КОНКУРС ЗА УПИС НА КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА "САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ"

Универзитет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 20 полазника на кратки програм студија "САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ", за стицање сертификата о завршеном кратком програму студија и 30 ЕСПБ.

Настава ће се реализовати током 4 месецa у трајању од 15 наставних недеља. Часови се одржавају у вечерњим терминима у on-line формату.

Кратки програм студија "САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ" предвиђа стручну праксу која ће реализовати у компанијама са којима Универзитет има потписан уговор у трајању од 90 часова.

Кратки програм студија обухвата следеће предмете:

Р.Бр. 

Назив предмета 

Поље 

Семестар

Број часова

ЕСПБ

 1.  

Основе безбедности оперативних система и мрежа 

Техничко-технолошко 

I

40

5

 1.  

Увод у развој и безбедност веб апликација 

Техничко-технолошко 

I

40

5

 1.  

Принципи сајбер безбедности 

Техничко-технолошко 

I

40

5

 1.  

Одбрамбене безбедносне операције 

Техничко-технолошко 

I

45

5

 1.  

Офанзивне безбедносне операције 

Техничко-технолошко 

I

45

5

 1.  

Стручна пракса 

Техничко-технолошко 

I

90

5

Укупно часова активне наставе

300

 

Укупно ЕСПБ 

30

 

Опис посла за који се припремају полазници 

По завршетку КП Сајбер безбедност, полазници су оспособљени за улоге које захтевају разумевање и експертизу у области сајбер безбедности, а које могу подразумевати:  

 • Анализу и процену ризика по безбедност информација и ресурса, што укључује истраживање техничких, организационих и људских фактора који утичу на безбедност; 
 • Анализу, одабир и имплементацију технолошких решења у изградњи безбедносне архитектуре, што укључује коришћење иновативних технологија за заштиту информација и мрежа; 
 • Координацију и управљање животним циклусом информационе безбедности, што укључује планирање, набавку, развој и евалуацију безбедносне инфраструктуре. 

По завршетку КП Сајбер безбедност, полазници су оспособљени за  следеће позиције1

 • Аналитичар сајбер безбедности (Cyber incident responder, према ENISA класификацији профила) 

Опис позиције: Надгледа безбедносно стање организације, управља  инцидентима током сајбер напада и обезбеђује континуитет у раду ИКТ система. 

 • Инжењер сајбер безбедности (Cybersecurity Implementer, према ENISA класификацији профила) 

Опис позиције:  Развија, поставља и управља безбедносним решењима за инфраструктуре и производе. 

 • Аналитичар рањивости (Penetration Tester, према ENISA класификацији профила) 

Опис позиције: Процењује ефективност безбедносних контрола, открива и искоришћава рањивости са циљем процене критичности у случају реалних напада. 

 

Информација о праву уписа и неопходним компетенцијама полазника 

Право уписа на КП имају студенти и кандидати са стеченим средњим образовањем и положеним пријемним испитом. На КП се од полазника очекује да имају основне вештине рада на рачунару (коришћење веб претраживача, е-mail-a, употреба текст процесора са креирање, уређивање и форматирање докумената), познају основне концепте програмирања (променљиве, гранање, циклуси, функције), манипулације оперативним системом на административном нивоу (манипулација фајл системом) и умрежавања.

Овај програм по врсти, нивоу и обиму знања и вештина за које се полазници обучавају, одговара високом образовању. На захтев лица које је завршило кратки програм студирања и које се уписало на студијски програм основних академских студија, факултет може признати предмете/делове предмета које је студент положио у оквиру кратког програма, зависно од степена преклапања са предметима уписаног студијског програма. 

Рангирање се спроводи након процеса селекције који се реализује на Универзитету у Крагујевцу, који подразумева стручни интервју.

Редослед кандидата се одређује према просеку у средњошколском образовању и бодовима освојеним на пријемном испиту. На пријемном испиту кандидат може освојити максимално 40 бодова, а минимални број поена који мора освојити је 10. 

Ранг листа кандидата за упис формира се на основу збира укупног броја бодова општег успеха постигнутог у средњој школи и бодова освојених на пријемном испиту, и утврђује се према следећим критеријумима: 

 • Успех у средњој школи (збир просечних оцена сваког разреда средње школе помножен са 3) вреднује се са максимално 60 бодова. Минималан општи успех који кандидат може да оствари током средњошколског образовања је 24. Минималан број бодова дефинисан је на основу Закона о средњем образовању односно чланом 52 који прописује како се утврђује општи успех ученика (одличан успех - најмања средња оцена 4,50, врло добар успех - најмања средња оцена 3,50 закључно са 4,49, добар успех - најмања средња оцену 2,50, и довољан успех - најмања средња оцена 2,49); 
 • Резултат постигнут на пријемном испиту спроведеном у форми стручног интервјуа вреднује се са максимално 40 бодова. Минималан број поена које кандидат мора освојити да би положио пријемни испит је 10. 

 

Остале одредбе

Школарина: 150.000,00 динара.

Програм предвиђа стипендирање девојака.

Девојкама које се пријаве за похађање кратог програма је омогућено да се пријаве за стипендирање и освоје једну од три стипендије:

* 1 пуна стипендија,

* 2 полу стипендије.

Накнада за пријаву на конкурс: 5.000,00 динара која се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12.

Пријављивање на конкурс - од 26.02. - 29.03.2024. године.

Пријаве се могу подносити лично Центру за развој каријере од 09,00-15,00 часова сваког радног дана или електронски на мејл studentska.sluzba@kg.ac.rs 

 

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс
 • Фотокопија дипломе o завршеном средњошколском образовању
 • Лица која су завршила високо образовање достављају диплому и додатак дипломи или уверење о положеним испитима
 • Студенти поред средњошколске дипломе достављају и уверење о уписнаим студијама и уверење о положеним испитима.
 • Копија личне карте
 • Радна биографија