Master akademske studije - VEB DIZAJN

O studijskom programu

Studijski program master akademskih studija Web dizajn za sticanje akademskog naziva Master web dizajner traje jednu školsku godinu (obima 60 ESPB) i realizuje se u okviru IMT polja. U programu su definisane dve glavne oblasti: primenjene umetnosti i dizajn i računarske nauke.

Program poseduje sve elemente predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa II nivoa studija.

Ishod procesa učenja na master akademskim studijama je usvajanje teorijskih znanja i praktično osposobljavanje za samostalno kreiranje web-stranica kao i dizajniranje njihovih sastavnih elemenata. Sticanje master akademskog naziva Master web dizajner omogućava nastavak studija na nivou doktorskih studija.

Uslovi za upis na jednogodišnji studijski program jesu završene četvorogodišnje osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB (iz oblasti društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili iz oblasti umetnosti) i obavljen intervju sa članovima upisne komisije kojim se procenjuju znanja i umeća kandidata za pohađanje ovog studijskog programa.

Nastava se izvodi putem predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada. Posebni oblici nastavnih aktivnosti su seminarski radovi i projekti iz oblasti web dizajna u kojima se poklanja posebna pažnja individualnom radu sa studentima u vidu mentorskog rada i konsultacija.

Program sadrži:

  • četiri obavezna predmeta ukupnog obima od 24 ESPB: Izrada web-stranica, Internet programiranje, Grafički dizajn i Tipografija;
  • sedam izbornih predmeta od kojih student bira dva, ukupne vrednosti 10 ESPB: Softverski i web alati, Fotografija, Vizuelne umetnosti, Kompozicija u formi, Medijsko komuniciranje, Engleski jezik, Jezik i web-dizajn;
  • obaveznu praksu vrednosti 6 ESPB koja se realizuje u drugom semestru u trajanju od četiri nedelje pod mentorstvom predmetnih nastavnika u partnerskim ustanovama;
  • završni, master rad vrednosti 20 ESPB koji se realizuje u drugom semestru.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem, specifikacija prakse i završnog rada, kao i njihov način izvođenja i bodovne vrednosti iskazane u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova dostupni su u knjizi predmeta. Knjiga predmeta sadrži preduslove za upis pojedinih predmeta kao i ishode procesa učenja svakog predmeta.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa regulisani su opštim aktom Univerziteta u Kragujevcu, odnosno Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu čiji se resursi koriste za realizaciju studijskog programa.


VEB DIZAJN – jednogodišnje master studije (60 ESPB) na srpskom jeziku
Broj samofinansirajućih mesta: 20
Visina školarine za samofinansirajuće studente je:
  • za državljane Republike Srbije 98.000 dinara

Raspored predmeta po semestrima studija

Knjiga predmeta

Raspored predmeta

Tabelarni pregled predmeta po semestrima studija:

  I semestar | II semestar

RASPORED PREDMETA
P R V A  G O D I N A  (I  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Izrada web-stranica (MVEBDO01) Obavezni Verica Milutinović
2. Grafički dizajn (MVEBDO03) Obavezni Slobodan Štetić
3. Tipografija (MVEBDO04) Obavezni Dragan Pešić
Izborna grupa iz koje student bira 2 predmeta (MVEBDIP1)
1. Softverski i web alati (MVEBDI01) Izborni Verica Milutinović
2. Fotografija (MVEBDI02) Izborni Bogdan Štetić
3. Vizuelne umetnosti (MVEBDI03) Izborni Mia Arsenijević
4. Kompozicija u formi (VMVEBDI04) Izborni Jelena Atanasijević
5. Medijsko komuniciranje (MVEBDI05) Izborni Marko Đorđević
6. Engleski jezik (MVEBDI06) Izborni Vera Savić
7. Jezik i web-dizajn (MVEBDI07) Izborni Ilijana R. Čutura, Jelena Lj. Spasić
P R V A  G O D I N A  (II  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Internet programiranje (MVEBDO02) Obavezni Verica Milutinović
2. Stručna praksa (MVEBPRAK) Obavezan /
3. Master rad – predmet završnog rada (MVEBDPZR) Obavezan Verica R. Milutinović, Slobodan Štetić, Dragan Pešić, Marko Đorđević
4. Master rad – izrada i odbrana (MVEBDIOZR) Obavezan Verica R. Milutinović, Slobodan Štetić, Dragan Pešić, Marko Đorđević

Legenda: * Gostujući profesor  ** Predavač iz privrede