Извештаји о научној заснованости ТЕМЕ и испуњености услова кандидата

    У складу са чланом 9. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта, а након спроведене процедуре прописане чланом 18. Пословника о раду Већа Универзитета у Крагујевцу, извештај о научној, односно уметничкој заснованости теме и испуњености услова кандидата и ментора за израду докторске дисертације ставља се на увид јавности на интернет страници факултета, који траје 15 дана.


Агрономски факултет, Чачак
Економски факултет, Крагујевац
Факултет инжењерских наука, Крагујевац
Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
Факултет медицинских наука, Крагујевац
Факултет педагошких наука, Јагодина
Правни факултет, Крагујевац
Природно-математички факултет, Крагујевац - Хемија
Природно-математички факултет, Крагујевац - Математика и Информатика
Природно-математички факултет, Крагујевац - Физика
Природно-математички факултет, Крагујевац - Биологија и Екологија
Факултет техничких наука, Чачак
Педагошки факултет, Ужице
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац - Одсек за примењене уметности
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац - Одсек за филологију
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац - Одсек за музичку уметност
Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања