JAVNI POZIV za prijavu naučnoistraživačkih odnosno umetničkih projekata mladih istraživača i umetnika Univerziteta u Kragujevcu

Na osnovu člana 14. Pravilnika o postupku izbora i finansiranja naučnoistraživačkih odnosno umetničkih projekata mladih istraživača i umetnika Univerziteta u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu dana 03.06. 2022. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV
za prijavu naučnoistraživačkih odnosno umetničkih projekata
mladih istraživača i umetnika Univerziteta u Kragujevcu

 

Naziv programa: Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu (u daljem tekstu: Program).

Ciljevi Programa: Uključivanje mladih istraživača i umetnika u naučnoistraživački odnosno umetnički rad; jačanje profesionalnih kapaciteta mladih istraživača i umetnika; osposobljavanje mladih doktora nauka odnosno umetnosti za rukovođenje projektima; osposobljavanje mladih istraživača za konkurisanje za druge istraživačke i razvojne projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou; jačanje saradnje međe članicama Univerziteta; kreiranje novih projektnih timova; podrška naučnoistraživačkom i umetničkom radu koji će pozitivno uticati na društvo i privredu.

Program podržava istraživanja u svim naučnim i umetničkim oblastima.

Projekti u okviru ovog Programa nemaju unapred zadate teme. Program omogućava mladim istraživačima i umetnicima da definišu sopstvene programe istraživanja i oforme timove.

Trajanje Projekata: do jedne godine (12 meseci).

Učesnici: Program je namenjen projektima mladih istraživača i umetnika, u ranoj fazi karijere.

Broj učesnika na jednom projektu je najmanje tri, a najviše pet. Uslovi koje učesnici projekta moraju zadovoljiti definisani su članovima 2. i 4. Pravilnika o postupku izbora i finansiranja naučnoistraživačkih odnosno umetničkih projekata mladih istraživača i umetnika Univerziteta u Kragujevcu.

Budžet:  Ukupan budžet za finansiranje projekata u okviru ovog javnog poziva je 600.000,00 dinara.

Najveći budžet pojedinačnog projekta je 120.000,00 dinara.

Prihvatljive kategorije troškova za finansiranje: Kategorije troškova koje su podobne za finansiranje u okviru Programa definisane su članom 8. Pravilnika o postupku izbora i finansiranja naučnoistraživačkih odnosno umetničkih projekata mladih istraživača i umetnika Univerziteta u Kragujevcu.

Kriterijumi:

Po ovom javnom pozivu biće finansiran po jedan najbolje ocenjen projekat iz sledećih naučnih, odnosno umetničkih polja:

1) Prirodno-matematičke nauke;

2) Društveno-humanističke nauke;

3) Medicinske nauke;

4) Tehničko-tehnološke nauke;

5) Umetnost.


Da bi predlog projekta bio finansiran isti mora biti najbolje rangiran na rang listi za polje u kome je prijavljen.

Predlog projekta koji ne ostvari najmanje 60 bodova neće biti finansiran bez obzira na mesto na rang listi.

Ako iz određenog naučnog, odnosno umetničkog polja ne bude podnet predlog projekta ili nijedan od predloga projekta u okviru naučnog, odnosno umetničkog polja ne ostvari najmanje 60 bodova, formiraće se posebna rang lista svih predloga projekata kojima nije odobreno finansiranje i finansiranje će biti odobreno predlogu projekta koji je najbolje ocenjen.

Kriterijumi za evaluaciju su propisani članom 20. Pravilnika o postupku izbora i finansiranja naučnoistraživačkih odnosno umetničkih projekata mladih istraživača i umetnika Univerziteta u Kragujevcu.

Postupak evaluacije je propisan članovima 18, 19, 20, 21. i 22. Pravilnika o postupku izbora i finansiranja naučnoistraživačkih odnosno umetničkih projekata mladih istraživača i umetnika Univerziteta u Kragujevcu.

Način i rok podnošenja: Prijave projekata po ovom Javnom pozivu (u daljem tekstu: prijava) podnose se isključivo u elektronskoj formi, zaključno sa 30.06.2022. godine na mejl unikg@uni.kg.ac.rs.

Spisak potrebne dokumentacije:

  1. Prijava projekta koja se podnosi se na obrascu koji je objavljen uz ovaj poziv, na srpskom i engleskom jeziku;
  2. Očitana lična karta za rukovodioca projekta i učesnike na projektu;
  3. Biografija i bibliografija za rukovodioca i učesnike na projektu;
  4. Kopija ugovora o radu i odluke o izboru u nastavno ili naučnoistraživačko zvanje za rukovodioca i učesnike na projektu koji su u radnom odnosu;
  5. Kopija diplome doktora nauka za rukovodioca naučnoistraživačkog projekta;
  6. Potvrda o statusu studenta doktorskih akademskih studija za studente doktorskih akademskih studija;
  7. Potvrda o statusu studenta master akademskih studija za studente master akademskih studija.


Očekivano trajanje postupka evaluacije predloženih projekata:

Evaluaciju predloga projekata vršiće Komisija za evaluaciju u roku od 45 dana od dana završetka Javnog poziva.

Konačna rang lista projekata čije će finansiranje po programu biti odobreno biće objavljena do 1. 9. 2022. godine.

Kontakt za pitanja: unikg@uni.kg.ac.rs.