Otvoren pilot poziv u okviru Inicijative za izgradnju inovacionih kapaciteta za visoko obrazovanje

Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) pokreće inicijativu za izgradnju inovacionih kapaciteta za visoko obrazovanje. Nova inicijativa ima za cilj ostvarivanje punog inovacionog potencijala visokoškolskih ustanova time što će povećati njihov preduzetnički i inovacioni kapacitet i integrisati ih u najveći evropski inovacioni ekosistem.

Rok za prijavu: 25. maj 2021. godine
 

Tema: Inicijativa Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) i njegove Zajednice za znanja i inovacije pomoći će visokoškolskim ustanovama širom Evrope da ojačaju svoju sposobnost za inovacije. Preciznije, inicijativa ima za cilj da podstakne ove institucije da sagledaju sopstvene prakse i razviju konkretne akcije koje će povećati uticaj njihovih inovacionih i preduzetničkih aktivnosti na lokalne i regionalne ekosisteme. Odabrani projekti dobiće stručno podučavanje i finansiranje od Zajednice za znanje i inovacije EIT-a kako bi ih podržali u postizanju ovih ciljeva.

Aktivnosti podrške visokoškolskim ustanovama mogu se usredsrediti na nekoliko tema, uključujući:

 • Negovanje institucionalnog angažmana i promena
 • Jačanje partnerstava između visokoškolskih, poslovnih i istraživačkih organizacija
 • Razvoj usluga za inovacije i poslovnu podršku
 • Poboljšanje kvaliteta preduzetničkog obrazovanja
 • Stvaranje i širenje znanja

U Aprilu će biti održan webinar koji ima za cilj da detaljnije predstavi Inicijativu za izgradnju inovacionih kapaciteta za visoko obrazovanje, pilot poziv za podnošenje predloga projektnih prijava, uslove za ispunjavanje uslova, procenu, administraciju, kao i smernice o tome kako da definišete svoj akcioni plan za inovacionu viziju. Zainteresovani mogu prisustvovati webinaru 14. aprila u 13.30 časova ili 15. aprila u 10 časova.


Ko se može prijaviti: Visokoškolske ustanove (sa važećom Erazmus poveljom za visoko obrazovanje) i njihova pridružena lica (ako postoje) kao potpuni ili pridruženi partneri; javna ili privatna, mala, srednja ili velika preduzeća (uključujući društvena preduzeća); istraživački instituti; javne institucije na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou; posredničke organizacije ili udruženja koja predstavljaju institucije visokog obrazovanja.


Pravo učešća: Države članice Evropske unije, uključujući njihove najudaljenije regione, prekomorske zemlje i teritorije; pridružene zemlje Horizonta Evrope odnosno Horizonta 2020 i zemlje sa niskim i srednjim prihodima.


Konzorcijum: Konzorcijum se mora sastojati od najmanje četiri organizacije, i to najmanje tri visokoškolske institucije iz triju različitih zemalja, od kojih:

 • jedna visokoškolska ustanova mora biti koordinator.
 • najmanje dve druge visokoškolske ustanove moraju biti punopravni partneri.
 • najmanje jedna visokoškolska ustanova mora biti postojeći partner Zajednice znanja i inovacija Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.
 • Većina visokoškolskih ustanova neće biti partneri Zajednice znanja i inovacija Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.
 • Najmanje jedna organizacija mora biti organizacija za pružanje stručnog obrazovanja, organizacija za istraživanje i tehnologiju , malo ili srednje preduzeće, start-ap preduzeće (npr. SOO organizacije, RTO, MSP i novoosnovana preduzeća). Ove organizacije mogu biti punopravni partneri ili pridruženi partneri.


Uslovi za visokoškolske ustanove:

 • Najviše rukovodstvo visokoškolske ustanove  mora potpisati  „Pismo  o preuzimanju obaveza“.
 • Moraju biti uključena najmanje dva fakulteta ili dva departmana u okviru svake od visokoškolskih ustanova u podnošenju prijave i sprovođenju izabranih visokoškolskih projekata.
 • Dekan ili šef departmana svakog od fakulteta ili departmana koji učestvuju mora potpisati  „Pismo o preuzimanju obaveza“.


Budžet: Maksimum finansiranja po projektu je 1 200 000 EUR. Tokom faze 1 biće dostupno finansiranje do 400 000 EUR po konzorcijumu, a za fazu 2, vodeću, biće dostupno do 800 000 EUR.


Trajanje projekta: 24 meseca podeljenih u fazu 1 (jul 2021 ‒ decembar 2021) i fazu 2 (januar 2022 ‒ jul 2023)


Korisni linkovi:

Zvanični poziv

Zvanični sajt za prijavu

Informativni list

Prijavni formular za prvi datum održavanja webinara

Prijavni formular za drugi datum održavanja webinara