Библиографске и цитатне базе

Библиографске и цитатне базе служе као алат приликом систематског праћења научних публикација и цитираности истраживача у академским заједницама. Све библиографске базе садрже основне податке о научној грађи прецизно наводећи наслов публикације, име аутора и коаутора (уколико их има), наслов извора, годиште, број свеске и опсег страница (уколико се ради о чланцима), годину и место издавања за монографске публикације. Јединствена шифра истраживача је неопходан елемент за аутоматско генерисање библиографија, како персоналних, тако и институционалних.

Отворени приступ повећава видљивост објављених радова, те директно утиче на њихову већу цитираност.

 

Библиографске и цитатне базе у Србији

 

  • SCINDEKS - СРПСКИ ЦИТАТНИ ИНДЕКС

SCIndeks је замишљен као зајенички пројекат CEON-a и издавача индексираних часописа. Реферише домаће часописе категоризоване као периодичне публикације научног карактера. SCIndeks садржи преко милион референци из преко 75 хиљада чланака објављених од 2000. године. Поред наслова и сажетака радова, метаподатке у SCIndeks-у чине и све цитиране референце. Већина чланака доступна је у виду пуног текста. Мали део часописа није индексиран на нивоу цитираних референци. За потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије израђује се годишњи Библиометријски извештај о часописима.

Часописи се подвргавају сталној контроли квалитета, води се рачуна о нормализацији афилијативних институција аутора и обезбеђује је легитимност, промоција и вредновање часописа. Часописи укључени у ову платформу плаћају годишњу надокнаду.

Интернет страница Српског цитатног индекса - SCIndeks

 

  • ДРУГЕ БИБЛИОГРАСКЕ И ЦИТАТНЕ БАЗЕ У СРБИЈИ:

Е-CRIS.SR - Иформациони систем о истраживачкој делатности у Србији

COBISS.SR - Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси Републике Србије

KoBSON - Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набаку.

 

Библиографске и цитатне базе у свету

 

  • WEB OF SCIENCE

Web of Science (раније познат као Web of Knowledge) је комерцијална онлајн цитатна база основана од стране Института за научне информације (ИСИ), коју одржава Clarivate Analytics (раније Intellectual Property and Science business of Thomson Reuters). Платформа је описана као јединствени истраживачки алат којим се стиче, анализира и врши дисиминација информација у реалном времену. Web of Science користи различите могућности претраживања и анализе и пружа свеобухватну претрагу цитираних радова. Реферише се нешто мање од 12000 часописа из свих области науке, њихов имакт фактор по годинама може се пратити на страници Journal Citation Report-а (обавезан ауторизовани приступ).

Тренутно је више од 20 научних часописа из Србије који се реферишу у Web of Science и имају импакт фактор, листа је доступна на страници КоБСОН-а

Интернет страница библиографске и цитатне базе Web of Knowledge

 

  • SCOPUS

Scopus цитатна база основана је од стране комерцијалне издавачке куће Elsevier, 2004. године. То је збирка абстракaта и цитата из научних и академских часописа, која обухвата готово 36.400 наслова, већином активних, од приближно 12.000 издавача, око 34.000 рецензираних часописа на врхунском нивоу из свих области науке. Сви часописи годишње пролазе кроз ригорозну контролу квалитета, прате се и вреднују, како би се одржали висококвалитетни стандарди. Истраживања у Scopus-у укључују и претраживања патентних база података. База обухвата преко 70 милиона записа који се допуњавају дневно.

Scopus такође нуди ауторске профиле са ажурираним афилијацијама, бројем публикација и њиховим библиографским подацима, референце и детаље о броју цитата које је добио сваки објављени документ. Регистрованим корисницима омогућава праћење промена на профилу и аутоматско израчунавање h-индекса. У 2016. години уведена је бесплатна интернет страница Scopus CiteScore. Она обезбеђује податке о цитирању свих активних наслова као што су часописи, зборници радова са конференција и књиге и има своју метрику (SNIP, SJR).

У Scopus бази тренутно се реферише више од 70 научних часописа из Србије, њихова листа је на следећој адреси.

Интернет страница Scopus библиографска и цитатна база

 

  • GOOGLE SCHOLAR

Google Scholar је бесплатни претраживач научне литературе у електронском облику која се налази на интернету, а публикована је од стране академских издавача, универзитета, стручних друштава или у репозиторијумима са отвореним приступом. За разлику од база Web of Science и Scopus, Google Scholar не представља класичну библиографску и цитатну базу, недефинисаног опсега, често даје редудантне податке претраге.

Интернет страница Google Scholar претраживача