NaukaDelatnost Univerziteta u Kragujevcu zasniva se na jedinstvu obrazovnog i naučnoistraživačkog odnosno umetničko-istraživačkog rada. Univerzitet u Kragujevcu ima za cilj stalno unapređenje kvaliteta nastave i usavršavanje naučnoistraživačkog i umetničko-istraživačkog rada na Univerzitetu. Naučno-istraživačka i umetničko-istraživačka delatnost na Univerzitetu realizuje se na nivou Univerziteta i fakulteta u sastavu Univerziteta, a ostvaruju se kroz fundamentalna, osnovna, integralna i interdisciplinarna, razvojna istraživanja i istraživanja iz programa tehnološkog razvoja u oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih i medicinskih nauka.
U naučno-istraživačkom i umetničko-istraživačkom radu na Univerzitetu učestvuju nastavno i naučno osoblje Univerziteta u cilju razvoja i popularizacije nauke, umetnosti i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno unapređenja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučno-istraživački i umetničko-istraživački rad.

Fakulteti u sastavu Univerziteta u Kragujevcu angažovani su kao koordinatori ili kao partneri na 132 projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od tog broja, fakulteti su koordinatori na ukupno 27, a partneri na ukupno 65 nacionalnih projekata.

Na međunarodnim projektima, fakulteti su angažovani kao partneri ili kao koordinatori na ukupno 16 projekata.

Ukupan broj nastavnika i saradnika koji učestvuju na nacionalnim projektima je 521, dok je 44 angažovano na međunarodnim.

Na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za period 2011–2014. godine realizovalo se 27 projekata iz programa Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, i to:

  • 14 projekata iz Programa osnovnih istraživanja,
  • 10 projekta iz Programa tehnološkog razvoja i
  • 3 projekta iz Programa integralnih i interdisciplinarnih istraživanja.