Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu

VESTI O NAJAVLjENIM I ODRŽANIM DEŠAVANjIMA

Centar za naučnoistraživački rad, čiji su osnivači Srpska akademija nauka i umetnosti i Univerzitet u Kragujevcu, osnovan je 21.maja 1991. godine sa ciljem podsticanja i razvoja naučno-obrazovne i kulturne delatnosti šireg područja koje gravitira Univerzitetu.

Prvi upravnik Centra bio je akademik Dragoslav Srejović (1931-1996), arheolog rodom iz Kragujevca, koji je tu dužnost obavljao od osnivanja Centra, do svoje smrti 1996. godine. Njega je nasledio akademik Nikola Tasić (1932-2017), arheolog, koji je dužnost upravnika Centra obavljao do 2010. godine. Od 2011. do 2018. godine akademik Ivan Gutman, hemičar, profesor emeritus Univerziteta u Kragujevcu, bio je upravnik Centra, a u oktobru 2018. za upravnika Centra, na mandatni period od 4 godine, imenovan je prof. dr Miloš Đuran, dopisni član SANU.

Godine 2011. Srpska akademija nauka i umetnosti i Univerzitet u Kragujevcu potpisali su Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa, a 2017. donet je Pravilnik o radu i promenjena je organizaciona struktura Centra u cilju njegovog efikasnijeg rada.

Centar za naučnoistraživački rad nema svojstvo pravnog lica, već ima status organizacione jedinice Univerziteta. Osnovne delatnosti Centra realizuju se kroz rad na naučnoistraživačkim projektima (naročito istraživanja u naukama koje se ne proučavaju na Univerzitetu u Kragujevcu, kao i multidisciplinarna istraživanja), organizovanje naučnih skupova, tribina, predavanja, izložbi, promocija i drugih naučnih i kulturnih manifestacija. Naročito značajan segment rada Centra je izdavačka delatnost. Centar objavljuje naučne i stručne monografije, zbornike i druge vrste publikacija koje su od značaja za razvoj nauke, kulture i umetnosti.

Izveštaj o radu Centra u 2019. i Plan rada Centra u 2020. usvojeni su na sednici Senata Univerziteta u Kragujevcu od 30. januara 2020. i na sednici Predsedništva SANU od 20. februara 2020.

Izdanja Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Kragujevcu (PDF)


ČLANOVI SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI


Upravnik
Prof. dr MILOŠ ĐURAN, dopisni član SANU
E-pošta: djuran@kg.ac.rs

Sekretar
Lela Vujošević, profesor sociologije
E-pošta: lela.vujosevic@kg.ac.rs


Adresa: Jovana Cvijića bb, 34 000 Kragujevac, Srbija
Telefon: 034/ 370-270 lokal: 105
Telefaks: 034/ 370-168
E-pošta: centar.sanu@kg.ac.rs