Универзитетска библиотека

Универзитетска библиотека у Крагујевцу је библиотека општенаучног карактера, чија је делатност у функцији наставно-научних и истраживачких процеса на Универзитету. На овај начин она доприноси успешном студирању, ширењу и афирмацији знања, наставном и научном усавршавању и стваралаштву наставника и сарадника факултета и института Универзитета у Крагујевцу. Корисници библиотеке су, пре свега, студенти, постдипломци, универзитетски наставници, научни радници, као и сви остали грађани под посебним условима.

Библиотека је смештена у делу Универзитетског комплекса, на простору од 1500 m2, који се састоји од: главне читаонице са 50 читалачких места и 10 места за слободан приступ Интернету, читаонице периодике са 20 читалачких места, више магацина (депоа) за смештај публикација, радних просторија за запослене и Универзитетске галерије.

Активан књижни фонд Библиотеке броји око 100.000 примерака домаће и стране књиге, 2.500 примерака докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на факултетима Универзитета у Крагујевцу, као и 450 наслова домаћих и 105 наслова страних часописа. Посебно је значајна реферална збирка домаће и стране приручне литературе (енциклопедије, речници, приручници, библиографије), као и више вредних легата значајних институција овог града и истакнутих личности овог краја. Целокупан књижни фонд је каталошки обрађен, налази се у рачунарској бази Библиотеке и доступан је корисницима.

Пратећи савремене тенденције у библиотекарству, Библиотека је прешла на јединствен кориснички програмски пакет COBISS. Програм представља организациони модел повезивања библиотечко-информационог система са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података (COBIB) и локалним базама података библиотека чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС). Систем COBISS заснован је на on-line комуникацијама које се одвијају преко Интернета, тј. Академске мреже на коју је Библиотека прикључена. На тај начин, корисницима су доступне многе базе података преко KoBSON-a (конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку), чију је лиценцу обезбедило Министарство науке и заштите животне средине. У систем COBISS, до сада, повезано је 160 библиотека на територији Републике Србије.

Публикације које корисници не могу наћи у фондовима наше Библиотеке, набављају се међубиблиотечком позајмицом из других библиотека у земљи и иностранству.

Универзитетска библиотека

Своју делатност Библиотека обавља у оквиру организационо повезаних одељења:

  • Одељење набавке и обраде монографских публикација
  • Одељење набавке и обраде серијских публикација
  • Информативно-позајмно одељењe
  • Одељењe за научне информације и развој
  • Служба за опште, правне и финансијске послове

Универзитетска библиотека у склопу своје основне делатности остварује и низ пратећих програма (научних, књижевно-културних, васпитно-образовних, стручних и издавачких). Библиотека има сопствену издавачку делатност и издаје Библиографију радова наставника и сарадника Универзитета, као и Библиографију докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на Крагујевачком универзитету.


Радно време: сваког радног дана од 8.00 до 19.00 часова и суботом од 9.00 до 14.00 часова

Aдреса: Улица слободе бб, Крагујевац, Србија
Телефон:
+381 (0)34 300-299, +381 (0)34 302-219
Факс:
+381 (0)34 370-299

E-mail: ubkg@kg.ac.rs
Website: www.ub.kg.ac.rs
Блог: www.univerzitetska.blogspot.rs