Priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja

Priznavanje strane visokoškolske isprave jeste postupak kojim se imaocu te isprave utvrđuje pravo na nastavak obrazovanja na fakultetima u sastavu Univerziteta u Kragujevcu odnosno na Univerzitetu u Kragujevcu.

Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja pokreće se podnošenjem zahteva za priznavanje strane visokoškolske isprave, koji se dostavlja na adresu: Rektorat Univerziteta u Kragujevcu, Liceja Kneževine Srbije 1A, 34000 Kragujevac, putem pošte ili lično, svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 časova.

 

Potrebna dokumentacija

 1. Dva primerka popunjenog obrasca zahteva za priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja.

Obrazac zahteva za priznavanje strane visokoškolske isprave

 1. Dokumenta o stečenom obrazovanju

Za kandidate koji pokreću postupak priznavanja diplome/uverenja o završenim studijama radi upisa narednog stepena studija:

  • tri primerka overene fotokopije diplome i dodatka diplomi ili uverenja o završenim studijama sa uverenjem položenim ispitima ukoliko na ime kandidata nije izdata diploma i dodatak diplomi.

Za kandidate koji pokreću postupak priznavanja uverenja o savladanom delu studijskog programa radi uključivanja u odgovarajuću godinu započetog stepena studija visokog obrazovanja:

  • tri primerka overene fotokopije uverenja o savladanom delu studijskog programa sa uverenjem položenim ispitima, po semestrima i godinama,
  • jedan primerak overene fotokopije diplome srednje škole, odnosno prethodno završenog stepena obrazovanja.

Ukoliko su navedeni dokumenti izdati u državi sa kojom Republika Srbija ima zaključeni bilateralni ugovor o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije, nije potrebno da isti budu legalizovani niti da sadrže potvrdu Apostille, a to su sledeće države: Republika Belorusija, Bosna i Hercegovina, Kiparska Republika, Mađarska, Republika Severna Makedonija, Mongolija, Rumunija, Ruska Federacija, Ukrajina, Republika Turska, Republika Hrvatska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Crna Gora, Češka Republika, Republika Poljska, Francuska Republika, Republika Austrija i Republika Bugarska.

Ukoliko su navedeni dokumenti izdati u državi koja je potpisnica Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (tzv. Haške konvencije), a Republika Srbija sa tom državom nema zaključen bilateralni ugovor o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije, potrebno je da dokumenti sadrže potvrdu Apostille, koja se izdaje od strane nadležnog organa države iz koje isprava potiče. Spisku država potpisnica navedene konvencije možete pristupiti putem sledećeg linka:

www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Za sve ostale države sa kojima Republika Srbija nema zaključeni bilateralni ugovor o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije i koje nisu potpisnice Haške konvencije, potrebno je da se izvrši puna legalizacija javnih isprava. Više informacija o postupku legalizacije može se naći na sledećem linku:

www.mfa.gov.rs/gradjani/usluge/overa-dokumenata

 1. Tri primerka prevoda na srpski jezik dokumenata navedenih u tački 2. overen od strane stalnog sudskog prevodioca i dve fotokopije navedenog prevoda.

Kandidat nije u obavezi da prevodi dokumentaciju visokoškolskih isprava stečenih u: Bosni i Hercegovini, Republici Severnoj Makedoniji, Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, pod uslovom da su te isprave izdate na službenom jeziku navedenih država, osim ukoliko to naknadno ne zatraži nadležan organ u postupku vrednovanja i priznavanja.

 1. Studijski program odnosno plan i program studija, sa kratkim opisom programa predmeta (izdat od fakulteta ili se nalazi na internet stranici fakulteta) na izvornom jeziku i u prevodu na srpski jezik, u štampanoj formi i elektronskoj formi na CD-u ili USB-u. Odgovornost za pružanje adekvatnih informacija snosi kandidat.

Ukoliko je studijski program odnosno plan i program studija na engleskom jeziku nije potreban njegov prevod.

 1. Overenu fotokopiju rešenja nadležnog organa ili venčanog lista za stranku koja je promenila ime i/ili prezime u odnosu na ono koje je na visokoškolskoj ispravi naznačeno.
 2. Fotokopija lične karte ili pasoša (prve stranice sa fotografijom) u dva primerka.
 3. Dokaz o plaćenim troškovima postupka.

Napomena: Sve bankarske troškove plaćanja izmiruje kandidat koja podnosi zahtev i oni nisu uključeni u naknadu za priznavanje visokoškolske isprave.

 

Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

Odluka o visini naknade troškova za vođenje postupka akademskog priznavanja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Kragujevcu

 

Dodatne informacije

Visokoškolska javna isprava stečena u SFRJ - do 27. aprila 1992. godine, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora - do 16. juna 2006. godine i u Republici Srpskoj ne podležu postupku priznavanja strane visokoškolske isprave i proizvode isto pravno dejstvo kao javne isprave izdate u Republici Srbiji.

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje) sprovodi Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, ENIC/NARIC centar.

Priznavanje stranih školskih isprava srednjeg obrazovanja sprovodi Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, ENIC/NARIC centar.

 

Kontakt i radno vreme za prijem stranaka

Sve dodatne informacije vezane za priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja mogu se dobiti putem elektronske pošte biljana.guzvic@kg.ac.rs putem telefona na broj: 034/370-270 i 034/304-989 ili lično, u okviru radnog vremena za prijem stranaka: ponedeljkom, sredom i petkom od 09.00 do 12.00 časova (Rektorat Univerziteta u Kragujevcu, Liceja Kneževine Srbije 1A, Kragujevac).