Основне академске студије - СПОРТ, ЗДРАВЉЕ И БИОИНЖЕЊЕРИНГ

О студијском програму

Основне академске студије – Спорт, здравље и биоинжењеринг трају три године (шест семестра). Обим студија је 180 ЕСПБ.

Након завршених основних студија студент стиче стручни назив „аналитичар и тренер у спорту“.

Циљ студијског програма је образовање и обука компетентног и стручног аналитичара и тренера у спорту. Дипломирани студенти стичу способности, вештине и компетенције за квалитетан и одговоран рад у спортским колективима, институцијама, спортско-рекреативним и ресорним организацијама, као и способности и вештине за даље образовање, пре свега, на мастер и докторским студијама.

Општи циљеви за које студент треба да се оспособи похађањем овог студијског програма академских студија су: стицање професионалних компетенција у области спорта, медицине и биоинжењеринга, овладавање знањима из теорије и методике тренинга, као и практичним вештинама неопходним за рад у спорту, овладавање знањима у области технологије тј. биоинжењеринга неопходним за скаутинг и анализу мечева, праћење спортских резултата, праћење статистике и тестирања спортиста, стицање знања о законитостима биолошког, моторичког и психолошког развоја деце, омладине и одраслих, оспособљавање студената да примене знања и искуства везана за анализу, планирање, организацију, реализацију, праћење и вредновање тренажног процеса у спорту и рекреацији.


СПОРТ, ЗДРАВЉЕ И БИОИНЖЕЊЕРИНГ – трогодишње основне студије (180 ЕСПБ) на српском или енглеском језику *
Број самофинансирајућих места: 40

* Студије на енглеском језику ће се изводити ако се пријави минимално 10 кандидата
Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:
  • за држављане Републике Србије 100.000 динара
  • за стране држављане: 4.000 €

Књига предмета

Испитни рокови

Распоред предавања и вежби

Распоред предмета

Табеларни преглед предмета по семестрима и годинама студија:

  Прва година | Друга година | Трећа година

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА
П Р В А  Г О Д И Н А  (I  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ЕСПБ НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Основе спорта и физичког вежбања (SZB111) Обавезни 3+3 8 Александар Игњатовић
2. Анатомија (SZB112) Обавезни 3+3 8 Предраг Саздановић, Дејан Јеремић, Маја Вуловић, Добривоје Стојадиновић, Ивана Живановић-Мачужић
3. Увод у психологију (SZB113) Обавезни 3+2 7 Ана Воларевић, Дарко Хинић
4. Кондициона припрема (SZB114) Изборни 3+2 7 Емилија Стојановић
Кондициона припрема врхунских спортиста (SZB115) Изборни 3+2 7 Радивоје Ж. Радаковић, Живорад Марковић
П Р В А  Г О Д И Н А  (II  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ЕСПБ НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
5. Увод у физиологију физичког вежбања (SZB121) Обавезни 2+2 6 Дејан Чубрило
6. Увод у биомеханику (SZB122) Обавезни 2+2 6 Ненад Д. Филиповић, Владимир Љ. Дунић, Велибор М. Исаиловић
7. Енглески језик (SZB123) Обавезни 2+2 6 Неда Видановић Милетић, Аница Глођовић
8. Физичка активност и здравље (SZB124) Обавезни 2+2 6 Гвозден Росић, Драгица Селаковић
9. Прва помоћ (SZB125) Обавезни 2+2 6 Јасна Јевђић, Ненад Зорнић, Татјана Вуловић
Укупно часова активне наставе: 42 630
Укупно ЕСПБ: 60
Д Р У Г А  Г О Д И Н А  (III  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ЕСПБ НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Биомеханика у спорту (SZB211) Обавезни 4+2 8 Емилија Стојановић
2. Спортски тренинг (SZB212) Обавезни 3+3 8 Радивоје Ж. Радаковић
3. Развојна психологија (SZB213) Обавезни 3+2 7 Јована Трбојевић Јоцић
4. Биохемија у спорту (SZB214) Изборни 3+2 7 Јована Јоксимовић Јовић, Јасмина Сретеновић, Сузана Пантовић
Тренер у спорту: теорија и пракса (SZB215) Изборни 3+2 7 Радивоје Ж. Радаковић
Д Р У Г А  Г О Д И Н А  (IV  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ЕСПБ НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
5. Спортска медицина (SZB221) Обавезни 2+2 6 Владимир Јаковљевић, Владимир Живковић, Иван Срејовић
6. Софтверски системи анализе и симулације у спорту (SZB222) Обавезни 2+2 6 Ненад Д. Филиповић, Ненад Грујовић, Вукашин Славковић
7. Развој и тестирање моторичких способности (SZB223) Обавезни 3+2 6 Александар Игњатовић
8. Психологија у спорту (SZB224) Обавезни 2+1 4 Јована Трбојевић Јоцић
9. Идентификација и развој талента у спорту (SZB225) Изборни 3+2 7 Верољуб Станковић
Вештачка интелигенција (SZB226) Изборни 3+2 7 Весна Ранковић, Тијана Героски
Укупно часова активне наставе: 43 645
Укупно ЕСПБ: 60
Т Р Е Ћ А  Г О Д И Н А  (V  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ЕСПБ НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Наука у спорту (SZB311) Обавезни 4+3 9 Емилија Стојановић
2. Нотациона анализа (SZB312) Обавезни 2+1 4 Миљан Милошевић, Игор Савељић
3. Исхрана и суплементација у спорту (SZB313) Обавезни 2+1 4 Владимир Живковић, Владимир Јаковљевић, Иван Срејовић
4. Дијагностика и аналитика у спорту (SZB314) Обавезни 2+1 4 Верољуб Станковић, Слађана Станковић
5. Анализа такмичарских активности (SZB315) Изборни 2+2 6 Верољуб Станковић
Компјутерска визија (SZB316) Изборни 2+2 6 Ненад Д. Филиповић, Тијана Героски, Вукашин Славковић
6. Стручна пракса (SZBSP) Обавезни 6 3 Емилија Стојановић
Т Р Е Ћ А  Г О Д И Н А  (VI  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ЕСПБ НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
7. Истраживачке методе и статистика у спорту (SZB321) Обавезни 4+3 9 Емилија Стојановић
8. Спортски биоинжењеринг (SZB322) Обавезни 2+2 6 Ненад Д. Филиповић, Миљан Милошевић, Игор Савељић
9. Напредна анализа физичких перформанси (SZB323) Изборни 4+3 9 Емилија Стојановић, Гордана Јовичић, Миљан Милошевић, Игор Савељић
Примењена физиологија (SZB324) Изборни 4+3 9 Дејан Чубрило
10. Предмет завршног рада (SZBPZR) Обавезни 2 2 одабир ментора
11. Завршни рад (SZBZR) Обавезни 4 4 одабир ментора
Укупно часова активне наставе: 40 600
Укупно ЕСПБ: 60