Фондација за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника

Фондација за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу основана је на седници Савета Универзитета у Крагујевцу одржаној 23.02.2005. године и Решењем Министарства културе Републике Србије уписана је у Регистар фондација.

Након ступања на снагу Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС" број 88/2010), Управни одбор Фондације је донео све неопходне акте и предузео активности у циљу усклађивања Статута и других општих аката Фондације, а ради уписа усклађивања задужбина, фондација и фондова у Регистар задужбина и фондација код Агенције за привредне регистре. У складу са одредбама Закона о задужбинама и фондацијама, Агенција за привредне регистре доставила је Решење о извршеном упису усклађивања Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу у Регистар задужбина и фондација, чиме су створени услови за реализацију основних циљева Фондације због којих је и основана.

Фондације је основана са циљем да афирмише и подстиче напредовање најбољих студената, даровитих младих научника и уметника Универзитета у Крагујевцу, кроз стипендирање и награђивање.

Фондација за стипендирање сваке године додељује 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са сваког факултета у саставу Универзитета, осим са Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, за који се опредељују 2 стипендије, односно 1 стипендија за најбољег студента у пољу филолошких наука и 1 стипендија за најбољег студента у пољу уметности.


УПРАВИТЕЉ ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме  
1. Проф. др Снежана Соковић Одлука о именовању

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме Функција / Установа
1. Проф. др Ненад Филиповић, председник Ректор Универзитета у Крагујевцу
2. Др Олга Ристић, ванр. професор, заменик председника Председник Савета
3. Проф. др Биљана Петровић, члан Проректор за научноистраживачки рад
4. Марко Лукић, члан Генерални секретар
5. Урош Глишић, члан Студент проректор