Interreg Europe program - Treći poziv za podnošenje predloga projekata

Poziv je otvoren do 7. juna 2024. godine (poziv se zatvara u podne po centralnoevropskom vremenu).

Okvir programa i tema poziva: Kroz svoju politiku kohezije, Evropska unija radi na smanjenju nejednakosti kako u nivoima razvoja, tako i u kvalitetu života u evropskim regionima. Ona promoviše akcije usmerene inovativnijem, održivijim i inkluzivnijim evropskom prostoru, čime se poboljšava kvalitet života stanovnika. Evropska unija veruje da se regionalni razvoj može unaprediti kroz saradnju preko granica. U ovom kontekstu, program Interreg Europe podržava razmenu i prenos iskustava, inovativne pristupe i izgradnju kapaciteta među javnim organima i drugim relevantnim organizacijama za politike širom Evrope, s ciljem unapređenja njihovih instrumenata za regionalni razvoj, uključujući programe u okviru cilja „Investicija za poslove i rast“.

Treći poziv za predloge za projekte međuregionalne saradnje je otvoren za projekte koji će okupiti relevantne organizacije za politike iz različitih zemalja Evrope koje će udruženim snagama raditi na zajedničkom regionalnom razvojnom pitanju. Prve tri godine projekta („osnovna faza“) posvećene su razmeni i prenosu iskustava između partnera kako bi se unapredili instrumenti politike. U četvrtoj i poslednjoj godini („faza praćenja“), fokus je na rezultatima i uticaju saradnje u regionima.

Program je organizovan oko jednog horizontalnog prioriteta, tj. specifičnog cilja – „bolje upravljanje saradnjom“. To znači da podnosioci prijava mogu sarađivati na bilo kojim temama od zajedničkog značaja u skladu sa svojim regionalnim potrebama, sve dok se to uklapa u oblast politike kohezije.

Uslovi za partnerstvo:

1. Uslovi učešća za zemlje: U programu mogu učestvovati 27 zemalja članica EU, zemlje kandidati (Albanija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora, Ukrajina), Norveška i Švajcarska.

2. Uslovi učešća za organizacije:

Sledeće organizacije mogu da dobiju Interreg ili norveška sredstva:

• Državne ustanove/organi,

• Organizacije podložne javnom pravu (a koje funkcionišu na osnovu javnog prava, npr. agencije za regionalni razvoj, organizacije za podršku poslovanju, univerzitet),

• Privatne neprofitne organizacije.

Privatne neprofitne organizacije, posredničke organizacije (discovery partners) i partneri iz Švajcarske ne mogu biti koordinatori projekta.

3. Uslovi za državne organe:

U skladu sa ciljem programa, glavna ciljna grupa Interreg Europe su odgovorne vlasti za politike. Ove organizacije mogu biti nacionalni, regionalni ili lokalni organi, kao i druge relevantne organizacije odgovorne za izradu i/ili sprovođenje politika regionalnog razvoja. Svaka „regija“ uključena u projekat mora identifikovati glavni politički instrument koji želi da unapredi kroz saradnju. Stoga je obavezno da odgovorna politička vlast bude partner za najmanje 50% političkih instrumenata koji se adresiraju u prijavi projekta. (detaljnije u Programskom vodiču)

Uslovi vezani za geografsku raspodelu partnera i broj učesnika u konzorcijumu:

Projekti moraju uključiti partnere iz najmanje tri zemlje, od kojih bar dve moraju biti iz zemalja članica EU. Pored toga, program zahteva široku geografsku pokrivenost u svim prijavama. Prijave koje se podnose moraju obezbediti da su u partnerstvu predstavljene bar četiri od pet navedenih oblasti, sa barem jednim projektnim partnerom.

Oblasti:

  • Sever: Danska, Estonija, Finska, Nemačka, Letonija, Litvanija, Norveška, Švedska
  • Istok: Austrija, Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija
  • Jug: Hrvatska, Kipar, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Španija
  • Zapad: Belgija, Francuska, Irska, Luksemburg, , Holandija, Švajcarska
  • Zemlje kandidati: Albanija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora, Ukrajina

Stopa finansiranja:

  • 80% učešća iz Interreg fondova – državne ustanove/organi i organi koji su podložni javnom pravu iz 27 zemalja članica EU i 7 zemalja kandidata za članice EU
  • 70% učešća iz sredstava Interreg fondova − privatne neprofitne organizacije iz 27 zemalja članica EU i 7 zemalja kandidata za članice EU
  • 50% učešća iz Norveškog fonda − organi podložni javnom pravu i privatne neprofitne organizacije iz Norveške
  • Švajcarski fond − partneri iz Švajcarske pozivaju se da kontaktiraju švajcarsku nacionalnu kontakt tačku po pitanjima Interreg-a kako bi dobili informacije o finansiranju iz Švajcarske

Korisni linkovi:

Za dodatne informacije možete kontaktirati jelena.djorgovic@mei.gov.rs i ivana.davidovic@mei.gov.rs.