевцу


Oдлуке:
Одлука о избору председника, заменика председника и чланова Комисије (24.02.2023.)
Одлукa о престанку мандата председника, заменика председника и чланова Комисије (24.02.2023.)

Архива одлука