Позив за достављање предлога за доделу Светосавске награде у 2021. години

Универзитет у Крагујевцу, на основу члана 4. Одлуке о Светосавској награди  (бр. II-01-780/5 од 11.10.2016. године), упућује


П О З И В


I Упућује се Позив наставно-научним, односно наставно-уметничким већима факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу за достављање предлога за доделу Светосавске награде у 2021. години.

Универзитет у Крагујевцу додељује Светосавску награду за изузетне резултате и иновације у области науке/уметности, изузетне успехе у организацији и реализацији националних, међународних и других научно-истраживачких пројеката, регистроване патенте, експерименте, објављене значајне научне/уметничке радове и научна/уметничка дела која су допринела развоју, унапређивању и популаризацији научног и уметничког рада  Универзитета.

Универзитет додељује:

 1. Светосавску награду за животно дело,
 2. Светосавску награду за изузетна постигнућа.


Светосавска награда за животно дело додељује се појединцу.

Светосавска награда за изузетна постигнућа може се доделити појединцу, за посебне или истраживачком тиму, за заједничке резултате и доприносе у њиховој области, које су постигли у периоду од пет година које претходе години у којој се додељује награда.


II Наставно-научно, односно наставно-уметничко веће, факултета у саставу Универзитета може предложити највише три кандидата за сваку од награда које се додељују.

Предлог за доделу награде мора бити образложен и достављен у писаном и електронском облику на CD-у.

Образложење предлагача за Светосавску награду за животно дело мора да садржи:

 1. Биографију кандидата;
 2. Допринос угледу Универзитета;
 3. Научне/уметничке резултате (библиографија);
 4. Резултате наставног рада и ангажовања у развоју наставе и научног/уметничког подмлатка;
 5. Стручно-професионални допринос и допринос широј академској заједници;
 6. Образложење факултета о значају целокупног доприноса кандидата и оствареним резултатима због којих га предлаже;
 7. Одлуку наставно-научног/уметничког већа факултета.

Образложење предлагача за Светосавску награду за изузетна постигнућа мора да садржи:

 1. Биографију кандидата/тима;
 2. Остварене научне/уметничке резултате (библиографија кандидата/тима).
 3. Резултате наставног рада и ангажовања у развоју наставе и научног подмлатка кандидата/тима;
 4. Стручно-професионални допринос и допринос широј академској заједници кандидата/тима;
 5. Образложење изузетног постигнућа у протеклих пет година кандидата/тима.
 6. Одлуку наставно-научног већа факултета.


III Предлог за доделу Светосавске награде доставља се Универзитету у Крагујевцу најкасније до 1. децембра 2020. године, са назнаком: „Предлог за доделу Светосавске награде“.

Сви пристигли предлози ће најкасније у року од пет дана од дана истека рока за достављање предлога, бити објављени на званичној интернет страници Универзитета.

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће се узимати у разматрање.


Документи:

Позив