Секретаријат

Генерални секретар

Генерални секретар Универзитета обавља послове утврђене Статутом Универзитета, представља и заступа Секретаријат, представља и заступа Универзитет у пословима које му Ректор повери, обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга Секретаријата, организује, обједињава и усмерава рад Секретаријата, односно запослених и постављених лица, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, утврђује предлоге аката који су у његовој надлежности, а које доноси Ректор, стара се о обезбеђивању услова за ефикасан рад Секретаријата, врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама органа Универзитета и другим актима.


Функција / Радно место Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
(@kg.ac.rs)
Генерални секретар Универзитета Марко Лукић   104 sekretar

Кабинет ректора


Функција / Радно место Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
(@kg.ac.rs)
Шеф кабинета ректора   370-191 102 unikg
Милена Ђорђевић m.djordjevic
Технички секретар Олга Станковић 301-130 118 olga.stankovic
Службеник за односе са јавношћу и маркетинг   301-130 120 pr.sluzba
Милица Јанковић milica.bozovic
Возач возила Б категорије Небојша Павић 121 nebojsa.pavic

Одељења и службе


Функција / Радно место Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
(@kg.ac.rs)
Одељење за финансијске и рачуноводствене послове
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова Милка Стојановић 304-986 108 milka.stojanovic
Финансијско-рачуноводствени аналитичар Бојана Петровић 304-987 112 bojana.petrovic
Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове Марко Гмитровић 304-988 111 marko.gmitrovic
Контиста Драгана Ђоновић dragana.djonovic
Благајник Мирјана Бусарац Брајовић mirjana.busarac
Одељење за правне, кадровске и административне послове
Руководилац правних, кадровских и админиистративних послова Биљана Гужвић 304-989 116 biljana.guzvic
Стручна служба
Правно кадровски аналитичар 300-428 114 strucna.sluzba
др Ксенија Пауновић ksenija.vlaskovic
Ирена Петровић irena.petrovic
Јована Дачић jovana.dacic
Писарница
Референт за правне, кадровске и административне послове Биљана Дамјановић 300-429 115 biljana.damjanovic
Стручнотехнички сарадник за остале делатности Верица Видановић verica.vidanovic
Служба за издавачку делатност
Самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности Лела Вујошевић 639-3010 lela.vujosevic
Одељење за међународну сарадњу и праћење реализације пројеката
Координатор послова међународне сарадње - руководилац одељења   304-985 110 medjunarodna.saradnja
Оливера Мијатовић olivera.mijatovic
Служба за пројекте
Службеник за међународну сарадњу   370-171 124 medjunarodni.projekti
international.projects
Катарина Богдановић katarina.bogdanovic
др Ана Спасојевић ana.spasojevic
Центар за развој каријере и саветовање студената
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања   300-425 122 razvojkarijere
studentska.sluzba
Милена Мијаиловић Јанковић milena.mijailovic
др Бојана Герун Ђокић bojana.gerun
Сања Јовановић sanja.jovanovic
Служба за праћење мобилности студената и запослених
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања - руководилац службе   300-425 122 erasmus
Предраг Вукомановић predrag.vukomanovic
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања Милица Спасојевић milica.spasojevic
Никола Шипић nikola.sipic
Служба за послове инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите
Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме - шеф службе Зоран Јеремић 121 zoran.jeremic
Домар Милош Петронијевић milos.p
Портир Вера Нешић 101 vera.nesic
Радник обезбеђења са оружјем/стражар Дејан Андрић dejan.andric
Горан Блажић goran.blazic
Далибор Сенић dalibor.senic
Кафе куварица - сервирка Мирјана Станојевић 113 mirjana.stanojevic
Чистачица Вера Кулић vera.kulic
Александра Премовић aleksandra.premovic

 


Функција / Радно место Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
(@kg.ac.rs)
Универзитетски информатички центар - УНИЦ
Управник Универзитетског информатичког центра др Милош Ивановић mivanovic
Пројектант информационих система и програма Webmaster 301-129 119 webmaster
Дејан Миленковић dejan.milenkovic
Иван Војводић ivan.vojvodic
Дејан Миловановић dejan.milovanovic
Инжењер за рачунарске мреже Helpdesk 335-709   helpdesk
Милош Ђоновић milos.djonovic
Александар Атанасијевић aatanasijevic

Службеник за односе са јавношћу и маркетинг Универзитета у Крагујевцу

Остварује сарадњу са јавношћу, организује изложбе, концерте и културна дешавања под окриљем Универзитета. Обавештава јавност о активностима и културним дешавањима Универзитета. Организује и представља Универзитет на сајмовима књига и образовања. Документује и обавештава јавност о посетама, сарадњама и активностима органа Универзитета.


Контакт особа:
Милица Јанковић
milica.bozovic

Лицеја Кнежевине Србије 1А, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 301-130, 370-270 (локал 120)
Е-пошта: pr.sluzba@kg.ac.rs