Објављен Јавни позив Министарства науке за учешће у средствима у 2023. години

Јавни позив за учешћe у средствима Министарствa науке, технолошког развоја и иновација у 2023. години

На основу чл. 104. и 112. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/2019 - Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 12. став 3. тачке 5), 6), 9и 10) Закона,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА

МИНИСТАРСТВA НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

У 2023. ГОДИНИ

 

Министарство науке, технолошког развоја и иновација (у даљем тексту: Министарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2023. години суфинансира следеће програмске активности:

 1. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендиста Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација;
 2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству;
 3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства;
 4. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства;
 5. стипендирање младих истраживача- ученикa завршних разреда (III и IV) средње школе који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским);
 6. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
 7. суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;
 8. суфинансирање завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства;
 9. суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача;
 10. суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији;
 11. суфинансирање издавања монографија у Републици Србији;
 12. суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији;
 13. суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама;
 14. суфинансирање активности додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом.

 

Рок за подношење пријава по тачкама 1, 5, 10, 11, 12, 13 и 14. је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 24.02.2023. године, а до краја прве половине 2023. године објавиће се други јавни позив за програмску активност издавањa монографија у Републици Србији.

Рок за подношење пријаве за програмску активност под тачком 9. је 60 дана од дана објављивања, закључно са 27.03.2023. године.

Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 2, 3, 4, 6, 7 и 8, отворен је током целе године.

Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.

Обрасци одговарајућих захтева, критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавамa и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на веб-сајту Министарства: www.nitra.gov.rs.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, 11000 Београд, Немањина 22-26, са  назнаком „Пријава на Јавни позив за .... (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Комплетан позив мозете погледати овде.