КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА, ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Универзитет у Крагујевцу у школској 2023/2024. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА – једноипогодишње мастер студије (90 ЕСПБ) на српском или енглеском језику

Број буџетских места: 15

Број самофинансирајућих места: 20

Након завршених мастер студија студент стиче академски назив мастер развоја компјутерских игара

 

УСЛОВИ УПИСА

Право на упис имају сви студенти који су стекли високо образовање најмање на основним академским студијама, у обиму од 240 ЕСПБ, на студијском програму из поља техничко-технолошких наука или из поља уметности.

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу резултата претходно завршеног школовања (постигнут просек на претходном нивоу студија, дужине трајања студија и степен еквивалентности студијских програма).

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:

  • за држављане Републике Србије 150.000,00 динара.
  • за стране држављане: 3.000,00 €.

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни  држављанин  може  да  се  упише  на  студијски  програм  под  истим  условима  као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом о високом образовању и општим актом Универзитета. Кандидат – страни  држављанин,  приликом  пријављивања  на  Конкурс,  подноси решење  о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Пре  уписа  кандидат – страни  држављанин  дужан је да  Универзитету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

- да зна српски језик ако се определи да слуша наставу на српском језику или енглески језик ако се определи да слуша наставу на енглеском језику.

Држављанин  Србије  који  је  завршио  претходно  образовање у  иностранству  може  да конкурише  за  упис  на  студијски  програм ако има решење о  признавању стране  високошколске исправе  за  наставак  образовања  на  Универзитету  у  Крагујевцу и  упис  конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА И УПИСА КАНДИДАТА

Пријаве на конкурс примаће се од 18. септембра до 6. октобра, у Центру за развој каријере и саветовање студента, улица Лицеја Кнежевине Србије бр. 1А, Крагујевац.

Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Центра за развој каријере и саветовање студента, а можете га преузети и на овом линку.

Сву документацију је могуће доставити и у електронској форми, скенирану, на мејл studentska.sluzba@kg.ac.rs

Ако кандидат достави документацију у електронској форми, у обавези је да, ако испуни услове за упис, приликом уписа достави сву документацију тражену Конкурсом у оригиналу или у овереној копији.

 

Потребна документа за пријаву на конкурс:

  • попуњена пријава;
  • очитана лична карта (или фотокопија личне карте);
  • оверена копија дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама;
  • уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или оверена копија додатка дипломе;
  • доказ о знању енглеског језика ако се определи да слуша наставу на енглеском језику;
  • доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 5.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12;
  • три фотографије 3,5 x 4,5 сm.

 

Контакт телефон: +381 (0)34 300-425

Е-пошта: studentska.sluzba@kg.ac.rs

 

Књига предмета

Исходи студијског програма: оспособљавање за успешно обављање послова који захтевају владање различитим областима развоја компјутерских игара, познавање и способност коришћења постојећих, као и разумевање и развој нових софтверских и хардверских алата, прилагођавање специфичним захтевима различитих сегмената креативних индустрија у којима ће своја знања и вештине примењивати, као и оспособљавање за даље стручно и уметничко усавршавање; разумевање и усвајање напредних метода у областима: тродимензионалног моделовања, анимације, поступцима манипулације дигиталним звуком / музиком, интерактивног рачунарства, као и метода и вештина у области развоја, тестирања и продукције, као и организације и управљања развојним пројектима креирања и дистрибуције компјутерских игара.