Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Integrated assessment of land use and biomass demands to contribute to a sustainable healthy and fair bioeconomy (RIA)

ID poziv: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-7

Rok za prijavu: 23. mart 2023. godine

Tema: U skladu sa prioritetima „Zelenog dogovora“, ambicijama EU vezanim za klimu i strateškom vizijom bioekonomije kao ekonomskog sistema koji deluje u okviru ekoloških i društvenih granica, uspešan projektni predlog u okviru ovog poziva imaće za cilj da razvije ili poboljša modele i alate korišćenja zemljišta, omogućavajući procene održivosti kako bi donosioci politika i odluka, posebno na nacionalnom i regionalnom nivou, bili bolje informisani. Domeni u vezi sa politikama evropskog „Zelenog dogovora“ će imati koristi od dalje primene i eksploatacije podataka dobijenih iz posmatranja životne sredine. Bolje razumevanje, metode i alati za određivanje potencijala i ograničenja zemljišta i biomase treba da doprinesu ciljevima evropskog „Zelenog dogovora“ u pogledu klime, biološke raznovrsnosti, ekologije, kao i društva i ekonomije. Projekat bi trebalo da doprinese i unapređenju znanja o razvojnim putevima politike kako bi korist klimatskih i bioekonomskih rešenja u okviru ekoloških granica bila maksimalna, i doprinela donošenju odluka koje će osigurati koherentnost politike na nacionalnom i regionalnom nivou.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions)
  • Zbog specifičnosti teme, pravna lica osnovana u nepridruženim trećim zemljama i/ili regionima (izuzetno u ovom pozivu) mogu biti uzeta u obzir za finansiranje od strane Unije.
  • Predlozi moraju koristiti pristup sa više aktera (multi-actor approach, pogledati definiciju u Radnom programu).

Budžet projekta: oko 4 miliona EUR

Budžet poziva: 4 miliona EUR

Korisni linkovi: