Objavljivanje u otvorenom pristupu

Objavljivanje u režimu otvorenog pristupa pruža dve mogućnosti autorima:

  • Zeleni otvoreni pristup (Green Road) omogućava:
    • arhiviranje recenzirane verzije naučnog dela u digitalni repozitorijum koji obezbeđuje slobodni pristup, uz obaveznu dozvolu izdavača kojem je autor pre objavljivanja preneo prava,
    • objavljivanje u časopisu sa pretplatom, sa dodatnim pravom autora, da svoje radove arhivira u digitalne repozitorijume, najčešće institucionalne. Trebalo bi napomenuti da ove internet platforme mogu čuvati verzije rukopisa pre procesa stručnog recenziranja (preprint) ili verzije rukopisa posle procesa stručnog recenziranja (postprint).
  • Zlatni otvoreni pristup (Golden Road) omogućava objavljivanje radova u svim besplatno dostupnim elektronskim izvorima, s tim da troškove pripreme za objavljivanje snose autori ili institucije. Ovaj način objavljivanja omogućava čitaocima pristup sadržajima na internet stranicama izdavača.

Izdavačke kuće uvek zadržavaju pravo formiranja uslova arhiviranja i korišćenja naučnih publikacija, te su autori su u mogućnosti da izabru sledeće načine deponovanja digitalne kopije objavljenih radova:

  • zeleni put (Green Road) - pruža mogućnost da se arhiviraju i preprint i postprint verzije naučnih publikacija
  • plavi put (Blue Road) - pruža mogućnost da se arhiviraju postprint verzije naučnih publikacija
  • žuti put (Yellow Road) - pruža mogućnost da se arhiviraju preprint verzije naučnih publikacija
  • beli put (White Road) - ne dozvoljava arhiviranje naučnih publikacija.

Izdavačke kuće u pojedinim slučajevima koriste pravo embarga od 12, 24 ili 36 meseci, tj. stvaraju vremensku distancu pristupa naučnim publikacijama na određeno vreme. Ove publikacije tek posle definisanog vremenskog perioda mogu biti potpuno dostupne.

Autori imaju prava da u određenim časopisima komercijalnih izdavača koji su dostupni samo preko pretplate, plate naknadu za publikovanje naučnog rada u otvorenom pristupu. Ovi časopisi se zovu Hibridni časopisi (Hybrid Journal). Aktuelne politike svetskih izdavača u odnosu na samoarhiviranje data je na web stranici SHERPA/Romeo projekta.

Od 2007. godine Evropska komisija uvodi obavezu deponovanja radova u otvorene arhive, naročito radova koji su nastali kao rezultat projekta finansiranih od strane Evropske komisije.

Više informacija:
Andreas Eksner, Uvod u objavljivanje naučnih publikacija: prethodna iskustva, koncepti i strategije (elektronsko open access izdanje), Centar za promociju nauke, 2016.