Fondacija za stipendiranje i podsticanje napredovanja najboljih studenata, mladih naučnih radnika i umetnika

Fondacija za stipendiranje i podsticanje napredovanja najboljih studenata, mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Kragujevcu osnovana je na sednici Saveta Univerziteta u Kragujevcu održanoj 23.02.2005. godine i Rešenjem Ministarstva kulture Republike Srbije upisana je u Registar fondacija.

Nakon stupanja na snagu Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS" broj 88/2010), Upravni odbor Fondacije je doneo sve neophodne akte i preduzeo aktivnosti u cilju usklađivanja Statuta i drugih opštih akata Fondacije, a radi upisa usklađivanja zadužbina, fondacija i fondova u Registar zadužbina i fondacija kod Agencije za privredne registre. U skladu sa odredbama Zakona o zadužbinama i fondacijama, Agencija za privredne registre dostavila je Rešenje o izvršenom upisu usklađivanja Fondacije za stipendiranje i podsticanje napredovanja najboljih studenata, mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Kragujevcu u Registar zadužbina i fondacija, čime su stvoreni uslovi za realizaciju osnovnih ciljeva Fondacije zbog kojih je i osnovana.

Fondacije je osnovana sa ciljem da afirmiše i podstiče napredovanje najboljih studenata, darovitih mladih naučnika i umetnika Univerziteta u Kragujevcu, kroz stipendiranje i nagrađivanje.

Fondacija za stipendiranje svake godine dodeljuje 13 stipendija, po jednu stipendiju za najboljeg studenta sa svakog fakulteta u sastavu Univerziteta, osim sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, za koji se opredeljuju 2 stipendije, odnosno 1 stipendija za najboljeg studenta u polju filoloških nauka i 1 stipendija za najboljeg studenta u polju umetnosti.


UPRAVITELj FONDACIJE
# Ime i prezime  
1. Prof. dr Snežana Soković Odluka o imenovanju

UPRAVNI ODBOR FONDACIJE
# Ime i prezime Funkcija / Ustanova
1. Prof. dr Nenad Filipović, predsednik Rektor Univerziteta u Kragujevcu
2. Dr Olga Ristić, vanr. profesor, zamenik predsednika Predsednik Saveta
3. Prof. dr Biljana Petrović, član Prorektor za naučnoistraživački rad
4. Marko Lukić, član Generalni sekretar
5. Uroš Glišić, član Student prorektor