Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Furthering food systems science and federating researchers across the European Research Area

Rok za prijavu: 6. oktobar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-02

Tema: Ciljevi ovog poziva su:

 • inovacije koje će obezbediti održivu ishranu i ishranu za sve; novi načini da se ispune ciljevi Zelenog dogovora, uspostave međusektorski prioriteti, uspostavi znanje kao legitiman igrač/pokretač u javnoj raspravi, ubrza naučni napredak, redizajnira sistem poljoprivrede kako bi mogao da se nosi sa nepredviđenim sistemskim šokovima, i razviti pametnu diversifikaciju;
 • transformacija sistema ishrane, koja postiže zajedničke koristi za ishranu i zdravlje, ublažavanje i prilagođavanje klime, životnu sredinu, biodiverzitet, cirkularnost, inkluziju i ukupnu održivost;
 • novo razumevanje o tome kako i u kojoj meri se takva transformacija može katalizovati i održati dugoročno, i kako se rezultirajući kompromisi mogu ublažiti;
 • novi uvidi, metode i alati za procenu i upravljanje potpunom sistemskom složenošću sistema hrane i njihovim višestrukim pokretačima, njihovom dinamikom i pitanjima i mogućnostima koje se na njih odnose;
 • načini za merenje učinka sistema hrane u sve tri dimenzije održivosti, koji mogu pružiti obaveštenije odluke, donošenje politika i implementaciju.
 • povećanje naučnog razumevanja sistema hrane, posebno njihovih sistemskih aspekata, u pogledu njihovog funkcionisanja i kako ih transformisati radi zajedničke koristi i minimiziranja kompromisa.
 • angažovanje akademske zajednice i neophodnih aktera iz nauke, inovacija i šire, koji mogu pružiti neophodne naučne metodologije i pristupe za podršku kreatorima politike pri sprovođenju složenih transformacija u praksu.
 • uspostavljanje široke interdisciplinarne mreže istraživača, naučnika, univerziteta i istraživačkih centara koji pokrivaju široku raznolikost disciplina vezanih za prehrambene sisteme, kao i onih koji se bave složenim sistemima, kako bi se unapredila sistemska nauka u ovoj oblasti.
 • ojačano evropsko istraživačko područje za transformaciju prehrambenih sistema radi zajedničke koristi.

Minimum konzorcijuma:

 • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Dodatni uslovi za učešće:

 • Predlozi moraju da koriste pristup sa više aktera.

Indikativni budžet za ceo poziv:  17 miliona evra

Budžet po projektu: oko 6 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 3

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava