Poziv za dostavljanje predloga za dodelu godišnje nagrade za nastavno i naučnoistraživačko osoblje

I Upućuje se javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu nagrada u 2024. godini za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom odnosno umetničkom radu.

Univerzitet u Kragujevcu dodeljuje po jednu nagradu nastavnom osoblju u naučnom, odnosno umetničkom polju, i to iz:

 • prirodno-matematičkih nauka,
 • medicinskih nauka,
 • tehničko-tehnoloških nauka,
 • društveno-humanističkih nauka i
 • umetnosti.

Univerzitet u Kragujevcu dodeljuje jednu nagradu i naučnoistraživačkom osoblju.

Kandidata za Nagradu nastavnom osoblju predlaže nastavno-naučno/umetničko veće fakulteta  u sastavu Univerziteta pri čemu je dužno da predloži kandidata koji je zaposlen u ustanovi i koji je ostvario najveći broj bodova u skladu sa kriterijumima iz  Pravilnika o kriterijumima za dodeljivanje godišnjih nagrada za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom odnosno umetničkom radu.

Kandidata za Nagradu naučnoistraživačkom osoblju predlaže nastavno-naučno/umetničko veće fakulteta i naučno veće instituta u sastavu Univerziteta pri čemu je  dužno da predloži kandidata koji je zaposlen u ustanovi i koji je ostvario  najveći broj bodova u skladu sa kriterijumima iz Pravilnika o kriterijumima za dodeljivanje godišnjih nagrada za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom odnosno umetničkom radu.

Fakulteti koji u radnom odnosu imaju nastavnike iz polja umetnosti mogu da predlože i kandidata za nagradu u polju umetnosti.

Kandidati za nagrade moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su najmanje 5 godina zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu
  • da prethodno nisu bili dobitnici ove nagrade.

Kriterijum za dodelu nagrada je naučnoistraživački odnosno umetnički doprinos kandidata za period od tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj se upućuje javni poziv.

Prilikom vrednovanja naučnoistraživačkih rezultata uzimaju se u obzir:

 • objavljeni naučni radovi kao i naučni radovi koji su u fazi objavljivanja, pod uslovom da imaju aktivan DOI broj, na kojima je kandidat prvi ili korespondirajući autor.
 • monografije i poglavlja u monografijama se vrednuju samo ako se uz dokumentaciju kandidata dostavi i mišljenje nadležnog matičnog odbora o vrednovanju publikacije.

Naučnoistraživački  rezultati kandidata će se vrednovati prema Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja i to samo ako imaju afilijaciju Univerziteta u Kragujevcu.

Umetnički rezultati za obrazovno-umetničku oblast LIKOVNE I PRIMENjENE UMETNOSTI vrednovaće se prema ANEKSU 1, a za obrazovno-umetničku oblast MUZIČKE UMETNOSTI prema ANEKSU 2 Pravilnika o kriterijumima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Kragujevcu.

 

II Podnosioci predloga dostavljaju:

 • Odluku o utvrđivanju predloga kandidata za dodelu nagrade koja mora biti obrazložena i sadržati mišljenje o predloženom kandidatu, i
 • Prijavu kandidata na Obrascu broj 1, koji je sastavni deo Pravilnika, potpisanu od strane organa poslovođenja i kandidata.

Uz odluku i prijavu, podnosioci predloga dostavljaju i sledeću dokumentaciju:

 • Bibliografiju kandidata sa potpunim referencama koje se vrednuju prema Obrascu broj 3 koji je sastavni deo Pravilnika.
 • Saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti na Obrascu broj 2, koji je sastavni deo Pravilnika, potpisanu od strane kandidata.

Kompletna dokumentacija se podnosi u elektronskom obliku.

 

III Predlog za dodelu Nagrade sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se Univerzitetu u Kragujevcu na e-mail adresu: strucna.sluzba@kg.ac.rs zaključno do 15.05.2024. godine sa naznakom:

„Predlog kandidata za dodelu nagrade nastavnom osoblju za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu odnosno umetničkom radu postignute na Univerzitetu u Kragujevcu“

i/ili

„Predlog kandidata za dodelu nagrade naučnoistraživačkom osoblju za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu odnosno umetničkom radu postignute na Univerzitetu u Kragujevcu“


Neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Dokumenti:

Javni poziv

Pravilnik