KONKURS ZA NENASTAVNI KADAR SVIH ČLANICA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

ERAZMUS+ KLjUČNA AKTIVNOST 1: Projekti za individualnu mobilnost zaposlenih finansirani iz sredstava EU (KA131 projekat mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja u kojima učestvuju države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu)

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu odlaznu mobilnost nenastavnog kadra.

Na konkurs se može prijaviti nenastavni kadar svih članica Univerziteta u Kragujevcu (1 stipendija po članici za training mobility).

U nenastavni kadar se ne ubraja nastavno osoblje članica Univerziteta u Kragujevcu koje je trenutno imenovano na mandatne funkcije od strane nadležnih organa Univerziteta u Kragujevcu, odnosno nadležnih organa članica Univerziteta u Kragujevcu (npr. dekan, prodekan, rektor, prorektor, upravnik instituta, centra, odseka, šef katedre i sl.)   

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU      

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 27. OKTOBAR 2023. GODINE U 15 ČASOVA

Važne napomene:

 1. Mobilnost zaposlenih realizovaće se u skladu sa dogovorom sa institucijom-domaćinom, a najkasnije do 1. juna 2024. godine.
   
 2. Lista univerziteta i pozicija za razmenu dostupna je OVDE. Takođe, kandidati mogu sami da izaberu visokoškolsku instituciju – domaćina iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu sa kojima Univerzitet u Kragujevcu nije potpisao inter-institucionalni ugovor, što je u skladu sa pravilima programa koji se odnose na mobilnosti u svrhu treninga (training mobility).
   
 3. Kandidati imaju pravo prijave na najviše dva univerziteta. U prijavnom formularu je to definisano kao prvi i drugi izbor.  U tom slučaju kandidat je u obavezi da dostavi motivaciono pismo i ugovor o mobilnosti za obe institucije. Kandidat može dobiti stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.
   
 4. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika i/ili jezika na kome će biti realizovana mobilnost, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Minimalan nivo poznavanja jezika na kome će se realizovati mobilnost je B2. Na sledećem LINK-u možete preuzeti formu.
   
 5. Ukoliko se na konkurs prijavljuje zaposleni sa invaliditetom, neophodno je da, pored obavezne prijavne dokumentacije, dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata. Dodatne informacije možete pronaći OVDE.
   
 6. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata koja se objavljuje na sajtu Univerziteta u Kragujevcu. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.
   
 7. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
   
 8. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.
   

Informacije o  stipendijama i dodatne napomene

  Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Iznos po danu (EUR)

GRUPA 1
Zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

180 EUR

GRUPA 2
Zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

160 EUR

GRUPA 3
Zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska

140 EUR

 • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA131. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
 • Putni troškovi su pokriveni Erazmus+ KA131 programom. Selektovani kandidati imaju pravo na putne troškove u zavisnosti od udaljenosti destinacije mobilnosti, odnosno maksimalnog Erazmus+ iznosa za to namenjenog (Distance Calculator).
 • Ukoliko je selektovani kandidat osoba sa invaliditetom, kandidat može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije.
 • Kandidati koji se opredele za „zeleno putovanje“, odnosno način putovanja  koji dominantno  koristi prevozna sredstva sa malim zagađenjem (npr. voz, autobus, ili putovanje jednim automobilom više učesnika u mobilnosti) imaju pravo na dodatna sredstva za putne troškove  u zavisnosti od udaljenosti mesta odredišta.

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus.outgoing@kg.ac.rs

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.