КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Универзитет у Крагујевцу у школској 2019/2020 години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – једноипогодишње мастер студије (90 ЕСПБ) на српском или енглеском језику
Број буџетских места: 15
Број самофинансирајућих места: 10
Број стипендија Иницијативе „Дигитална Србија“: 5
Број стипендија Универзитета у Крагујевцу: 5

Услови уписа:

Право на упис имају сви студенти који су стекли високо образовање најмање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ на студијском програму из области електротехничког и рачунарског инжењерства, математике, рачунарских наука, машинског инжењерства, организационих наука, информационих технологија, биомедицинског инжењерства или на неком сродном студијском програму.

 1. Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и местом кандидата на ранг листи која се утврђује на основу резултата претходно завршеног школовања (постигнут просек на претходном нивоу студија, дужине трајања студија и степен еквивалентности студијских програма).
Еквивалентност студијског програма утврђује Комисија за упис.

 1. Конкурсни рок

Пријаве на конкурс за упис студената на мастер академске студије примају се од 09. октобра до 18. октобра 2019. године у Центру за развој каријере и саветовање студента, улица Јована Цвијића бб, Крагујевац.
Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Центра за развој каријере и саветовање студента а доступан је и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

 1. Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:

 • за држављане Републике Србије 100.000,00 динара.
 • за стране држављане: 1.600,00 €.
 1. Остале одредбе

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

 • попуњену пријаву,
 • очитану личну карту (или фотокопију личне карте),
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама,
 • уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или оверена копија додатак дипломе,
 • доказ о знању енглеског језика ако се определи да слуша наставу на енглеском језику,
 • доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 5.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12
 • три фотографије 3,5 x 4,5 сm,

 

Страни  држављанин  може  да  се  упише  на  студијски  програм  под  истим  условима  као  и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом о високом образовању и општим актом Универзитета.

Страни држављанин  плаћа  школарину  у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат - страни  држављанин,  приликом  пријављивања  на  конкурс,  подноси решење  о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Пре  уписа  кандидат  страни  држављанин  је  дужан  да  Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да зна српски језик ако се определи да слуша наставу на српском језику или енглески језик ако се определи да слуша наставу на енглеском језику.

Држављанин  Србије  који  је  завршио  претходно  образовање у  иностранству  може  да конкурише  за  упис  на  студијски  програм  ако има решење о  признавању  стране  високошколске исправе  за  наставак  образовања  на  Универзитету  у  Крагујевцу и  упис  конкретног  студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Контакт телефон: +381 (0)34 370-191

Е-пошта: unikg@kg.ac.rs


Текст конкурса на енглеском језику можете погледати ОВДЕ.