Javni poziv za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje Republike Srbije i Republike Hrvatske za period 2024 - 2026. godine

Predmet konkursa je finansiranje poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje i to u vidu kratkih poseta do 14 dana.

Prioritetne oblasti:

- hrana, poljoprivreda i biotehnologija,

- biomedicina,

- energija, energetska efikasnost i zaštita životne sredine,

- transport i mobilnost,

- informacione tehnologije,

- sigurnost,

- društvene i humanističke nauke.

 

Rok za podnošenje predloga projekta: 05. decembar 2023. godine

Trajanje: 2 godine u periodu od 1. maja 2024. do 30. aprila 2026. godine

 

Uslovi konkursa:

Na konkurs se mogu prijaviti istraživači i grupe istraživača, zaposleni u naučno – istraživačkim organizacijama, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima. Članovi tima mogu da budu lica u nastavnim, naučnim i istraživačkim zvanjima koja su zaposlena u ustanovama visokog obrazovanja i naučnoistraživačkim organizacijama u skladu sa Zakonom.

Istraživači iz Srbije koji prijavljuju bilateralni projekat sa istraživačima iz Republike Hrvatske treba da učestvuju u sprovođenju Programa institucionalnog finansiranja ili drugim programima od opšteg interesa u skladu sa Zakonom.

U okviru ovoga poziva moguće je prijaviti učešće samo na jednom projektu (ili kao rukovodilac ili kao učesnik).

Rukovodilac bilateralnog projekta u RS, u trenutku prijave mora imati:

• akademski naziv doktora nauka

• najmanje zvanje naučni saradnik ili docent

Predlozi moraju biti podneti istovremeno u obe zemlje.

Nakon što je svaki partner u zajedničkom projektu podneo predlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj zemlji će se sprovesti interna procedura evaluacije.

Prijava projekta dostavlja se na srpskom jeziku.

Finansiranje: svaka strana (srpska i hrvatska) finansira troškove vezane za razmenu svojih istraživača. Srpska strana će obezbediti finansijsku podršku za realizaciju planiranih putovanja članova srpskog istraživačkog tima iz institucije koja je podnosilac prijave u skladu sa nacionalnim pravilima i to:

- troškove prevoza za istraživače iz Srbije koji se upućuju u Republiku Hrvatsku,

- troškove boravka u Republici Hrvatskoj za istraživače iz Srbije koji su upućeni u Republiku Hrvatsku.

Planirani budžet projekta namenjen finansiranju poseta istraživača iznosi do 2.000 evra po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno do 4.000 evra za dve godine.

Istraživačke aktivnosti na projektima biće finansirane prema internim pravilima u svakoj zemlji.

Više informacija možete naći na zvaničnom sajtu: https://nitra.gov.rs/cir/medunarodna-saradnja/bilateralna-saradnja

Javni poziv