KONKURS ZA UPIS NA KRATKI PROGRAM STUDIJA "SAJBER BEZBEDNOST"

Univerzitet u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis 20 polaznika na kratki program studija "SAJBER BEZBEDNOST", za sticanje sertifikata o završenom kratkom programu studija i 30 ESPB.

Nastava će se realizovati tokom 4 meseca u trajanju od 15 nastavnih nedelja. Časovi se održavaju u večernjim terminima u on-line formatu.

Kratki program studija "SAJBER BEZBEDNOST" predviđa stručnu praksu koja će realizovati u kompanijama sa kojima Univerzitet ima potpisan ugovor u trajanju od 90 časova.

Kratki program studija obuhvata sledeće predmete:

R.Br. 

Naziv predmeta 

Polje 

Semestar

Broj časova

ESPB

 1.  

Osnove bezbednosti operativnih sistema i mreža 

Tehničko-tehnološko 

I

40

5

 1.  

Uvod u razvoj i bezbednost web aplikacija 

Tehničko-tehnološko 

I

40

5

 1.  

Principi sajber bezbednosti 

Tehničko-tehnološko 

I

40

5

 1.  

Odbrambene bezbednosne operacije 

Tehničko-tehnološko 

I

45

5

 1.  

Ofanzivne bezbednosne operacije 

Tehničko-tehnološko 

I

45

5

 1.  

Stručna praksa 

Tehničko-tehnološko 

I

90

5

Ukupno časova aktivne nastave

300

 

Ukupno ESPB 

30

 

Opis posla za koji se pripremaju polaznici 

Po završetku KP Sajber bezbednost, polaznici su osposobljeni za uloge koje zahtevaju razumevanje i ekspertizu u oblasti sajber bezbednosti, a koje mogu podrazumevati:  

 • Analizu i procenu rizika po bezbednost informacija i resursa, što uključuje istraživanje tehničkih, organizacionih i ljudskih faktora koji utiču na bezbednost; 
 • Analizu, odabir i implementaciju tehnoloških rešenja u izgradnji bezbednosne arhitekture, što uključuje korišćenje inovativnih tehnologija za zaštitu informacija i mreža; 
 • Koordinaciju i upravljanje životnim ciklusom informacione bezbednosti, što uključuje planiranje, nabavku, razvoj i evaluaciju bezbednosne infrastrukture. 

Po završetku KP Sajber bezbednost, polaznici su osposobljeni za  sledeće pozicije1

 • Analitičar sajber bezbednosti (Cyber incident responder, prema ENISA klasifikaciji profila) 

Opis pozicije: Nadgleda bezbednosno stanje organizacije, upravlja  incidentima tokom sajber napada i obezbeđuje kontinuitet u radu IKT sistema. 

 • Inženjer sajber bezbednosti (Cybersecurity Implementer, prema ENISA klasifikaciji profila) 

Opis pozicije:  Razvija, postavlja i upravlja bezbednosnim rešenjima za infrastrukture i proizvode. 

 • Analitičar ranjivosti (Penetration Tester, prema ENISA klasifikaciji profila) 

Opis pozicije: Procenjuje efektivnost bezbednosnih kontrola, otkriva i iskorišćava ranjivosti sa ciljem procene kritičnosti u slučaju realnih napada. 

 

Informacija o pravu upisa i neophodnim kompetencijama polaznika 

Pravo upisa na KP imaju studenti i kandidati sa stečenim srednjim obrazovanjem i položenim prijemnim ispitom. Na KP se od polaznika očekuje da imaju osnovne veštine rada na računaru (korišćenje web pretraživača, e-mail-a, upotreba tekst procesora sa kreiranje, uređivanje i formatiranje dokumenata), poznaju osnovne koncepte programiranja (promenljive, grananje, ciklusi, funkcije), manipulacije operativnim sistemom na administrativnom nivou (manipulacija fajl sistemom) i umrežavanja.

Ovaj program po vrsti, nivou i obimu znanja i veština za koje se polaznici obučavaju, odgovara visokom obrazovanju. Na zahtev lica koje je završilo kratki program studiranja i koje se upisalo na studijski program osnovnih akademskih studija, fakultet može priznati predmete/delove predmeta koje je student položio u okviru kratkog programa, zavisno od stepena preklapanja sa predmetima upisanog studijskog programa. 

Rangiranje se sprovodi nakon procesa selekcije koji se realizuje na Univerzitetu u Kragujevcu, koji podrazumeva stručni intervju.

Redosled kandidata se određuje prema proseku u srednjoškolskom obrazovanju i bodovima osvojenim na prijemnom ispitu. Na prijemnom ispitu kandidat može osvojiti maksimalno 40 bodova, a minimalni broj poena koji mora osvojiti je 10. 

Rang lista kandidata za upis formira se na osnovu zbira ukupnog broja bodova opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i bodova osvojenih na prijemnom ispitu, i utvrđuje se prema sledećim kriterijumima: 

 • Uspeh u srednjoj školi (zbir prosečnih ocena svakog razreda srednje škole pomnožen sa 3) vrednuje se sa maksimalno 60 bodova. Minimalan opšti uspeh koji kandidat može da ostvari tokom srednjoškolskog obrazovanja je 24. Minimalan broj bodova definisan je na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju odnosno članom 52 koji propisuje kako se utvrđuje opšti uspeh učenika (odličan uspeh - najmanja srednja ocena 4,50, vrlo dobar uspeh - najmanja srednja ocena 3,50 zaključno sa 4,49, dobar uspeh - najmanja srednja ocenu 2,50, i dovoljan uspeh - najmanja srednja ocena 2,49); 
 • Rezultat postignut na prijemnom ispitu sprovedenom u formi stručnog intervjua vrednuje se sa maksimalno 40 bodova. Minimalan broj poena koje kandidat mora osvojiti da bi položio prijemni ispit je 10. 

 

Ostale odredbe

Školarina: 150.000,00 dinara.

Program predviđa stipendiranje devojaka.

Devojkama koje se prijave za pohađanje kratog programa je omogućeno da se prijave za stipendiranje i osvoje jednu od tri stipendije:

* 1 puna stipendija,

* 2 polu stipendije.

Naknada za prijavu na konkurs: 5.000,00 dinara koja se uplaćuje na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12.

Prijavljivanje na konkurs - od 26.02. - 29.03.2024. godine.

Prijave se mogu podnositi lično Centru za razvoj karijere od 09,00-15,00 časova svakog radnog dana ili elektronski na mejl studentska.sluzba@kg.ac.rs 

 

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na konkurs
 • Fotokopija diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju
 • Lica koja su završila visoko obrazovanje dostavljaju diplomu i dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 • Studenti pored srednjoškolske diplome dostavljaju i uverenje o upisnaim studijama i uverenje o položenim ispitima.
 • Kopija lične karte
 • Radna biografija