Istraživačke jedinice fakulteta

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

-  Laboratorije:
-  Centri:


Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

- U okviru NIR jedinice nalaze se centri sa laboratorijama:


Fakultet tehničkih nauka u Čačku


Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

-  Institut za biologiju i ekologiju - Sastavni delovi Instituta za biologiju i ekologiju su organizacione celine:
 • Akvarijum
 • Botanička bašta
 • Centar za pretklinička ispitivanja aktivnih supstanci
 • Centar za radijacionu i hemijsku mutagenezu i antioksidacionu zaštitu
- Institut za matematiku i informatiku

- Institut za fiziku
 • Laboratorija za fizičku mehaniku i molekularnu fiziku
 • Laboratorija za elektromagnetizam i optiku
 • Laboratorija za atomsku i nuklearnu fiziku
 • Laboratorija za elektroniku
 • Laboratorija za opšti kurs fizike
 • Računarska laboratorija
 • Laboratorija za nastavna sredstva
 • Astronomska opservatorija
 • Laboratorija za radijacionu fiziku - istraživačka grupa za radijacionu fiziku
 • Laboratorija za razvoj softvera
-  Institut za hemiju
 • Katedra za neorgansku hemiju
 • Katedra za organsku hemiju
 • Katedra za analitičku hemiju
 • Katedra za biohemiju


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

 • Centar za molekulska istraživanja
 • Centar za morfološka istraživanja
 • Centar za funkcionalna istraživanja
 • Centar za klinička i epidemiološka istraživanja


Pravni fakultet u Kragujevcu

Takođe, na fakultetu postoji i Institut za pravne i društvene nauke (Institute for legal and social sciences).


Ekonomski fakultet u Kragujevcu


Agronomski fakultet u Čačku

 • Hemijska laboratorija I
 • Laboratorija za hemiju i hemijske tehnologije
 • Laboratorija za instrumentalne analize
 • Laboratorija za semenarstvo
 • Laboratorija za mikrobiologiju
 • Laboratorija za biologiju
 • Laboratorija za pedologiju
 • Laboratorija za melioracije i fluide
 • Laboratorija za anatomiju domaćih životinja
 • Laboratorija za mehanizaciju
 • Laboratorija za zaštitu biljaka
 • Laboratorija za hemijske tehnologije i kontrolu kvaliteta
 • Informatička laboratorija