Lipar

Univerzitetski časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu "Lipar"


Glavni urednik: Prof. dr Časlav Nikolić ISSN 1450-8338

Univerzitet u Kragujevcu je 2012. godine promenio koncept i strukturu časopisa LIPAR i pokrenuo naučnu seriju Časopisa za književnost, jezik, umetnost i kulturu LIPAR. Objavljuju se tri broja časopisa godišnje. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je kategorizovalo časopis LIPAR za 2014. godinu kao časopis od nacionalnog značaja u M52 kategoriji.Izdanja Lipara u PDF formatu (pojedinačni tekstovi):
liparcasopis.blogspot.rs

Trinaesta godina u izlaženju Lipara obeležena je važnom izmenom u koncepciji ovoga lista. Počev od broja 47, publikuje se nova serija Lipara - ne više kao lista za književnost, kulturu i umetnost već kao naučnog časopisa za književnost, jezik, umetnost i kulturu. Osnivač časopisa Lipar Univerzitet u Kragujevcu prepoznao je potrebu mladih istraživača i umetnika, studenata master-studija i doktorskih studija iz oblasti jezika i književnosti, saradnika i nastavnika ovog Univerziteta, ali i mladih naučnika iz drugih naučnoistraživačkih i univerzitetskih centara, za časopisom koji bi pre svega bio adekvatna reprezentacija rezultata njihovog naučnog rada. Na inicijativu gospodina rektora, profesora Slobodana Arsenijevića, a uz podršku rektorovih saradnika i zaposlenih u Rektoratu, kao i zaposlenih na matičnom fakultetu članova redakcije, Filološko-umetničkom fakultetu, početkom 2012. godine na Univerzitetu je donesena odluka o pokretanju naučne serije Lipara. Pošto predlog nove koncepcije časopisa kao časopisa naučne prirode nije suprotnosmeran osnovnom predmetu književnog lista – a to je jezik u svojim književnim i antropološkim realizacijama kao i jezik umetnosti u širem smislu – uredništvo je nastojalo da svest o ranijem prepoznavanju Lipara u javnosti i o prepoznavanju jezika umetnosti u prirodi samog Lipara potvrdi održanjem kontinuiteta imena i numeričkog označavanja časopisa.

Lipar je periodična publikacija koja izlazi tri puta godišnje. Časopis Lipar osmišljen je u skladu sa Aktom o uređivanju naučnih časopisa Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Svojim sadržajem Lipar afirmiše osnovne modele naučnog istraživanja u domenu filoloških i umetničkih studija u Kragujevcu, pre svega studije, naučne i stručne članke, naučne kritike i prikaze knjiga. U časopisu će se objavljivati i drugi radovi, koji odražavaju kulturni potencijal društva (izveštaji o naučnim skupovima, seminarima, književnim promocijama i drugim naučnim, književnim i kulturnim događajima). Svaki članak u časopisu Lipar dobija UDK broj Narodne biblioteke Srbije (štampan u desnom uglu prve strane članka), kao i analitički prikaz članka na cobiss-u. Radovi se za štampu pripremaju u skladu sa važećim uputstvom o pripremi tekstova za štampanje u nauci o jeziku. Jezik rada može biti srpski, ruski, engleski, nemački, francuski ili neki drugi evropski, svetski ili slovenski jezik, raširene upotrebe u međunarodnoj filološkoj komunikaciji; pismo na kojem se štampaju radovi na srpskom jeziku jeste ćirilica.

Uredništvo časopisa Lipar sačinjavaju nastavnici i saradnici sa Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu: doc. dr Nikola Bubanja (urednik za književnost), doc. dr Vladimir Polomac (urednik za lingvistiku), Jelena Arsenijević (urednik za kulturu), Radomir Mitrić (urednik za umetnost), doc. dr Časlav Nikolić (odgovorni urednik). U urednišvu su i istaknuti naučni radnici sa univerziteta iz inostranstva: prof. dr Persida Lazarević di Đakomo (Peskara, Italija), dr Ostap Slavinski (Lavov, Ukrajina), dr Borjan Janev (Plovdiv, Bugarska), dr Jelenka Pandurević (Banja Luka, Bosna i Hercegovina), dr Ivan Majić (Zagreb, Hrvatska), dr Svetlana Kalezić (Nikšić, Crna Gora). Recenzenti su profesori sa univerziteta u inostranstvu, profesori sa fakulteta u Srbiji, kao i profesori sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Izuzetan likovno-grafički identitet časopisa Lipar osmislio je Lazar Dimitrijević, asistent na Odseku za primenjenu umetnost Filološko-umetničkog fakulteta. Časopis tehnički uređuje Nenad Zahar. Sekretar uredništva je Bojana Veljović.

Lipar je časopis kojim izdavač, Univerzitet u Kragujevcu, manifestuje potrebu ne samo okupljanja i predstavljanja naučnih radnika u jednoj sredini, već naučni karakter ovog časopisa pretpostavlja nužnost povezivanja, razmene iskustava, zajedničkog rada i dosezanja novih naučnih vrednosti istraživača iz drugih naučnih, univerzitetskih centara, u Srbiji i inostranstvu. Uredništvo Lipara nastojaće da se u mogućnosti javne naučne i akademske reprezentacije časopis sve više otvara prema novim generacijama saradnika, podstičući njihovu neprestanu afirmaciju. Verujemo da će se uvećanjem broja saradnika našeg časopisa, njihovim i našim samonadilaženjem podsticati dalji razvoj filoloških nauka ali i da će se unapređivati i kulturni život celokupnog društva.Adresa časopisa Lipar:

Jovana Cvijića b.b. 34000 Kragujevac
tel: (+381) 034/370-270
faks: (+381) 034/370-168
e-mail: casopislipar@gmail.com
web: liparcasopis.blogspot.rs

Uputstvo autorima za pripremu rukopisa za štampuLIPAR # Tri puta godišnje # ISSN 1450-8338 = Lipar (Kragujevac) # COBISS.SR.ID 151188999