NastavaUniverzitet u Kragujevcu je prihvatio vrednosti i principe savremenog evropskog univerzitetskog obrazovanja, imajući u vidu standarde Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Univerzitet je opredeljen za uspostavljanje institucionalnog sistema upravljanja kvalitetom, kao i izgradnju organizacione kulture kvaliteta, čije će funkcionisanje obezbediti kontinuirano praćenje, procenu, obezbeđenje i unapređivanje kvaliteta u svim oblastima rada Univerziteta i fakulteta u njegovom sastavu.

Univerzitet u Kragujevcu ostvaruje svoju misiju obrazovanja studenata kroz studijske programe (ukupan broj studijskih programa – 118) osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih, integrisanih akademskih, master akademskih, i doktorskih akademskih studija, koji se realizuju na 12 fakulteta u sastavu Univerziteta, i to:

 1. Agronomski fakultet u Čačku
 2. Ekonomski fakultet u Kragujevcu
 3. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
 5. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
 6. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
 7. Pravni fakultet u Kragujevcu
 8. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku
 10. Pedagoški fakultet u Užicu
 11. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

u sledećim naučnim poljima:

 • prirodno–matematičke nauke (osnovne, master i doktorske akademske studije);
 • tehničko–tehnološke nauke (osnovne, master, integrisane i doktorske akademske studije);
 • društveno–humanističke nauke (osnovne, master i doktorske akademske studije);
 • medicinske nauke (osnovne strukovne, integrisane i doktorske akademske studije);
 • umetnost (osnovne i master akademske studije).

Univerzitet je orijentisan ka kontinuiranom aktivnom uključivanju u proces promena koje će studentima pružiti savremeno i efikasno obrazovanje i doprineti da Univerzitet u Kragujevcu izraste u modernu visokoškolsku instituciju, koja će biti uključena u jedinstven Evropski visokoškolski prostor, zajedno sa razvijenijim evropskim univerzitetima, kao podjednako vredan i poštovan član Evropske zajednice univerziteta. Takođe, Univerzitet ima za cilj uvođenje novih studijskih programa na fakultete u svom sastavu, a u skladu sa potrebama tržišta rada.

Imajući u vidu da je značaj saradnje akademske i poslovne zajednice neosporan, Univerzitet u Kragujevcu upravo iz tog razloga nastoji da kroz rad Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata uspostavi kontakt sa predstavnicima lokalnih kompanija i preduzeća kako bi mladim akademcima omogućio sticanje praktičnih iskustava i na taj način, zajedno sa poslodavcima, učestvovao u formiranju budućeg kadra.

Svesni da pored formalnog obrazovanja, budući kadar mora posedovati i niz dodatnih veština, Univerzitet želi da zajedno sa poslodavcima pomogne svojim studentima i diplomcima da što spremniji izađu na tržište rada, tako što će im omogućiti priliku da upotrebe teorijsko znanje koje stiču tokom studiranja, da razviju nove veštine i unaprede svoje znanje, organizovanjem

 • različitih vidova stručnih praksi tokom studija;
 • praktičnog ili istraživačkog dela diplomskog rada;
 • profesionalnog usavršavanja ili stažiranja;
 • honorarnih poslova;
 • programa volontiranja.

Jedna od značajnih aktivnosti u okviru delatnosti Univerziteta u Kragujevcu je i kontinuirana priprema i realizacija obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i transfer znanja.