Digitalni repozitorijum Univerziteta

Izmena Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti od 2011. godine (Sl. glasnik RS br. 52/11), donosi obavezu Univerzitetskim bibliotekama (čl. 51 Zakona) da formiraju i održavaju digitalne repozitorijume univerziteta. Univerzitetska biblioteke u Kragujevcu je 2012. godine uspostavila digitalni repozitorijum PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) kao sistem za dugoročno pohranjivanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih objekata na Univerzitetu u Kragujevcu. Digitalni repozitorijum omogućava da se rezultati rada na Univerzitetu sistematski arhiviraju, trajno čuvaju i učine pristupačnim svetskoj javnosti. Uspostavljen je u okviru TEMPUS projekta "Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana".

PHAIDRA omogućava registrovanim korisnicima deponovanje dokumenata važnih za nastavni, naučni, administrativni i organizacioni rad na Univerzitetu, nezavisno od forme, kao i sve druge vrste digitalnih objekata. Prelistavanje repozitorijuma može se izvršiti po:

  • organizacionoj jedinici univerziteta
  • tipu objekta
  • jeziku i
  • klasifikaciji naučnih oblasti

Svaki deponovani objekat ima standardizovanu šemu metapodataka i trajni identifikator - Permanent link.

 

Repozitorijum doktorskih disertacija

Članom 30. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) propisano je da je Univerzitet dužan da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim.

Senat Univerziteta u Kragujevcu je Odlukom o uspostavljanju registra i baze u elektronskom obliku repozitorijuma Univerziteta u Kragujevcu (broj 492/7 od 28.06.2012. godine) uspostavio u Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu registar i bazu u elektronskom, odnosno digitalnom obliku (repozitorijum) svih doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Kragujevcu od njegovog osnivanja 1976. godine.

Senat Univerziteta u Kragujevcu je Uputstvom za formiranje repozitorijuma doktorskih disertacija (broj 492/8 od 28.06.2012. godine) bliže uredio obaveze Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu i matičnih fakulteta, odnosno obavezu autora doktorske disertacije da uz disertaciju dostavi i odgovarajuće potpisane obrasce.

U skladu sa navedenim, Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu je dužna da sve odbranjene doktorske disertacije na Univerzitetu u Kragujevcu unese u Digitalni repozitorijum Univerziteta kao trajni arhiv.

Repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta u Kragujevcu, kao podsistem univerzitetskog repozitorijuma, formiran je 2012. i nalazi se na adresi E-teze.

Sve disertacije u ovom sistemu uključene su u DART - Evropski portal doktorskih disertacija.

 

Nacionalni repozitorijum doktorskih disertacija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, krajem 2015. godine uspostavlja centralni Nacionalni Repozitorijum disertacija u Srbiji (NaRDuS), dostupan na nardus.mpn.gov.rs.

Nacionalni Repozitorijum disertacija u Srbiji je uključen u svetsku digitalnu biblioteku teza i disertacija NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations, u kojoj je trenutno više od 5 miliona digitalnih objekata.

Korisni izvori:

ROAR - Katalog repozitorijuma otvorenog pristupa (Registry of Open Access Repositories)

OpenDOAR - Portal sa oko 300 akademskih repozitorijuma koji su u orvorenom pristupu

DOAJ - Katalog časopisa u režimu otvorenog pristupa (Directory of Open Access Journals)

 

Registar svih repozitorijuma i otvorenih arhiva

SCIndeks - Srpski citatni indeks
doiSerbia - repozitorijum časopisa sa DOI identifikatorima

Digitalni arhiv izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti(DAIS)
Repozitorijum radova Instituta tehničkih nauka SANU
Repozitorijum radova Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" (RADaR)
Repozitorijum radova Instituta za filozofiju i društvenu teoriju
Repozitorijum radova Instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu
Repozitorijum radova Instituta ekonomskih nauka u Beogradu (IRIES)
Elektronska biblioteka Matematičkog fakulteta u Beogradu
Singipedia - repozitorijum disertacija i izdanja Univerziteta Singidunum

Nacionalni repozitorijum podataka u poljoprivredi

Nacionalni repozitorijum doktorskih disertacija (NaRDuS)
Repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta u Beogradu
Repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta u Nišu
Repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta u Kragujevcu
Repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta u Prištini
Repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta u Novom Sadu (CRIS UNS)
Repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta Umetnosti u Beogradu