Plan integriteta

Plan integriteta donose i sprovode organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, ustanove i javna preduzeća i druga pravna lica čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština, koji imaju više od 30 zaposlenih, shodno članu 95. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - autentično tumačenje i 94/2021).

Cilj donošenja plana integriteta jeste jačanje integriteta institucije, odnosno smanjenje rizika da se javna ovlašćenja obavljaju suprotno svrsi zbog kojih su ustanovljena, što doprinosi poboljšanju kvaliteta rada institucije, a time i povećanju poverenja javnosti u njihov rad. To se može postići putem sledećih postupaka: pojednostavljenje komplikovanih ili ukidanje nepotrebnih procedura, kontrolisanje i smanjivanje diskrecionih ovlašćenja rukovodilaca, povećanje transparentnosti u radu, uspostavljanje standarda, uvođenje efikasnog sistema unutrašnje kontrole, eliminisanje neefikasne prakse i neprimenljive regulative, kreiranje takve organizacione kulture koja će podsticati odgovornost, profesionalnost i etičko postupanje rukovodilaca i zaposlenih. Da bi se svi ovi postupci mogli sprovesti, neophodno je pre toga kroz izradu plana integriteta uraditi analizu o tome koje su to, na primer, komplikovane ili nepotrebne procedure, u čemu se ogledaju diskreciona ovlašćenja rukovodilaca i šta su njihove posledice, u kojim oblastima je potrebno raditi na edukaciji zaposlenih, koje interne akte, procedure ili kriterijume za postupanje je potrebno uspostaviti i slično.


ARHIVA