Master akademske studije - PSIHOLOGIJA

O studijskom programu

Master akademske studije – Psihologija (u daljem tekstu: MAS PSI) traju dva semestra. Obim studija je 60 ESPB. Studije su organizovane kroz tri izborna modula: Organizacijska psihologija, Klinička psihologija, i Psihologija obrazovanja.

Nakon završenih MAS PSI student stiče akademski naziv „master psiholog“.

Format studija, sa zajedničkim predmetima kojima se stiču istraživačke i akademske kompetencije, i kasnijim usavršavanjem preko specifičnih modula, omogućava da studenti utvrde metodološka i statistička znanja, nadograde poznavanje metoda psiholoških istraživanja i statističkih procedura, kao i usavrše akademske veštine pisanja radova i različitih oblika tekstova, kao i prezentacijska umeća. U okviru modula, studenti će pored znanja iz odabranih oblasti, moći da steknu praksu i nužno profilisanje iz oblasti koje budu izabrali, a za kojima postoji potreba u regionu i šire.

Svrha master akademskih studija Psihologije je osposobljavanje studenata za samostalno obavljanje psihološke prakse u nekoj od oblasti psihološke delatnosti (predškolsko i školsko obrazovanje, zdravstvo, privreda, socijalna zaštita, i dr), sa posebnim naglaskom na kompetencije istraživačkog rada. Svrha studijskog programa je i osposobljavanje studenata da dalje samostalno prate tendencije i razvoj u oblasti psiholoških nauka.

Ishodi procesa učenja na ovim studijama su usvojena teorijskih znanja o ključnim psihološkim teorijama, modelima i konceptima, i praktično osposobljavanje za planiranje i realizaciju poslova psihologa u kliničkom, poslovnom ili obrazovnom kontekstu, kao i realizaciju kvalitativnih i kvantitativnih psiholoških istraživanja. Ishodi su i razvijene sposobnosti kritičke analize i procene efekata sopstvenog rada, usmerenost na kontinuirano stručno usavršavanje, i razvoj konstruktivnih socijalnih odnosa u radnom okruženju. Konačno, studenti bi trebalo da primenjuju stečena znanja za identifikaciju složenih psiholoških problema, kao i za izbor adekvatnih strategija i postupaka prilikom njihovog rešavanja, uz poštovanje etičkih principa psihološke profesije i uz konstruktivnu saradnju sa srodnim strukama. Savladavanjem ovog studijskog programa student razvija kompetencije predviđene savremenom stručnom i naučnom teorijom i psihološkom praksom, koje su nužne za kvalitetan i efikasan rad u oblastima psihološke delatnosti.

Na studijski program MAS Psihologija može se upisati kandidat koji je završio osnovne akademske studije na studijskom programu psihologije i stekao najmanje 240 ESPB. Kandidati koji su završili osnovne studije psihologije pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005, kao i kandidati koji prilikom upisa na master akademske studije žele da promene modul koji su pohađali na osnovnim studijama, polažu diferencijalne ispite iz kurikuluma aktuelnog studijskog programa osnovnih studija. Diferencijalne ispite utvrđene odlukom Komisije za upis na master akademske studije psihologije upisani studenti polažu u redovnim ispitnim rokovima u toku studija. Redosled kandidata za upis na master akademske studije definisan je uspehom postignutim na prethodnom nivou studija, dužinom studiranja na prethodnom nivou studija i uspehom na prijemnom ispitu.


PSIHOLOGIJA - jednogodišnje master studije (60 ESPB) na srpskom jeziku
Broj budžetskih mesta: 10
Broj samofinansirajućih mesta: 17
Visina školarine za samofinansirajuće studente je:
  • za državljane Republike Srbije 100.000 dinara
  • za strane državljane: 2.000 €

Publikacija studijskog programa

Raspored predmeta po semestrima studija

Knjiga predmeta

Informacije o prijemnom ispitu

Raspored predmeta

Tabelarni pregled predmeta po modulima i semestrima studija:

  Modul: Psihologija obrazovanja | Klinička psihologija | Organizacijska psihologija

RASPORED PREDMETA
Modul: Psihologija obrazovanja
P R V A  G O D I N A  (I  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Metode i tehnike istraživanja (MP101) Obavezni
2. Akademske veštine (MP102) Obavezni
Izborna grupa iz koje student bira 3 predmeta
1. Zdravstvena psihologija (MP109) Izborni
2. Integracija psihoterapijskih pristupa (MP110) Izborni
3. Neuronauke (MP111) Izborni
4. Palijativno zbrinjavanje (MP112) Izborni
5. Savetodavni rad sa decom i adolescentima (MP105) Izborni
6. Stres, kriza i trauma (MP108) Izborni
P R V A  G O D I N A  (II  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Stručna praksa (MP116) Obavezni /
2. Master rad - istraživanje (MP117) Obavezni/Izborni Mentor po izboru studenta
2. Master rad – izrada i odbrana (MP118) Obavezni/Izborni Mentor po izboru studenta
Modul: Klinička psihologija
P R V A  G O D I N A  (I  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Metode i tehnike istraživanja (MP101) Obavezni
2. Akademske veštine (MP102) Obavezni
Izborna grupa iz koje student bira 3 predmeta
1. Upravljanje ljudskim kapitalom (MP113) Izborni
2. Ponašanje potrošača (MP114) Izborni
3. Profesionalni razvoj i upravljanje karijerom (MP115) Izborni
4. Psihologija međuljudskih odnosa (MP107) Izborni
5. Stres, kriza i trauma (MP108) Izborni
6. Integracija psihoterapijskih pristupa (MP110) Izborni
P R V A  G O D I N A  (II  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Stručna praksa (MP116) Obavezni /
2. Master rad - istraživanje (MP117) Obavezni/Izborni Mentor po izboru studenta
2. Master rad – izrada i odbrana (MP118) Obavezni/Izborni Mentor po izboru studenta
Modul: Organizacijska psihologija
P R V A  G O D I N A  (I  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Metode i tehnike istraživanja (MP101) Obavezni
2. Akademske veštine (MP102) Obavezni
Izborna grupa iz koje student bira 3 predmeta
1. Psihološka podrška u obrazovnom kontekstu (MP103) Izborni
2. Školska pedagogija (MP104) Izborni
3. Savetodavni rad sa decom i adolescentima (MP105) Izborni
4. Inkluzivno obrazovanje (MP106) Izborni
5. Psihologija međuljudskih odnosa (MP107) Izborni
6. Stres, kriza i trauma (MP108) Izborni
P R V A  G O D I N A  (II  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Stručna praksa (MP116) Obavezni /
2. Master rad - istraživanje (MP117) Obavezni/Izborni Mentor po izboru studenta
2. Master rad – izrada i odbrana (MP118) Obavezni/Izborni Mentor po izboru studenta

Legenda: * Gostujući profesor  ** Predavač iz privrede