Univerzitetski informatički centar - UNIC


Univerzitetski informatički centar (UNIC) Univerziteta u Kragujevcu predstavlja tačku povezivanja naučno-obrazovnih institucija u regionu Centralne Srbije. Usluge Centra koriste članice Univerziteta iz Kragujevca, Kraljeva, Čačka, Jagodine, Užica i Vrnjačke Banje.

Univerzitetska računarska mreža

Akademska računarska mreža Univerziteta u Kragujevcu (ARMUK) objedinjuje lokalne mreže pojedinih članica Univerziteta u jedinstveni informacioni sistem. Centralno čvorište univerzitetske računarske mreže nalazi se u računarskom centru Univerziteta (UNIC) koji je smešten u zgradi Fakulteta inženjerskih nauka. Lokalne mreže povezane su sa računarskim centrom Univerziteta uglavnom optičkim linkovima visoke propusne moći. Računarska mreža Univerziteta je povezana optičkim gigabitnim linkom (10GB/s) na Akademsku mrežu Srbije (AMRES) preko Računarskog centra Univerziteta u Beogradu (RCUB). Ovakav koncept mreže omogućuje dostupnost svih servisa za potrebe nastave i naučno-istraživačkog rada.

Akademska računarska mreža Univerziteta u Kragujevcu (ARMUK) danas obuhvata sve ustanove Univerziteta u Kragujevcu, ali i više ustanova iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja van Univerziteta. Sa preko 20 umreženih ustanova ARMUK danas raspolaže sa oko 2600 računarskih priključaka (oko 2000 na matičnoj lokaciji).

Pokrivenost

Danas Univerzitetu u Kragujevcu gravitira cela centralna Srbija sa oko 2,5 miliona stanovnika i površinom koja čini skoro 1/3 površine Republike. Može se reći da je Univerzitet u Kragujevcu najrazuđeniji u Srbiji sa svojim članicama u više gradova centralne Srbije:

 • Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet medicinskih nauka, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitetska biblioteka, Centar za strna žita, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Druga kragujevačka gimnazija i Narodna biblioteka.
 • Čačak: Fakultet tehničkih nauka, Agronomski fakultet i Centar za voćarstvo.
 • Kraljevo: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo.
 • Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 • Užice: Pedagoški fakultet.
 • Vrnjačka Banja: Fakultet za hotelijerstvo i turizam.

Svi fakulteti na matičnoj lokaciji su vezani na UNIC gigabitnim optičkim linkovima. Dislocirani fakulteti, izuzev Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, su priključeni u gigabitni optički prsten Akademske mreže Srbije. Pored navedenog u ARMUK-u je danas u funkciji 12 lokalnih optičkih gigabitnih linkova od čega 9 na matičnoj lokaciji.

Istorijat

Univerzitetski informatički centar (UNIC) je osnovan 1989. godine u skladu sa Sistemom naučnih i tehnoloških informacija Republike Srbije kao komunikaciono-informaciona podrška naučno-istraživačkim, obrazovnim i poslovnim funkcijama akademske sredine Srbije. Kroz sve godine svoga rada i razvoja, prateći razvoj Univerziteta kao i potrebe naučno-istraživačke i obrazovne sredine u kojoj je formiran i za šta je prevashodno namenjen, računarski centar je sa više ili manje uspeha obezbeđivao sredstva i neophodnu opremu za obavljanje svakodnevnih poslova na Univerzitetu i poslova koji prate razvoj Akademske mreže Srbije i njeno uključivanje u porodicu međunarodnih nacionalnih akademskih mreža.

O UNIC-u - Spomenica Univerziteta u Kragujevcu 1976-2006

Akademska računarska mreža Univerziteta u Kragujevcu (ARMUK) danas obuhvata fizički povezanih preko 35 svojih objekata koji su deo univerziteta u svim gradovima centralne regije Srbije sa preko 2600 povezanih računara i preko 6100 stalnih korisnika na svim institucijama Univerziteta. Kroz razvoj i povezivanje optičkim vezama svih članica (taj posao je još u toku) obezbeđene su brze veze sa svetom (internet, elektronska pošta) skoro svih članica i savremeni naučnoistraživački servisi. Sadašnji protok je oko 120MB/s podataka prema svetu i oko 50.000 poruka dnevno. U rektoratu Univerziteta i UNIC-u trenutno je u upotrebi oko 60 računara.

UNIC

Osnov celog ARMUK-a je UNIC u čijoj sistemskoj sali se nalaze glavni univerzitetski serveri: WWW server, DNS server, Proxy server, SQL server, E-mail server, Antispam server i Antivirus server. Sve servere hardverski sačinjavaju više spregnutih PC servera.

Univerzitetski informatički centar obezbeđuje nesmetan rad Univerziteta sa stanovišta ITC-a i zadatak mu je da obezbedi projektovanje, razvoj i održavanje informacionog sistema i glavnog računsko-komunikacionog čvorišta, hardversku podršku funkcionisanju računarske mreže Univerziteta, sistemsku softversku podršku, kao i podršku razvoja i održavanja aplikativnog softvera za realizaciju zajedničkih funkcija Univerziteta.

UNIC intenzivno radi na osavremenjivanju postojećeg aplikativnog softvera i izgradnji novih softverskih rešenja, pre svega za potreba Rektorata, ali i za potrebe fakulteta u sastavu Univerziteta. Sajt Univerziteta je, u današnjim uslovima, jedan od glavnih izvora informacija o aktivnostima na Univerzitetu.


ARMUK - Akademska računarska mreža

Kontakt

UNIC

Mr Zoran Mihailović, dipl. ing. maš., sistem inženjer
e-mail: zoran@kg.ac.rs, tel: 034/335-709
Miloš Đonović, dipl. ing. maš., sistem inženjer
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, tel: 034/335-709
Aleksandar Atanasijević, diplomirani informatičar, sistem inženjer
e-mail: aatanasijevic@kg.ac.rs, tel: 034/335-709

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Ivan Grego, sistem inženjer
e-mail: grego@kg.ac.rs, tel: 034/335-990 lok. 678

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

Vladimir Dimitrijević, dipl. ing., sistem programer
e-mail: vladad@kg.ac.rs, tel: 034/336-229

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Milan Milojević, programer
e-mail: admin@medf.kg.ac.rs, tel: 034/365-231

Ekonomski fakultet u Kragujevcu

e-mail: is.ekfak@kg.ac.rs

Zoran Luković, sistem inženjer
e-mail: zlukovic@kg.ac.rs, tel: 034/303-514, 064/189-04-99
Slavoljub Radojević, sistem inženjer
e-mail: sradojevic@kg.ac.rs, tel: 034/303-514

Pravni fakultet u Kragujevcu

Zoran Jevtić, dipl. ing.
e-mail: jevta@jura.kg.ac.rs, tel: 034/306-550
Emil Matić, programer
e-mail: emil@jura.kg.ac.rs, tel: 034/306-551

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

Bojan Vucelić, informatičar
e-mail: bojan.vucelic@filum.kg.ac.rs, tel: 060/05-04-907
Sekulić Stefan, dizajner
tel: 034/305-120

Fakultet tehničkih nauka u Čačku

Milan Drobnjaković, dipl. ing., programer
e-mail: drops@ftn.kg.ac.rs, tel: 032/224-113
Zoran Jevremović, dipl. ing., programer
e-mail: jevremovic@ftn.kg.ac.rs, tel: 032/224-113

Agronomski fakultet u Čačku

Dušan Marković, dipl. ing.
e-mail: dusan.markovic@kg.ac.rs, tel: 032/303-400

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Slobodan Bukarica, programer
e-mail: admin@mfkv.kg.ac.rs, tel: 036/318-280
Bojan Beloica, dipl. ing.
e-mail: beloica.b@mfkv.kg.ac.rs, tel: 036/318-280

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

Pavle Đokić
e-mail: pavle@pefja.kg.ac.rs, tel: 064/290-26-51
Nebojša Milutinović, programer
e-mail: nesa@pefja.kg.ac.rs, tel: 062/297-906

Pedagoški fakultet u Užicu

Aleksandar Vujadinović, dipl. ing, programer
e-mail: a.vujadinovic@gmail.com, tel: 031/521-952

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

Saša Đurović, diplomirani inženjer elektrotehnike
e-mail: sasa.djurovic@kg.ac.rs, tel: 036/515-0023
Aleksandar Mitrović, master inženjer mašinstva - informatika
e-mail: aleksandar.mitrovic@kg.ac.rs, tel: 036/515-0023

Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu

---

Univerzitetska biblioteka

Ivan Živić, profesor informatike
e-mail: ivan.zivic@kg.ac.rs, tel: 034/370-207


Internet


Konfigurisanje računara za Internet pristup na akademskoj mreži Univerziteta u Kragujevcu.

Internet

Podešavanja za MS Windows 7/10


Za podešavanje parametara na računaru krajnjeg korisnika, izaberite:

Start ⇨ Control Panel ⇨ Network and Sharing Center ⇨ Change adapter settings ⇨ Ethernet ⇾ Properties ⇨ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ⇾ Properties


IP Address / Subnet Mask / Gateway

Uneti vrednosti dobijene od sistem administratora lokalne institucije
(fakulteta ili instituta), ili koristiti automatska podešavanja.

UNIC - raspodela IPv4 adresa
Mreža
IP Address
Podmreža
Subnet mask
Gateway Opseg Br. adresa Korisnik
147.91.200.0 255.255.255.192 147.91.200.1 0-63 64 BioIRC - Centar za bioinženjering (FIN)
147.91.200.128 255.255.255.192 147.91.200.1 128-255 128 Eduroam
147.91.201.32 255.255.255.224 147.91.208.1 32-63 32 Centar za strna žita
147.91.201.64 255.255.255.224 147.91.208.1 64-95 32 Druga kragujevačka gimnazija
147.91.201.96 255.255.255.224 147.91.208.1 96-127 32 Filološko-umetnički fakultet
147.91.201.128 255.255.255.192 147.91.208.1 128-191 64 Univerzitetska biblioteka
147.91.202.0 255.255.255.128 147.91.202.1 0-127 128 Fakultet inženjerskih nauka (Objekat B)
147.91.202.128 255.255.255.128 147.91.202.1 128-255 128 Fakultet inženjerskih nauka (Objekat D)
147.91.203.0 255.255.255.0 147.91.203.1 0-255 255 Fakultet inženjerskih nauka (Objekat A i Objekat C)
147.91.204.0 255.255.255.0 147.91.204.1 0-255 255 Prirodno-matematički fakultet (Matematika i Biologija)
147.91.205.0 255.255.255.0 147.91.205.1 0-255 255 Prirodno-matematički fakultet (Fizika i Hemija)
147.91.206.0 255.255.255.128 147.91.206.1 0-127 128 Fakultet medicinskih nauka
147.91.207.0 255.255.255.0 147.91.207.1 0-255 255 Ekonomski fakultet
147.91.208.0 255.255.255.128 147.91.208.3 0-127 128 Rektorat
147.91.208.128 255.255.255.128 147.91.208.1 128-255 128 Pravni fakultet
91.187.129.0     1-63 64 Pedagoški fakultet u Užicu
91.187.132.0     1-63 64 Fakultet tehničkih nauka u Čačku
91.187.132.64     65-126 64 Agronomski fakultet u Čačku
91.187.132.128     129-190 64 Institut za voćarstvo u Čačku
91.187.134.0     1-126 126 Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
91.187.140.0     1-126 126 Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
          Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji


DNS

Preferred DNS server: 147.91.209.2
Alternate DNS server: 147.91.209.20


Proxy Server

HTTP saobraćaj preko akademske mreže odvija se preko proxy servera:

 • proxy.kg.ac.rs port: 8080
 • proxy.amres.ac.rs port: 8080
 • proxy.rcub.bg.ac.rs port: 8080

Uputstvo za podešavanje Proxy servera možete preuzeti ovde.


E-mail (@kg.ac.rs)


Naučno-nastavno osoblje, istraživači i ostali zaposleni u članicama Univerziteta u Kragujevcu mogu da otvore korisničke naloge koji im omogućavaju dobijanje e-mail adresa i korišćenje servisa elektronske pošte. Forma adrese je username@kg.ac.rs. UNIC pored ove usluge nudi i G Suite uslugu (username@uni.kg.ac.rs), pa potencijalni korisnik treba da razmimsli koji tip usluge više odgovara njegovim/njenim potrebama.

Internet

Kako da se prijavim za univerzitetski e-mail nalog?

Zahtev za otvaranje korisničkog naloga popunite OVDE i pošaljite na helpdesk@kg.ac.rs.

Podešavanja

E-mail servis je realizovan na sledećim serverima:

 • pop3.kg.ac.rs - incoming mail server (POP3 protokol, port 110 (STARTTLS) port 995 (SSL), Normal password)
  imap.kg.ac.rs - incoming mail server (IMAP protokol, port 143 (STARTTLS) port 993 (SSL), Normal password)
  Zahteva autentifikaciju, username i password.
 • smtp1.kg.ac.rs, smtp2.kg.ac.rs - outgoing mail server (SMTP protokol, port 587 (STARTTLS) port 465 (SSL), Normal password)
  Zahteva autentifikaciju, koristi iste kredencijale kao i incoming mail server.
 • webmail.kg.ac.rs - WebMail za pristup i preuzimanje elektronske pošte sa proizvoljne lokacije, korišćenjem web browser-a.

Uputstvo za podešavanje Windows Mail i Mozilla Thunderbird klijenata možete preuzeti OVDE.
Uputstvo za podešavanje Microsoft Outlook e-mail klijenta možete preuzeti OVDE.

Zaštita

Navedeni serveri poseduju anti-virus i anti-spam zaštitu. UNIC obezbeđuje zaštitu privatnosti sadržaja i učesnika elektronske pošte, održavanje i nadgledanje rada e-mail servera, i tehničku podršku korisnicima e-mail servisa.

Phishing (pecanje)

Naši korisnici često dobijaju lažne e-mail poruke čiji je krajnji cilj krađa elektronskog identiteta korisnika. Krađa elektronskog identiteta (phishing) je jedan od oblika prevare koji podrazumeva skup aktivnosti kojima neovlašćeni korisnici korišćenjem lažnih poruka elektronske pošte i lažnih web stranica pokušavaju da navedu korisnika da otkrije poverljive lične podatake kao što su korisničko ime, lozinka, PIN kodovi, brojevi kreditnih kartica i dr. Mere zaštite možete pročitati u posebnoj sekciji.

Korišćenje posredstvom javnog webmail servisa (GMail, Yahoo, i dr.)

Ukoliko želite Vašu poštu da uvezete i učitavate na nekom od javnih webmail servisa, tipa GMail, to možete uraditi uz pomoć sledećeg UPUTSTVA.


G Suite (@uni.kg.ac.rs)


G Suite je kolekcija alata kao što su GMail, Drive, Docs, Sheets, Classroom i dr. Ova Software as a Service (SaaS) platforma alate za produktivnost i saradnju u oblaku koje je Google razvio za preduzeća, akademiju i neprofitne organizacije.

Internet

Prednosti G Suite @uni.kg.ac.rs nad "običnim" Google nalogom

 • G Suite omogućava prilagođene adrese e-pošte za naš univerzitetski domen. Za razliku od običnog Google naloga koji koristi nastavak @gmail.com, kada se prijavite za G Suite, adresa će sadržati univerzitetski domen i izgledaće kao ime.prezime@uni.kg.ac.rs, što daje ozbiljniju institucionalnu notu.
 • Neograničen prostor za skladištenje podataka, za razliku od običnog GMail-a koji podržava do 15GB. Ne morate brinuti o čuvanju datoteka i dokumenata na računaru i mobilnim uređajima.
 • Uz ovaj servis dobijate naprednu antispam i antivirus zaštitu, jer je sam Google zainteresovan za zaštitu pre svega sopstvenih resursa, a onda i nas kao korisnika usluga. Tu je i ugrađena zaštita od phishing i malware poruka. Više o tome možete pročitati ovde.
 • Možete pridružiti druge postojeće e-mail naloge na ovaj kako biste svu komunikaciju obavljali sa jednog mesta, ili ga podesiti za korišćenje u desktop programu za pregled i slanje poruka, kao što su Windows Mail ili Thunderbird.
Goggle Gmail

Kako da se prijavim?

Da biste koristili G Suit na našem univerzitetu, morate poslati zahtev odobren i overen od strane Vaših nadređenih u instituciji.

Mogu li da imam i @kg.ac.rs i @uni.kg.ac.rs nalog?

Da, to je moguće, samo je potrebno da dostavite overene zahteve.

 • uni.kg.ac.rs je namenjen svim zaposlenima na Univerzitetu i nudi veliki broj funkcionalnosti, jer je direktno vezan za G Suite. Više o privatnosti i uslovima korišćenja ovog servisa možete pročitati ovde.
 • kg.ac.rs je namenjen zaposlenima na Univerzitetu, kao i istraživačima i saradnicima na međunarodnim projektima. Nudi isključivo e-mail komunikaciju, preko servera koji se nalazi u okviru UNIC-a. Zahtev za otvaranje naloga možete popuniti ovde, a podešavanja u najčešćim scenarijima upotrebe naći ćete ovde.

Što se tiče privatnosti poslatih i primljenih poruka na univerzitetskom domenu kg.ac.rs, poruke su apsolutno sigurne za internu komunikaciju, jer je server hostovan u UNIC-u. Pri komunikaciji sa spoljnim adresama, te poruke dolaze na različite servere i u zavisnosti od platformi na kojima se nalaze, potpadaju pod uslove korišćenja tih platformi.

Dodatne fukcionalnosti

Iako je većina Google alata besplatna, G Suite za svoje korisnike dodaje funkcije na nivou organizacije. Neke od ovih funkcija uključuju deljene kalendare, neograničeno skladište u oblaku, autentifikaciju u dva koraka i jednostavne alate za migraciju podataka za prenos podataka. Alat Google Classroom upotpunjuje tradicionalni sistem edukacije kroz pojednostavljanje i podsticanje saradnje.

Sa nekoliko klikova nastavnici mogu da kreiraju digitalne dopune svojim predavanjima, te da dele objave putem Youtube linkova, zadatke pomoću Google Forms-a, ili da prikupljaju urađene zadatke preko Goodle Docs-a. Studenti mogu da se priključe predavanju s bilo kojeg uređaja – računara, pametnog telefona ili tableta.

Podrška

Za sva pitanja obratiti se na helpdesk@kg.ac.rs.


Učenje na daljinu (E-learning)

Univerzitetski informatički centar - UNIC nudi pomoć članicama Univerziteta pri realizaciji servisa za učenje na daljinu. Za potrebe studijskih programa trenutno se koriste Moodle, BigBlueButton i Office 365.

UNIC aktivno podržava alate za održavanje nastave na daljinu i komunikaciju nastavnik-studenti, i to na studijskim grupama čije se realizacija odvija direktno na Univerzitetu u Kragujevcu.

Tipovi alata za e-learning

Alati za učenje na daljinu se grubo mogu podeliti u tri kategorije:

 • E-learning platforme,
 • konferencijski alati i
 • alati za skladištenje podataka.

Alati koji se koriste za realizaciju studijskih programa na Univerzitetu u Kragujevcu navedeni su prema tipovima u narednom delu teksta.

E-learning platforme

 • Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) predstavlja objedinjen skup alata koji omogućava pristup zajedničkim izvorima znanja, razmenu edukativnog materijala, kao i upotrebu dodatnih modula pomoću kojih se obezbeđuje proširenje funkcionalnosti.
 • Google Workspace (G Suite) - je kolekcija proizvoda kao što su Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet i Classroom. Ovaj paket alata grupiše sve alate za produktivnost i saradnju u oblaku koji je Google razvio za preduzeća, edukativne ustanove i neprofitne organizacije. Zahtev za otvaranje naloga @uni.kg.ac.rs koji hostuje Google možete preuzeti ovde.
 • Microsoft Office 365 - Neograničene poruke i pretraga, ugrađeni audio i video pozivi za pojedince, grupe, kao i okupljanja celog tima. Integrisano kreiranje sadržaja u realnom vremenu pomoću Office Online aplikacija, uključujući ugrađeni Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Integracija sa velikim brojem aplikacija. Dobija se mejl nalog @univ.kg.ac.rs i sanduče sa 50 GB prostora. Kompanija Microsoft je obezbedila kompletna uputstva na srpskom jeziku. Pored toga, data su i video uputstva sa obuke održane u septembru 2020. kako koristiti O365 za izvođenje nastave i komunikaciju sa studentima.

Konferencijski alati

 • BigBlueButton - besplatan alat otvorenog koda za web-konferencije za poslovne ljude i obrazovanje na daljinu. Potreban je samo moderan web preglednik. Ovaj servis se takođe koristi u okviru Moodle platforme kao dodatni resurs koji se integriše u okviru nastave.
 • Microsoft Teams – u okviru Ofisa 365 organizujte svoja predavanja po timovima. Tu su deljeni ekran, poruke, pozivi i sastanci koje možete snimati i snimak podeliti sa grupom. Kompletna kolaboracija, razmena informacija i zadataka na jednom mestu. Dostupan je brzi vodič kroz ovaj paket.

Napomena

Studenti našeg Univerziteta dolaze iz različitih sredina različitih tehničkih mogućnosti. Većina ima mobilne telefone, a neki i laptop ili PC računar, a moramo pretpostaviti i ograničen pristup Internetu ili ograničen protok. Imajući to u vidu, trudimo se da, ako je to moguće, tokom konferencije ne budu uključene kamere, kako predavača tako ni ostalih učesnika. Na ovaj način se dobija na kvalitetu i stabilnosti veze i doprinosi se manjem opštem opterećenju servera. Ukoliko pak postoji potreba da se predaje sa uključenom kamerom, to se radi sa minimalnom rezolucijom kako bi svim učesnicima bila omogućena nastava maksimalnog kvaliteta.

Alati za skladištenje podataka

 • Google Drive - Uz univerzitetski G Suite (@uni.kg.ac.rs) nalog dobijate neograničeni memorijski prostor besplatno. Memorijski prostor koriste Google disk, Gmail i Google slike, pa možete da čuvate datoteke i priloge iz mejlova, kao i da pravite rezervne kopije slika i video-snimaka.
 • Onedrive - Prednost ovog servisa je što korisnik ima mogućnost da sinhronizuje dokumenta na svim uređajima koji su putem interneta povezani sa odgovarajućim nalogom. Uz univerzitetski Office 365 for Education (@univ.kg.ac.rs) nalog dobija se 1 TB skladišnog prostora.

Podrška

Za sva pitanja obratiti se službi podrške UNIC-a.

BigBlueButton

Fokus kompanije BigBlueButton je da napravi najbolji mogući sistem za web-konferencije za poslovne ljude i za obrazovanje na daljinu i to basplatno ponudi svim korisnicima.
BigBlueButton je Open Source Web konferencijski sistem izgrađen na više od četrnaest open source komponenti, koje sjedinjene čine integrisano softversko rešenje koje radi na Mac, Linux ili Windows računarima.
U nastavku je objašnjenje kako se koriste ovi sistemi na sopstvenim serverima i kao integrisan deo Moodle platforme:

BigBlueButton video tutorijali na srpskom jeziku

  Brzi kurs I deo - kratko uputstvo za samostalno korišćenje

 • Brzi kurs II deo - korišćenje kroz Moodle platformu

 • Brzi kurs III deo - podešavanje i postavljanje u okviru Moodle platforme – za nastavnike

Microsoft Office 365 for Education

Zahvaljujući kompaniji Microsoft, Univerzitetu u Kragujevcu omogućeno je korišćenje najsavremenijih servisa za edukaciju, umrežavanje i saradnju u oblaku - Office 365 for Education. Ove servise koristi preko 110 miliona studenata i nastavnika u vodećim svetskim univerzitetima, fakultetima i školama.

Office 365 for Education predstavlja kolekciju usluga koja vam omogućava da sarađujete i delite školske zadatke. Dostupna je besplatno za službenike i nastavnike koji su zaposleni u akademskoj instituciji i studente koji trenutno pohađaju časove u njoj. Usluga obuhvata Office Online (Word, Excel, PowerPoint i OneNote), Outlook i sanduče sa 50 GB prostora, OneDrive sa 1 TB skladišnog prostora, Yammer, SharePoint, kao i druge korisne servise. Naročito treba izdvojiti servis Teams u okviru koga možete da organizujte svoja predavanja po timovima, takođe tu su i deljeni ekran, poruke, konferencijski pozivi i sastanci koje možete snimati i snimak podeliti sa grupom. Kompletna kolaboracija, razmena informacija i zadataka na jednom mestu.

Office 365 for Education obezbeđuje poznate, ažurne alatke koje pomažu studentima i nastavnicima da bolje komuniciraju, sarađuju i postignu više. Office 365 ne samo da pomaže studentima u boljem organizovanju, učenju i saradnji, već korišćenjem Office 365 servisa, studenti stiču znanja i veštine koje su izuzetno tražene kod poslodavaca i koje će im koristiti na budućim poslovima.

Za dobijanje Office 365 naloga, i adekvatnih A1 akademskih licenci, potrebno je da se obratite IT službi u okviru svoje institucije/fakulteta.

Svaki fakultet ima administraciju za svoje nastavnike i studente, pod uslovom da su prethodno ispoštovali proceduru i od Microsofta dobili tenant na izabranom akademskom domenu.
Cisco Webex

Univerzitet u Kragujevcu je za sve svoje članice, obezbedio naloge na jednoj od napopularnijih platformi za onlajn konferencije, webinare i nastavu na danjinu - Cisco Webex (za vreme vanrednog stanja i pandemije COVID-19 virusa).

U okviru ove platforme dostupni su Vam Webex Meetings i Webex Teams servisi, koje možete koristiti iz web-pregledača ili desktop aplikacije, a dostupna je kako za PC tako i mobilne uređaje zasnovane na Android ili iOS operativnom sistemu (download). Sve što je potrebno je da pošaljete mejl na helpdesk@kg.ac.rs i uputite zahtev za dobijanje naloga na ovoj platformi.

Nakon aktivacije dobijene na mejl i njene potvrde, sa vašim akademskim mejlom i lozinkom koju sami formirate se logujete ovde na Webex Meetings ili ovde na Webex Teams. Ukoliko želite da se priključujete nekom drugom onlajn sastanku ili ste student idite ovde i unesite ID onlajn sastanka. Za praćenje nastave studenti ne moraju da imaju nalog na ovoj platformi.Webex zvanični odgovori na pitanja:

U čemu je razlika između ovoga što nudi Univerzitet i tekuće akcije "Cisco"-a za korišćenje "Free Webex"-a?

 • "Free user" ne može da organizuje, zakazuje, snima sastanake i to omogućava "Host" licenca.
 • Mogućnost integracije sa telefonskom centralom, A.D.-om, "Office 365", "Exchange"-om, raznim kalendarima, i td.
 • Kao "Free user" imate opciju slanja poruka, poziv do 3 učesnika i prisustvovanje sastancima.

Da li je to neki premijum nalog?
Postoji i "PRO" varijanta koja objedinjuje sve što je ovde uključeno, i omogućeno Vama za korišćenje, uz dodatak više prostora za skladištenje snimaka i još neke naprednije funkcije.

Koliko učesnika u video konferenciji "Webex" ima mogućnost?
Do 1000 audio i do 200 video učesnika (odnosno u toj varijanti bi bilo 200 video i 800 audio).


Ovde Vam nudimo informacije i uputstva kako da počnete sa korišćenjem Webex servisa (na engleskom i srpskom jeziku):


Webex video tutorijali na srpskom jeziku

  Brzi kurs I deo - osnove, kreiranje online sastanka

 • Brzi kurs II deo - opcije i vođenje online sastanka

 • Detaljni kurs - 17'34" (autor Prof. dr Slavko Gajin, Univerzitet u Beogradu)

Zoom


Ovde Vam nudimo informacije i uputstva kako da počnete sa korišćenjem Zoom servisa:

Zoom video tutorijali na srpskom jeziku

  Brzi kurs I deo

 • Brzi kurs II deo

 • Detaljni kurs - 27'14" (autor Prof. dr Slavko Gajin, Univerzitet u Beogradu)

Rakuten Viber

Viber je besplatna višeplatformska aplikacija za mobilne telefone i računare koja omogućava razmenu glasovnih i video poziva (kao i sposobnost stvaranja video-konferencija i grupnih razgovora), poruka, fotografija i drugih video-sadržaja putem interneta.

 

 


Proxy


Akademska mreža svojim korisnicima omogućava korišćenje proxy servisa za pristupanje web sadržajima i preuzimanje datoteka sa Interneta (FTP). Proxy server lokalno čuva (kešira) zahteve i sadržaje prethodno realizovane od strane drugih korisnika. Time se za pojedinačne korisnike postiže znatno brži pristup često traženim sadržajima, što indirektno doprinosi efikasnijem korišćenju spoljnih veza sa Internetom.

Takođe, nekim Kobson servisima je moguće pristupiti isključivo korišćenjem konfiguracije sa proksi serverom.

Proxy

Manuelno podešavanje

Potrebno je uneti jedan od servera:

 • proxy.kg.ac.rs (port 8080)
 • proxy.amres.ac.rs (port 8080)
 • proxy.rcub.bg.ac.rs (port 8080)

Automatsko podešavanje

Automatsko podešavanje proxy servera se vrši preko PAC (Proxy Auto Config) fajla:

http://wpad.ac.rs/wpad.dat

Kompletno uputstvo za podešavanje možete preuzeti OVDE.


DNS


DNS (Domain Name System) je servis koji primarno služi za prevođenje odnosno mapiranje alfanumeričkih naziva u IP adresu računara (Forward Lookup), ali često i obrnuto (Reverse Lookup). Bez njegovog ispravnog funkcionisanja ne može da se zamisli rad većine servisa na Internetu i zbog toga predstavlja jedan od najvažnijih servisa.

DNS

Podešavanje

Da bi korisnik na uobičajeni način pristupao Internet servisima, potrebno je da na svom računaru unese podatke o DNS serverima. DNS servis je realizovan preko servera:

 • 147.91.209.2 - ns.unic.kg.ac.rs
 • 147.91.209.20 - ns1.unic.kg.ac.rs

Usluge

U okviru DNS servisa UNIC nudi sledeće usluge:

 • Registrovanje domena unutar kg.ac.rs i kg.ak.srb domena za sve institucije koje pripadaju Univerzitetu u Kragujevcu.
  Zahtev za registrovanje domena možete da popunite OVDE.
 • Hostovanje domena institucije članice (npr. institucija.kg.ac.rs).
  Zahtev za DNS hosting možete da popunite OVDE.

Dodatak - surf bez reklama na pametnim telefonima

Potrebno je da imate Android 9 (Pie) ili noviji, odete na Settings –> Wifi & Internet –> Private DNS,
i izaberete "Private DNS provider hostname" gde unesete jednu od adresa po prioritetu:

 • dns.adguard.com
 • dot-de.blahdns.com, dot-ch.blahdns.com, dot-fi.blahdns.com, dot-sg.blahdns.com, dot-jp.blahdns.com
 • dot.nl.ahadns.net, dot.it.ahadns.net, dot.pl.ahadns.net, dot.es.ahadns.net, dot.no.ahadns.net
 • p2.freedns.controld.com, p3.freedns.controld.com
 • dns.oszx.co
 • dnsforge.de
 • dns.keweon.center
 • adblock.doh.mullvad.net
 • dns.nextdns.io, abc123.dns.nextdns.io
 • dns.decloudus.com
 • 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com
 • uk.adhole.org, dns.adclear.com, dot.freedomdns.my.id

Web hosting


UNIC web hosting servis je pre svega namenjen članicama Univerziteta u Kragujevcu koje nisu priključene na AMRES mrežu ili su priključene na AMRES mrežu preko linka malog kapaciteta. Portali su vidljivi pod domenom institucije, na primer www.institucija.kg.ac.rs.

Internet

Usluge

Web hosting usluga obuhvata dva modusa:

 • Postavljanje prezentacija na serverima institucije koji su smešteni u server sali UNIC-a.
 • Postavljanje prezentacije na serverima UNIC-a.

UNIC je razvio novu mogućnost tzv. Virtual Private Server (VPS) hostinga. Korisnicima sa Univerziteta se nudi mogućnost pune kontrole virtuelnog Linux servera. Za konkretne scenarije i mogućnosti kontaktirati podršku.

Uputstvo za korisnike web servera

 • Korisnici dobijaju korisničko ime za FTP pristup i korisničko ime za MySQL bazu podataka.
 • Sa korisničkim imenom za FTP, pristupa se fajlovima na serveru uz pomoć FTP klijenta.
 • Server UNIC-a je (za sada) sa sledećim karakteristikama: PHP 5.3.3, MySQL 5.1.37. Uskoro će biti dostupan novi server.
 • Adresa preko koje pristupaju je domen koji su dobili od administratora DNS domena (npr. fakultet.kg.ac.rs).
 • U FTP klijentima uglavnom nije potrebno navoditi port preko koga se povezuje, ali ako se traži, treba staviti port 21.
 • Pristup MySQL bazi (administracija) je moguće ostvariti preko web browser-a, na adresi domena, u podfolderu phpmyadmin (npr. http://fakultet.kg.ac.rs/phpmyadmin).
 • Kada se pojavi prozor, treba uneti korisničko ime i lozinku za pristup MySQL bazi.

Bezbednost

FTP pristup i pristup administraciji MySQL baze je moguć samo sa računara na akademskoj mreži. Nije dozvoljen pristup sa adresa drugih provajdera. Korisnicima preporučujemo da administrativni deo svoje aplikacije zaštite tako što će pristup biti moguć samo sa određenih adresa na akademskoj mreži.

Za sada ne planiramo ograničavanje prostora na serveru, kao i veličinu MySQL baze. Ako se resursi servera budu pažljivo koristili, ova ograničenja neće biti uvedena.


Eduroam


Eduroam (educational roaming) je besplatan servis za pristup Internetu preko bežične (wireless) mreže neke institucije. Eduroam svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za otvaranjem dodatnih naloga, uz korišćenje već postojećeg korisničkog imena i lozinke kreiranih na instituciji u kojoj rade ili studiraju.

Internet

Eduroam zajednica

Ovaj servis je nastao u okviru Evropske akademske i istraživačke mreže i postao je standard za bežične mreže u okviru obrazovnih institucija skoro svuda u svetu. Dostupan je u oko 70 zemalja Evrope, Amerike, Australije, Novog Zelanda... Bežična mreža u okviru jedne institucije mora da bude urađena u skladu sa eduroam standardima. Ovako izgrađena mreža zadovoljava sve potrebne uslove (tehničke, pravne i bezbednosne) i na taj način obezbeđuje mobilnost istraživača, nastavnika i studenata.

Mesta eduroam pristupa možete pogledati na mapi sveta ili mapi Srbije.


Ko može koristiti Eduroam?

Korisnici Eduroam servisa su studenti i zaposleni u naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama širom sveta. U Srbiji ga mogu koristiti studenti, nastavnici, predavači, istraživači i svi drugi zaposleni u institucijama članicama Akademske mreže Srbije (AMRES). Eduroam uslugu u Srbiji pruža Akademska mreža Srbije (AMRES), dok UNIC svojim korisnicima obezbeđuje digitalne identitete (korisničko ime i lozinku) i pristup Internetu bežičnim putem.

Kako da postanem korisnik Eduroam servisa?

Nalog za pristup eduroam servisu korisnik otvara u svojoj matičnoj instituciji. Prethodno, institucija treba da obezbedi server za administraciju korisnika (zaposlenih i studenata) i da potpiše saglasnost o pristupanju eduroam servisu. Univerzitetski informatički centar (UNIC) može da pomogne oko konfigurisanja servera i povezivanja na server međunarodne eduroam federacije.

Pristupne tačke na teritoriji Kragujevca:

 • Rektorat Univerziteta u Kragujevcu (2 AP)
 • Prirodno-matematički fakultet (3 AP)
 • Fakultet inženjerskih nauka (1+1 AP)

Šta ako moja matična institucija nema mogućnost otvaranja Eduroam naloga?

Ukoliko Vaša matična institucija (fakultet ili insitut) nema mogućnost izdavanja Eduroam naloga, a već posedujete regularni @kg.ac.rs nalog, zahtev za omogućavanje Eduroam-a možete popuniti OVDE i potpisan poslati na helpdesk@kg.ac.rs.

Parametri za pristup Eduroam bežičnoj mreži

koji važe za zaposlene i studente fakulteta su:

 • SSID: eduroam

Pametni telefon (Android)

Idite na glavni meni i izaberite Podešavanja (Settings). Potom pronađite i odaberite Bežične mreže (Wi-Fi). Kod nekih aparata odmah se pojavi lista dostupnih mreža, a kod nekih je potrebno pritisnuti još na Wi-Fi podešavanja (Wi-Fi settings). Kada se pojavi lista dostupnih mreža, izaberite mrežu Eduroam. Kada odaberete Eduroam pojaviće vam se podešavanja za tu mrežu, koja popunjavate na sledeći način:

 • Sigurnost / Security: 802.1x EAP
 • EAP metod / EAP method: TTLS
 • Potvrda identiteta druge faze / Phase 2 authentication: PAP
 • CA sertifikat / CA certificate: izaberite Do not validate
 • Korisnički sertifikat / CA certificate: ostavite kako jeste (unspecified)
 • Identitet / Identity: username@kg.ac.rs - gde je username korisničko ime
 • Anonimni identitet / Anonymous identity: ne unosite ništa
 • Lozinka / Password: odgovarajuća lozinka

Kada završite sa popunjavanjem, pritisnite Poveži (Connect), nakon čega ćete biti povezani. Podešavanje izvodite samo jednom. Svaki sledeći put kada se nađete u okviru Eduroam mreže, vaš Android uređaj će se automatski konektovati.

PC računar (Windows)

Procedura je sledeća:

 • TCP/IPv4: DHCP
 • Wireless Network Connection: eduroam
 • Security type: WPA2-Enterprise ili WPA-Enterprise
 • Encryption type: AES ili TKIP
 • Authentication method: SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS
  • Potrebno instalirati SecureW2 EAP Suite i selektovati TTLS, zatim resetovati računar
  • Za Windows 10 nije potrebno instalirati SecureW2 EAP Suite
 • Username: username@kg.ac.rs - gde je username korisničko ime
 • Password: odgovarajuća lozinka

Detaljna uputstva za podešavanje

Da bi pristupili Eduroam bežičnoj mreži zaposlenima i studentima nije potreban dodatni softver.

Promena lozinke

Kako je lozinka vezana za @kg.ac.rs nalog, možete je promeniti u okviru Webmail-a.

Ukoliko želite da koristite Eduroam servis na pristupnim tačkama van Univerziteta u Kragujevcu, neki od parametara povezivanja mogu biti različiti, što zavisi od institucije na kojoj se nalazite. Dostupna je lista institucija koje su omogućile korišćenje AMRES Eduroam usluge.

Pravilnik o korišćenju

Svi korisnici Eduroam servisa su dužni da se pridržavaju pravilnika o korišćenju servisa koji možete preuzeti ovde. Posledice nepoštovanja pravilnika snosi sam korisnik.

Za institucije u okviru Univerziteta u Kragujevcu

 • Za pristup mreži se koristi korisničko ime i lozinka koja se otvara u okviru matične institucije.
 • Koristi se za svakodnevni pristup Internetu zaposlenih i studenata sa svojim mobilnim uređajima (laptopovima, telefonima, tabletima).
 • To zahteva access point-e dobrih performansi koji podržavaju protokole koje zahteva Eduroam.
 • Kada se nekom korisniku otvori nalog u matičnoj instituciji, on sa tim nalogom može pored svoje institucije da se uloguje i na bilo koju Eduroam mrežu u svetu bez dodatnog podešavanja ili sa minimalnim promenama u podešavanju svojih mobilnih uređaja.
 • Neko ko gostuje u vašoj instituciji a ima otvoren Eduroam nalog u svojoj instituciji može sa tim nalogom da se uloguje na Eduroam mrežu vaše instiucije.

Loša praksa

Praksu koja se koristi kod nas gde skoro svaka kancelarija postavlja neki svoj access point mimo svih pravila i standarda ne primenjuje više niko u Evropi. Bežične mreže na našim fakultetima uglavnom ne zadovoljavaju ni jedan od tri navedena uslova (tehnički, pravni i bezbednosni).

Preduzete aktivnosti

U poslednje četiri godine, Univerzitetski informatički centar (UNIC) je u saradnji sa Akademskom mrežom Srbije (AMRES) vršio promociju eduroam servisa među članicama Univerziteta u Kragujevcu. Preko međunarodne donacije je bio obezbeđen određen broj kvalitetnih access point-a u cilju podsticaja naših institucija da grade svoje lokalne bežične mreže prema eduroam standardima. Uslov za dobijanje access point-a i uključivanje u eduroam servis je bio da sama institucija obezbedi jedan server za bazu korisnika (zaposlenih i studenata) u okviru te institucije. Ovaj server odnosno baza korisnika na njemu bi se koristila za pristup eduroam servisu, ali i drugim sadašnjimm i budućim servisima u okviru same institucije, univerzitetske mreže ali i AMRES-a.
Na žalost imali smo relativno slab odziv od naših članica.

Trenutno stanje povezanosti članica Univerziteta u Kragujevcu

Eduroam servisu su pristupili:

 • Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
 • Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
 • Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

U primeni je najdalje otišao Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, gde eduroam servis koriste i studenti. Više informacija o Eduroam servisu i pristupnim tačkama na www.eduroam.amres.ac.rs i www.eduroam.org.


Podrška (Helpdesk)

Služba za korisničku podršku UNIC-a Univerziteta u Kragujevcu (UniHelp) pruža korisnicima i lokalnim administratorima osnovne informacije, prihvata prijavu problema i pruža tehničku pomoć pri rešavanju problema. Delokrug rada Helpdesk službe su problemi na internet linkovima, na linkovima ka pojedinačnim institucijama i na korisničkim servisima (DNS, mail, proxy, eduroam, web i sl.)

Helpdesk

Ko se može obratiti službi?

Helpdesk službu mogu kontaktirati samo lica koja su od strane AMRES članice zadužena za informacione i komunikacione tehnologije (mrežni i sistem administratori).

Helpdesk služba ne odgovara na prijave pojedinačnih zaposlenih u institucijama, već ih upućuje da problem prijave administratoru mreže u datoj instituciji. Izuzetak su slučajevi prijava problema na individualnim servisima kao što su E-mail i GSuite.

Probleme koji nastaju u okviru lokalne računarske mreže pojedinih institucija ili na individualnim računarima korisnika, korisnici treba da prijave administratoru mreže u datoj instituciji.

Kontakt

Podrška: Helpdesk tiket sistem

E-mail: helpdesk@kg.ac.rs

Portal za zaposlene UNIC-a: Helpdesk

Telefon: 034/335-709
Adresa: Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac

Radno vreme

Radno vreme Helpdesk službe radnim danom od 7 do 19 sati. U slučaju potrebe za prijavom problema van radnog vremena Helpdesk službe u UNIC-u, korisnik može problem prijaviti centralnoj Helpdesk službi u RCUB-u.


Kontakt

Kontakt

Univerzitetski informatički centar - Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac, Srbija

telefon (rektorat): +381 (0)34 301-129
telefon (tehnička podrška): +381 (0)34 335-709

e-mail (webmaster): webmaster@kg.ac.rs
e-mail (helpdesk): helpdesk@kg.ac.rs


Osoblje UNIC-a nalazi se na dve fizičke lokacije.
Prva je Sala sistema u zgradi Fakulteta inženjerskih nauka (objekat A), a druga zgrada rektorata Univerziteta.


Upravnik

dr Miloš Ivanović, vanredni profesor
Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
internet: imi.pmf.kg.ac.rs/~milos/cv
e-mail: mivanovic@kg.ac.rs


Fakultet inženjerskih nauka - Sala sistema

Mr Zoran Mihailović, dipl. ing, sistem inženjer
e-mail: zoran@kg.ac.rs, tel: 034/335-709

Miloš Đonović, dipl. ing, sistem inženjer
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, tel: 034/335-709

Stefan Biševac, master informatičar
e-mail: stefan.bisevac@kg.ac.rs, tel: 034/335-709

Aleksandar Atanasijević, diplomirani informatičar, sistem inženjer
e-mail: aatanasijevic@kg.ac.rs, tel: 034/335-709


Rektorat

Ivan Vojvodić, dipl. ing, analitičar sistema
e-mail: ivanv@kg.ac.rs, tel: 034/301-129

Dejan Milenković, administrator sistema
e-mail: dexe@kg.ac.rs, tel: 034/301-129