Otvoreni poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Intelligent data acquisition and analysis of materials and products in existing built works (RIA) (two-stage)

Rok za prijavu: 7. mart 2023. godine (prva faza); 5. oktobar 2023. godine (druga faza)

ID poziva: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-11

Tema: Projekti u okviru ovog poziva treba da doprinesu bržoj i jednostavnijoj identifikaciji, analizi i digitalizaciji materijala i proizvoda postojećih izgrađenih objekata, povećanoj ponudi sekundarnih materijala i građevinskih proizvoda koji se mogu ponovo upotrebiti, i time smanjiti resursni i energetski intenzitet građevinskog sektora. Projekti, takođe, treba da doprinesu smanjenju građevinskog otpada i otpada nastalog rušenjem, unapređenju objekata za ponovnu upotrebu i popravku građevinskih proizvoda, kao i poboljšanju produktivnosti rada.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Indikativni budžet za ceo poziv: 12MEUR

Budžet po projektu: od 5 do 6 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 2

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Digitalno, industrija i svemir

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)