Комисијa за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

Мисија Универзитета у Крагујевцу

Полазећи од тога да је високо образовање, засновано на знању, основ развоја друштва и његовог даљег економског и културног напретка и унапређења људских права и основних слобода, мисија Универзитета јесте да кроз образовање, научно–истраживачки рад и учешће у развоју друштвене заједнице, омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина. Да би остварио своју мисију, Универзитет је трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог образовања и укључивању у јединствен Европски простор високог образовања.

Релевантни прописи и документи | Извештаји о самовредновању

Комисија за обезбеђење квалитета

У оквиру редовних активности на обезбеђењу квалитета на Универзитету у Крагујевцу, Комисија за обезбеђење квалитета разматра и појединачне примедбе и/или сугестије наставника, сарадника и студената, које се тичу квалитета свих активности на Универзитету, а посебно квалитета наставног процеса. Зато комисија за обезбеђење квалитета позива све студенте, наставнике, сараднике и ненаставно особље Универзитета у Крагујевцу да јој упуте информације (путем е-мејла или поштом) о лошем квалитету појединих активности на Универзитету које су опазили. Комисија ће све информације детаљно проучити, испланирати и предузети корективне мере, како би се квалитет тих активности побољшао.


др Милан Костић, ванредни професор Економског факултета у Крагујевцу
- председник Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

др Оливера Миловановић, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу
- заменик председника Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу:

др Павле Машковић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку
др Данијела Тадић, редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
др Бранко Радичевић, доцент Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Бранко Илић, доцент Факултета педагошких наука у Јагодини
др Славко Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Крагујевцу
др Славко Раденковић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу
др Јасмина Весић Васовић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку
др Јелена Стаматовић, ванредни професор Педагошког факултета у Ужицу
др Дарко Хинић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
Сања Пантовић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
др Миљан Лековић, доцент Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Дејана Стевановић, студент Педагошког факултета у Ужицу
Софија Јеремић, студент Економског факултета у Крагујевцу
Урош Глишић, студент Факултета техничких наука у Чачку
Биљана Гужвић, Стручна служба Секретаријата Универзитета у Крагујевцу


Oдлуке:
Одлуке о избору и престанку мандата председника, заменика председника и чланова Комисије (27.02.2020.)
Одлукa о престанку мандата чланова Комисије (28.05.2020.)
Одлука о избору чланова Комисије (28.05.2020.)
Одлукa о престанку мандата чланова Комисије (26.11.2020.)
Одлука о избору чланова Комисије (26.11.2020.)
Одлука о избору члана Комисије (28.12.2020.)
Одлука о престанку мандата члана Комисије (23.12.2021.)
Одлука о избору члана Комисије (23.12.2021.)