Позив за достављање предлога за доделу годишње награде за наставно и научноистраживачко особље за изузетне резултате у научноистраживачком раду односно уметничком раду постигнуте на Универзитету

I Упућује се позив наставно-научно-уметничким већима факултета и института у саставу Универзитета у Крагујевцу за достављање предлога за доделу годишње награде за наставно и научноистраживачко особље за изузетне резултате у научноистраживачком раду односно уметничком раду постигнуте на Универзитету.

Универзитет у Крагујевцу, једном годишње, додељује по једну Награду у научном, односно уметничком пољу, и то:

 • природно-математичких наука,
 • медицинских наука,
 • техничко-технолошких наука,
 • друштвено-хуманистичких наука и
 • уметности.

Кандидати за Награде морају да испуњавају услов да су најмање 5 година запослени на Универзитету у Крагујевцу.


II Подносиоци предлога подносе, у писаном облику и електронском облику на CD-у, следећу документацију:

 • Одлуку о утврђивању предлога кандидата за доделу Награда која мора бити образложена и садржати мишљење о предложеном кандидату,
   
 • Пријаву кандидата на Обрасцу број 1, који је саставни део овог Позива, потписану од стране органа пословођења и кандидата;
   
 • комплетну кандидатову библиографију са потпуним референцама у периоду од три календарске године које претходе години у којој је расписан Конкурс (категорије репрезентативних референци за поље природно-математичких наука, медицинских наука, техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука треба да буду наведене према Прилогу 1 Правилника о стицању истраживачких и научних звања. За образовно-уметничку област ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ референце треба да буду разврстане према AНЕКСУ 1, а за образовно-уметничку област МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ према АНЕКСУ 2 Правилника о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу);
   
 • сагласност за прикупљање и обраду података о личности на Обрасцу број 2, који је саставни део Позива, потписану од стране кандидата.


III Предлог за доделу Награде доставља се Универзитету у Крагујевцу закључно до 29.04.2021. године са назнаком: „Предлог за доделу награде за наставно и научноистраживачко особље за изузетне резултате у научноистраживачком раду односно уметничком раду постигнуте на Универзитету“.


Неблаговремене, непотпуне и недозвољене пријаве неће се узети у разматрање.