Erazmus povelja Univerziteta u Kragujevcu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu Evropske komisije (EACEA) dodelila Erazmus povelju Univerzitetu u Kragujevcu (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE 2021-2027)

 

Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE 2021-2027) pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje. Ona predstavlja dokument na osnovu koga Evropska komisija visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju za konkurisanje i učestvovanje u projektima Erazmus+ programa. Povelja sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u programu.

Prijava Univerziteta u Kragujevcu za novu Erazmus povelju za visoko obrazovanje za programski ciklus 2021-2027. je odobrena i ocenjena sa maksimalnih 100 bodova. Prijave visokoškolskih ustanova ocenjivali su nezavisni eksperti Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija Evropske komisije (EACEA), koji su prijavu Univerziteta u Kragujevcu ocenili kao odličnu po svim kriterijumima.

Kao nosilac Erazmus povelje za period 2021-2027. Univerzitet u Kragujevcu će moći i dalje da razvija i unapređuje evropsku i međunarodnu saradnju učestvujući u svim delovima Erazmus+ programa, Programa koji svoju vrednost i značaj potvrđuje duže od 3 decenije.

Erazmus povelja za visoko obrazovanje definiše osnovne principe koje svaka visokoškolska ustanova mora poštovati i primenjivati u svom radu, kako bi mogla da prijavljuje i realizuje projekte u okviru Erazmus+ programa za visoko obrazovanje. Povelja ima za cilj da podrži stalno unapređenje kvaliteta rada visokoškolskih institucija u domenu međunarodne saradnje, mobilnosti, administrativnih servisa i kapaciteta za upravljanje međunarodnim projektima, a ujedno služi i kao mehanizam kontrole kvaliteta rada jedne visokoškolske ustanove.

Erazmus+ program je najveći evropski program finansiranja projekata u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Svoju prvu Erazmus povelju Univerzitet u Kragujevcu dobio je 2018. godine koja je pokrivala period do 2020. godine i bila je preduslov da Univerzitet učestvuje u Programu, posebno uzimajući u obzir promenu statusa Srbije iz partnerske u programsku zemlju.