Repozitorijum doktorskih disertacija

Univerzitet u Kragujevcu je odlukom Senata na sednici održanoj 28. juna 2012. godine uspostavio registar i bazu u elektronskom obliku (repozitorijum) svih doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Kragujevcu od njegovog osnivanja 1976. godine, u okviru Univerzitetske biblioteke.

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) je sistem za dugoročno pohranjivanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih objekata na Univerzitetu u Kragujevcu. Digitalni repozitorijum omogućava da se rezultati rada na Univerzitetu sistematski arhiviraju, trajno čuvaju i učine pristupačnim svetskoj javnosti. Uspostavljen je u okviru TEMPUS projekta "Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana", a njegovu programsku osnovu čini sistem PHAIDRA Univerziteta u Beču.

Posebna platforma za deponovanje doktorskih disertacija koja je povezana sa bibliografskom bazom je dostupna na adresi:
http://eteze.kg.ac.rs

Autori koji imaju elektronsku verziju disertacije (PDF dokument), mogu je poslati Univerzitetskoj biblioteci na CD-u zajedno sa potpisanim izjavama.


Za doktore nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju pre 2013. godine

Sve odbranjene doktorske disertacije na Univerzitetu u Kragujevcu, Univerzitetska biblioteka je u obavezi da unese u Digitalni repozitorijum Univerziteta kao trajni arhiv, shodno Odluci Senata univerziteta. Autori koji su doktorirali pre 2013. godine, nemaju elektronsku verziju, a žele da se njihova disertacija postavi odmah, mogu uputiti Univerzitetskoj biblioteci Zahtev za digitalizaciju doktorske disertacije

Na ovaj način se digitalizuju samo doktorske disertacije koje se nalaze u fondu Univerzitetske biblioteke, kao depozitne biblioteke za doktorate odbranjene na Univerzitetu u Kragujevcu.

Uz Zahtev za digitalizaciju doktori nauka treba da dostave u elektronskoj formi:
- dokument (popunjen formular) koji sadrži potrebne metapodatke, i
- priloge - izjave o autorstvu i korišćenju.

Originale potpisanih izjava treba poslati na adresu:

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA U KRAGUJEVCU
Odeljenje za naučne informacije i razvoj
(Digitalizacija doktorskih disertacija)
Ulica slobode bb
34000 Kragujevac

Po prijemu zahteva, zajedno sa dodatnim dokumentima, doktorska disertacija će biti skenirana, a njena elektronska verzija, sa priloženim dokumentima, deponovana u Digitalni repozitorijum.


   >>> Izveštaji Komisija za ocenu i odbranu urađenih doktorskih disertacija