Otvoren poziv Fonda za inovacionu delatnost - Program saradnje nauke i privrede

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

Kroz ovaj Program Fond za inovacionu delatnost pruža finansijsku podršku inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije.

Rok za podnošenje prijava: 29. april 2021. godine do 15 časova.

Iznos finansiranja:

 • do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane mikro i malih kompanija, odnosno do 60% ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane srednjih kompanija
 • najmanje 30% ukupno odobrenog budžeta za projekte predložene od strane mikro i malih kompanija, odnosno najmanje 40% ukupno odobrenog budžeta za projekte predložene od strane srednjih kompanija, obezbeđuje Podnosilac Prijave

* Minimum 30% sredstava granta (tj. sufinansiranja koje bi Fond dodelio projektu) mora biti opredeljeno u Budžetu Projekta kao naknada za projektne aktivnosti koje sprovodi naučno-istraživačka organizacija (ili organizacije) u okviru konzorcijuma.

Uslovi za konzorcijum:

 • najmanje jednog mikro, malo ili srednje privredno društvo i najmanje jedna javna naučno-istraživačka institucija;
 • najviše pet članica

Oblast/ sektor - projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije ili industrijskog sektora

Dokumentacija za prijavljivanje projekata:

 • Izjava Podnosioca prijave;
 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija  projekta;
 • Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (Environmental Screening Questionnaire  ESQ);
 • Biografije glavnog osoblja koje će biti angažovano na projektu (maksimum 5).
 • Finansijski izveštaji Glavnog Podnosioca prijave za poslednju primenljivu godinu.

Odobreni troškovi:

 • Ljudski resursi (zaposleni Glavnog Podnosioca Prijave i drugo osoblje direktno plaćeno sa računa projekta – može uključivati sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na Projektu);
 • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju (iznajmljivanje kancelarije i radionice, trošak električne energije, knjigovodstvene usluge i računovodstvo i pravne usluge) do 2% ukupnog budžeta projekta;
 • Naknada za članove konzorcijuma (ne računajući Glavnog podnosioca Prijave);
 • Eksterne usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
 • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
 • Poslovno savetovanje (maksimum 20% Odobrenog Budžeta Projekta; razvoj poslovanja, istraživanje tržišta);
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

Trajanje projekta: do 24 meseca

Način prijave: putem Fondovog internet portala (na engleskom jeziku)

Korisni linkovi