Sekretarijat

Generalni sekretar

Generalni sekretar Univerziteta obavlja poslove utvrđene Statutom Univerziteta, predstavlja i zastupa Sekretarijat, predstavlja i zastupa Univerzitet u poslovima koje mu Rektor poveri, obezbeđuje zakonito, efikasno i stručno obavljanje poslova iz delokruga Sekretarijata, organizuje, objedinjava i usmerava rad Sekretarijata, odnosno zaposlenih i postavljenih lica, daje uputstva i smernice za rad unutrašnjih organizacionih jedinica u pogledu načina izvršavanja poslova i zadataka, utvrđuje predloge akata koji su u njegovoj nadležnosti, a koje donosi Rektor, stara se o obezbeđivanju uslova za efikasan rad Sekretarijata, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama organa Univerziteta i drugim aktima.


Funkcija Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
(@kg.ac.rs)
Generalni sekretar Univerziteta Marko Lukić 370-191 104 sekretar
Kabinet Rektora
Šef kabineta rektora
  370-191
Faks:
370-168
102 unikg
Milena Đorđević m.djordjevic
Tehnički sekretar Olga Stanković 301-130 118 olga.stankovic

Odeljenje za ekonomiju i finansije


Funkcija / odeljenje Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
(@kg.ac.rs)
Načelnik odeljenja za finansijske i računovodstvene poslove Milka Stojanović 304-986 108 milka.stojanovic
Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove Bojana Petrović 304-987 112 bojana.petrovic
Mirjana Busarac Brajović 300-616 111 mirjana.busarac
Dragana Đonović dragana.djonovic
Marko Gmitrović marko.gmitrovic

Odeljenje za pravne i opšte poslove


Funkcija / služba Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
(@kg.ac.rs)
Načelnik odeljenja za pravne, kadrovske i administrativne poslove Biljana Gužvić 304-989 116 biljana.guzvic
Stručna služba   300-428 114 strucna.sluzba
Ksenija Paunović ksenija.vlaskovic
Irena Petrović irena.petrovic
Jovana Dačić jovana.dacic
Pisarnica Biljana Damjanović 300-429 115 biljana.damjanovic
Verica Vidanović verica.vidanovic

Odeljenje za međunarodnu saradnju


Funkcija / odeljenje Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
(@kg.ac.rs)
Načelnik odeljenja za međunarodnu saradnju i praćenje realizacije projekata   304-985 110 medjunarodna.saradnja
Olivera Mijatović olivera.mijatovic
Kancelarija za međunarodne projekte   370-171 124 medjunarodni.projekti
international.projects
Jelena Jevtović jelena.jevtovic
Katarina Bogdanović katarina.bogdanovic
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata   300-425 122 razvojkarijere
erasmus
Milena Mijailović Janković milena.mijailovic
Bojana Gerun Đokić bojana.gerun
Predrag Vukomanović predrag.vukomanovic
Milica Spasojević milica.spasojevic
Sanja Jovanović sanja.jovanovic
Nikola Šipić nikola.sipic

Služba za odnose sa javnošću Univerziteta u Kragujevcu

Ostvaruje saradnju sa javnošću, organizuje izložbe, koncerte i kulturna dešavanja pod okriljem Univerziteta. Obaveštava javnost o aktivnostima i kulturnim dešavanjima Univerziteta. Organizuje i predstavlja Univerzitet na sajmovima knjiga i obrazovanja. Dokumentuje i obaveštava javnost o posetama, saradnjama i aktivnostima organa Univerziteta.


Kontakt osoba:
Milica Janković
milica.bozovic

Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac
Telefon: +381 34 301-130, 370-270 (lokal 120)
E-pošta: pr.sluzba@kg.ac.rs