Berlinska deklaracija

Berlinska deklaracija o otvorenom pristupu znanju iz prirodno-matematičkih i humanističkih nauka (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), potpisana je 22. oktobra 2003. godine u Berlinu, na inicijativu Društva Maks Plank (Max-Planck-Gesellschaft). Ovom deklaracijom, otvoreni pristup je definisan kao sveobuhvatni izvor ljudskog znanja i kulturne baštine koji je potvrđen od strane naučne zajednice, a koji će se najbolje i najbrže širiti korišćenjem interneta kao alata.

Potpisujući Berlinsku deklaraciju, institucije se obavezuju na promovisanje otvorene nauke kako bi se dobrobit odnosila i na nauku i na društvo. Načini ovakvog afirmativnog delovanja su:

  • motivisanje istraživača da objavljuju svoje radove u skladu sa principima otvorene nauke,
  • motivisanje posednika kulturne baštine da podrže otvoreni pristup postavljajući svoje izvore na internet,
  • razvoj sredstava i načina za vrednovanje priloga i časopisa sa otvorenim pristupom kako bi se održali standardi obezbeđenja kvaliteta i dobre naučne prakse,
  • podsticanje nadležnih institucija da priznaju publikacije sa otvorenim pristupom prilikom unapređivanja autora i vrednovanja njihovog naučnog doprinosa,
  • razvoj infrastrukture otvorenog pristupa putem razvoja softverskih alata, obezbeđivanje sadržaja, izrada i standardizacija metapodataka

Univerzitet u Kragujevcu je potpisao Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu znanju iz prirodno-matematičkih i humanističkih nauka,5. oktobra 2017. godine, nakon inicijative i uspostavljanja osnovnih principa otvorenog prostupa, juna 2012. godine.

Internet stranica Berlinske deklaracije

Potpisnici Berlinske deklaracije

Tekst Berlinske deklaracije o otvoreno pristupu naučnom znanju na srpskom jeziku