Предавање „Путовање кроз координациону хемију - разумевање метал-лиганд веза“, др Матија Златар, 22. априла

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, у сарадњи са Подружницом Српског хемијског друштва у Крагујевцу, организује предавање др Матије Златара: „Путовање кроз координациону хемију - разумевање метал-лиганд веза“, 22. априла у 13 сати у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу.

Др Матија Златар научни саветник на Универзитету у Београду - Институту за хемију, технологију и металургију (IHTM), докторирао је 2010. године на Универзитету у Фрибуру, Швајцарска, под менторством проф. др Клод Дола (Claude Daul). Каријеру је наставио у Србији као самостални истраживач у IHTM-у, од 2022 у највишем научном звању. Искуство у примени рачунарске хемије у моделовању једињења прелазних метала проширује током сарадње са проф. Марсел Свартом, Универзитет у Ђирони, Шпанија  (Marcel Swart) у оквиру HPC Europa2 Transnational Access стипендије 2012. године. Искуство у модерној теорији лигандног поља стиче током постдокторског усавршавања на Универзитету у Фрибуру 2013. године.

Нагласак његовог истраживања је на разумевању електронске структуре комплекса прелазних метала, тј. разумевању хемијске везе, спинским стањима, Јан-Телеровог ефекта, спектроскопији координационих једињења, рационалном дизајну нових магнетних материјала и утицајем ексцитованих стања на структуру и особине комплексних једињења. Такође, бави се дисоцијативним процесима код органометалних једињења, и корелацијом између електронске структуре и молекулских особина. Један од кључних аспеката његовог научног деловања је решавање реалних хемијских проблема помоћу рачунарске хемије и успостављање синергије између експеримента и теорије. Др Матија Златар је коаутор на 65 научних радова и презентовао своја истраживања на многим међународним конференцијама и истраживачким центрима.

Учествовао је у пројектима које је финансирало ресорно Министарство науке Републике Србије и Швајцарска национална научна фондација. Био је руководилац билатералног пројекта са Шпанијом, и учесник на билатералним пројектима са Француском и Немачком. Активно је учествовао на 4 COST акицје и тренутно је члан управљачког комитета једне COST акције. Руководилац је пројекта „Креирање молекулских магнета и катализатора на бази комплекса прелазних метала – TMMagCat“, који финансира Фонд за науку Републике Србије кроз програм Идеје. Руководилац је билатералног пројекта са Француском. Др Матија Златар је координатор Трансформационог тима IHTM-а у оквиру пројекта SAIGE (Serbia Accelerating Innovation and Grovth Entrepreneurship) којим ресорно Министарство уз подршку Светске банке финансира реформу института. Члан је научног већа IHTM-а. Активно промовише принципе отворене науке и од фебруара 2024 је координатор Тима за Отворену науку Србије (радна група основана од стране Министарства науке) и супервизор је институционалног репозиторијума IHTM-а.

Апстракт предавања:

Примарна тежња модерних хемијских истраживања је проширење знања која се тичу својстава једног молекула и примене тих особина за постизање жељене функције. Електронска структура молекула примарно одређује све његове особине. У случају комплекса прелазних метала, електронска структура зависи од броја, геометрије и карактера мезал-лиганд веза [1]. Потребно је разумети велики број могућих утицаја, као што су утицај координационог броја, симетрије, јачине лигандног поља, спин-орбиталне спреге, спинског и оксидационог стања, редокс потенцијала, локализације наелектрисања и спина, електронске дегенерације, итд. [1-3]. Коначно, потпуно разумевање електронске структура комплекса захтева истраживања која превазилазе само основна електронска стања, тј. разматрање и ексцитованих стања [4]. У овом предавању ће бити представљени наши напори у разумевању и контроли метал-лиганд веза на основу прорачуна заснованих на теорији функционалне густине (DFT). Поред тога, биће приказан низ примера који показују како се експериментални резултати и особине координационих једињења могу рационализовати коришћењем DFT прорачуна.

Аутор се захваљује на подршци Фонду за науку Републике Србије, #7750288, Tailoring Molecular Magnets and Catalysts Based on Transition Metal Complexes – TMMagCat.

Референце:

[1] M. Zlatar, M. Gruden in Practical Approaches to Biological Inorganic Chemistry, 2nd Edition, 17 (2020).

[2] M. Gruden, M. Zlatar, Theoretical Chemistry Accounts, 139, 7, 126 (2020).

[3] C. Daul, M. Zlatar, M. Gruden-Pavlović, M. Swart in Spin states in biochemistry and inorganic chemistry: influence on structure and reactivity, 7 (2016).

[4] M. Zlatar, M. Allan, J. Fedor, J. Phys. Chem. C, 120 10667 (2016).