Poziv za dostavljanje predloga za dodelu godišnje nagrade za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu odnosno umetničkom radu postignute na Univerzitetu

I Upućuje se poziv nastavno-naučno-umetničkim većima fakulteta i instituta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu za dostavljanje predloga za dodelu godišnje nagrade za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu odnosno umetničkom radu postignute na Univerzitetu.

Univerzitet u Kragujevcu, jednom godišnje, dodeljuje po jednu Nagradu u naučnom, odnosno umetničkom polju, i to:

 • prirodno-matematičkih nauka,
 • medicinskih nauka,
 • tehničko-tehnoloških nauka,
 • društveno-humanističkih nauka i
 • umetnosti.

Kandidati za Nagrade moraju da ispunjavaju uslov da su najmanje 5 godina zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu.


II Podnosioci predloga podnose, u pisanom obliku i elektronskom obliku na CD-u, sledeću dokumentaciju:

 • Odluku o utvrđivanju predloga kandidata za dodelu Nagrada koja mora biti obrazložena i sadržati mišljenje o predloženom kandidatu,
   
 • Prijavu kandidata na Obrascu broj 1, koji je sastavni deo ovog Poziva, potpisanu od strane organa poslovođenja i kandidata;
   
 • kompletnu kandidatovu bibliografiju sa potpunim referencama u periodu od tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj je raspisan Konkurs (kategorije reprezentativnih referenci za polje prirodno-matematičkih nauka, medicinskih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, društveno-humanističkih nauka treba da budu navedene prema Prilogu 1 Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja. Za obrazovno-umetničku oblast LIKOVNE I PRIMENjENE UMETNOSTI reference treba da budu razvrstane prema ANEKSU 1, a za obrazovno-umetničku oblast MUZIČKE UMETNOSTI prema ANEKSU 2 Pravilnika o kriterijumima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Kragujevcu);
   
 • saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti na Obrascu broj 2, koji je sastavni deo Poziva, potpisanu od strane kandidata.


III Predlog za dodelu Nagrade dostavlja se Univerzitetu u Kragujevcu zaključno do 29.04.2021. godine sa naznakom: „Predlog za dodelu nagrade za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu odnosno umetničkom radu postignute na Univerzitetu“.


Neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće se uzeti u razmatranje.