Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa: Cohorts united against COVID-19 variants of concern

Evropska komisija poziva na razvijanje kohorti i mreža koje bi omogućile širenje stečenih znanja i rešenja u borbi protiv virusa SARS-CoV-2 /COVID-19, kao i prevenciju budućih pandemija.

Rok za prijavu: 6. maj 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02

Tema: Ovaj poziv ima za cilj podršku aktivnostima koje omogućavaju ili doprinose razvoju velikih kohorta i Covid-19 mreža širom sveta. Predlozi u okviru ove teme treba da su usmereni, prilagođeni i da doprinose svim sledećim očekivanim ishodima:

  • Doprinošenje boljem razumevanju globalne cirkulacije trenutnih i novih SARS-CoV-2 varijanti i njihovih karakteristika; davanje preporuka za najbolje strategije za kontrolisanje širenja virusa, kao i za optimizirano kliničko lečenje i lečenje pacijenata zaraženih virusom Covid-19.
  • Doprinos proceni uticaja varijanti virusa Covid-19 na različite vakcine i strategije vakcinacije; informacije o najboljim mogućnostima vakcine i lečenja.
  • Praćenje pojava novih varijanti, rasvetljavanje uticaja različitih varijanti na prenosivost i težinu bolesti Covid-19, uključujući i dugoročne posledice nakon infekcije.
  • Uspostavljanje regionalnih i međunarodno povezanih strateških kohorta koje se mogu brzo usmeriti ka istraživanju novih zaraznih bolesti.
  • Dugoročni doprinos regionalnim i međunarodnim mrežama za spremnost za pandemiju, kako bi se na globalnom nivou pandemije u budućnosti brzo rešile.

Očekuje se da će se predlozi predati u okviru ovog poziva nadovezati na postojeće velike, regionalne ili međunarodne kohorte širom sveta i / ili uspostaviti nove. Ove kohorte bi trebalo da imaju za cilj brzo unapređivanje znanja o SARS-CoV-2 i njegovim novim varijantama, sa ciljem razvijanja strateških preporuka za efikasnu kontrolu i prevenciju infekcije. Regionalne ili međunarodne kohorte bi trebalo omogućiti brzu i doslednu procenu pojave i širenja novih varijanti u različitim delovima sveta. Oni bi trebalo da doprinesu boljem razumevanju njihove prenosivosti, virulencije i patogenosti.

Pravo učešća za zemlje: države članice Evropske unije; pridružene zemlje Horizonta Evrope i zemlje sa niskim i srednjim prihodima.

Uslovi za konzorcijum: Konzorcijum mora obuhvatati najmanje jedno nezavisno pravno lice sa sedištem u državi članici EU i još najmanje dva nezavisna pravna lica sa sedištem u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama Horizonta Evrope i zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Budžet: Komisija smatra da je očekivan budžet za ovakve projekte između 7 000 000 i 10 000 000 EUR.

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

Priručnik za prijavu

Opšti primer projektne prijave

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava

Osnovne informacije za klinička istraživanja u okviru HE programa

Horizont Evropa radni program: zdravlje

Horizont Evropa radni program aneksi