Objavljen poziv u okviru programa Horizont Evropa - Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships

ID poziva: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-04-01

Rok za prijavu: 14. septembar 2022. godine

Tema: Ovaj poziv se nadograđuje na MSCA postdoktorske stipendije (HORIZON-MSCA-PF-2022) s tim da su ciljne grupe organizacije domaćini iz tzv. zemalja u širenju (Widening Countries). Cilj je da se poboljša kreativni i inovativni potencijal istraživača sa doktoratom koji žele da steknu nove veštine kroz naprednu obuku i međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku mobilnost. ERA postdoktorske stipendije, kao i MSCA postdoktorske stipendije, otvorene su za izvrsne istraživače bilo koje nacionalnosti.

Uslovi za organizaciju domaćina:

  • Mora biti iz neke od tzv. zemalja u širenju (Widening Countries).

Uslovi za istraživače:

  • Kao i za MSCA postdoktorske stipendije, istraživači moraju posedovati doktorsku diplomu i najviše 8 godina istraživačkog iskustva od datuma dobijanja diplome. Mogu biti bilo koje nacionalnosti, ali ne smeju boraviti ili obavljati svoje aktivnosti u zemlji korisnika odnosno u organizaciji domaćinu za odlaznu fazu duže od 12 meseci tokom 36-mesečnog perioda neposredno pre roka za poziv. Istraživači koji žele da se reintegrišu iz treće zemlje moraju ili da imaju sedište u trećoj zemlji u trenutku prijave, ili da su prešli direktno iz treće zemlje u državu članicu EU ili pridruženu zemlju HE u poslednjih 12 meseci pre roka za poziv. Ostale uslove pogledati u Radnom programu

Prijavljivanje:

  • Prijave zajednički predaju istraživač i institucija iz akademskog ili neakademskog sektora iz jedne od zemalja sa pravom učešća.

Dodatni uslovi:

  • Posebni uslovi podobnosti primenjuju se na MSCA postdoktorske stipendije u istraživačkim oblastima obuhvaćenim Euratom-ovim programom za istraživanje i obuku 2021-2025.
  • Sve oblasti istraživanja su pogodne za finansiranje.
  • Predlozi projekata koji su u prethodnim pozivima HE predati a nisu dobili ocenu veću od 70%, neće biti razmatrani u narednom pozivu.
  • Svaki istraživač može da prijavi samo jedan projekat.
  • Institucija mora da zaposli istraživača tokom projekta.

Budžet za ceo poziv:

  • 8 miliona EUR

Budžet po projektu: zavisi od broja meseci (person-months), po principu jediničnih troškova

Korisni linkovi: