Мастер академске студије - ПСИХОЛОГИЈА

О студијском програму

Мастер академске студије – Психологија (у даљем тексту: МАС ПСИ) трају два семестра. Обим студија је 60 ЕСПБ. Студије су организоване кроз три изборна модула: Организацијска психологија, Клиничка психологија, и Психологија образовања.

Након завршених МАС ПСИ студент стиче академски назив „мастер психолог“.

Формат студија, са заједничким предметима којима се стичу истраживачке и академске компетенције, и каснијим усавршавањем преко специфичних модула, омогућава да студенти утврде методолошка и статистичка знања, надограде познавање метода психолошких истраживања и статистичких процедура, као и усаврше академске вештине писања радова и различитих облика текстова, као и презентацијска умећа. У оквиру модула, студенти ће поред знања из одабраних области, моћи да стекну праксу и нужно профилисање из области које буду изабрали, а за којима постоји потреба у региону и шире.

Сврха мастер академских студија Психологије је оспособљавање студената за самостално обављање психолошке праксе у некој од области психолошке делатности (предшколско и школско образовање, здравство, привреда, социјална заштита, и др), са посебним нагласком на компетенције истраживачког рада. Сврха студијског програма је и оспособљавање студената да даље самостално прате тенденције и развој у области психолошких наука.

Исходи процеса учења на овим студијама су усвојена теоријских знања о кључним психолошким теоријама, моделима и концептима, и практично оспособљавање за планирање и реализацију послова психолога у клиничком, пословном или образовном контексту, као и реализацију квалитативних и квантитативних психолошких истраживања. Исходи су и развијене способности критичке анализе и процене ефеката сопственог рада, усмереност на континуирано стручно усавршавање, и развој конструктивних социјалних односа у радном окружењу. Коначно, студенти би требало да примењују стечена знања за идентификацију сложених психолошких проблема, као и за избор адекватних стратегија и поступака приликом њиховог решавања, уз поштовање етичких принципа психолошке професије и уз конструктивну сарадњу са сродним струкама. Савладавањем овог студијског програма студент развија компетенције предвиђене савременом стручном и научном теоријом и психолошком праксом, које су нужне за квалитетан и ефикасан рад у областима психолошке делатности.

На студијски програм МАС Психологија може се уписати кандидат који је завршио основне академске студије на студијском програму психологије и стекао најмање 240 ЕСПБ. Кандидати који су завршили основне студије психологије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005, као и кандидати који приликом уписа на мастер академске студије желе да промене модул који су похађали на основним студијама, полажу диференцијалне испите из курикулума актуелног студијског програма основних студија. Диференцијалне испите утврђене одлуком Комисије за упис на мастер академске студије психологије уписани студенти полажу у редовним испитним роковима у току студија. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије дефинисан је успехом постигнутим на претходном нивоу студија, дужином студирања на претходном нивоу студија и успехом на пријемном испиту.


ПСИХОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) на српском језику
Број буџетских места: 10
Број самофинансирајућих места: 17
Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:
  • за држављане Републике Србије 100.000 динара
  • за стране држављане: 2.000 €

Публикација студијског програма

Распоред предмета по семестрима студија

Књига предмета

Информације о пријемном испиту

Распоред предмета

Табеларни преглед предмета по модулима и семестрима студија:

  Модул: Психологија образовања | Клиничка психологија | Организацијска психологија

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА
Модул: Психологија образовања
П Р В А  Г О Д И Н А  (I  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Методе и технике истраживања (МП101) Обавезни
2. Академске вештине (МП102) Обавезни
Изборна група из које студент бира 3 предмета
1. Здравствена психологија (МП109) Изборни
2. Интеграција психотерапијских приступа (МП110) Изборни
3. Неуронауке (МП111) Изборни
4. Палијативно збрињавање (МП112) Изборни
5. Саветодавни рад са децом и адолесцентима (МП105) Изборни
6. Стрес, криза и траума (МП108) Изборни
П Р В А  Г О Д И Н А  (II  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Стручна пракса (MП116) Обавезни /
2. Мастер рад - истраживање (MП117) Обавезни/Изборни Ментор по избору студента
2. Мастер рад – израда и одбрана (MП118) Обавезни/Изборни Ментор по избору студента
Модул: Клиничка психологија
П Р В А  Г О Д И Н А  (I  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Методе и технике истраживања (МП101) Обавезни
2. Академске вештине (МП102) Обавезни
Изборна група из које студент бира 3 предмета
1. Управљање људским капиталом (МП113) Изборни
2. Понашање потрошача (МП114) Изборни
3. Професионални развој и управљање каријером (МП115) Изборни
4. Психологија међуљудских односа (МП107) Изборни
5. Стрес, криза и траума (МП108) Изборни
6. Интеграција психотерапијских приступа (МП110) Изборни
П Р В А  Г О Д И Н А  (II  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Стручна пракса (MП116) Обавезни /
2. Мастер рад - истраживање (MП117) Обавезни/Изборни Ментор по избору студента
2. Мастер рад – израда и одбрана (MП118) Обавезни/Изборни Ментор по избору студента
Модул: Организацијска психологија
П Р В А  Г О Д И Н А  (I  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Методе и технике истраживања (МП101) Обавезни
2. Академске вештине (МП102) Обавезни
Изборна група из које студент бира 3 предмета
1. Психолошка подршка у образовном контексту (МП103) Изборни
2. Школска педагогија (МП104) Изборни
3. Саветодавни рад са децом и адолесцентима (МП105) Изборни
4. Инклузивно образовање (МП106) Изборни
5. Психологија међуљудских односа (МП107) Изборни
6. Стрес, криза и траума (МП108) Изборни
П Р В А  Г О Д И Н А  (II  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Стручна пракса (MП116) Обавезни /
2. Мастер рад - истраживање (MП117) Обавезни/Изборни Ментор по избору студента
2. Мастер рад – израда и одбрана (MП118) Обавезни/Изборни Ментор по избору студента

Легенда: * Гостујући професор  ** Предавач из привреде