Objavljen poziv u okviru programa Horizont Evropa - Tools to measure and stimulate activity in Brain Tissue

ID poziva: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-02

Rok za prijavu: 27. oktobar 2021. godine (17 časova po briselskom vremenu)

Tema: EIC Pathfinder izazovi imaju za cilj da grade na osnovu novih, najsavremenijih pravaca u nauci i tehnologiji, da uzbune naučno polje i tržište ili stvore nove mogućnosti realizacijom inovativnih tehnoloških rešenja zasnovanih na istraživanju i razvoju sa visokim rizikom / dobitkom.

Poziv Tools to measure and stimulate activity in Brain Tissue ima za cilj sledeće ishode:

  • Izrađen kompletan uređaj sa jedinstvenim karakteristikama, kao što su npr. ciljanje trenutno nelečenog poremećaja, minijaturizacija bez presedana, pružanje povratnih informacija o nadgledanju i stimulaciji zatvorene petlje (sa malim kašnjenjem), veoma niska potrošnja energije, niska / umerena invazivnost (da je npr. kompatibilna sa implantacijom koja se vrši endoskopskom tehnikom), visoka rezolucija, održivost, itd.; ili
  • Novi ili novonastali fizički princip ili metodologija koji bi mogli da budu osnova za buduće tehnologije izučavanja i / ili stimulacije mozga, sa jasnim i merljivim prednostima. Fokus je na tehnikama koje mogu pružiti podatke o funkciji mozga bez presedana ili koje omogućavaju modulaciju moždane aktivnosti u terapeutske svrhe ili povezivanje mozga i računara.

Uslovi za konzorcijum: Najmanje tri partnera iz država članica EU ili pridruženih zemalja Horizontu Evrope. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Pravo na učešće imaju univerziteti, istraživačke organizacije, mala srednja preduzeća, novoosnovana preduzeća, fizička lica.

Indikativni budžet za ceo poziv: 132 000 000 EUR

Budžet po projektu: do 4 000 000 EUR

Stopa finansiranja: 100%

Korisni linkovi: