Otvoren poziv u okviru CEI programa - Know‐How Exchange Programme (KEP)

Program za razmenu znanja (Know‐How Exchange Programme KEP) je razvojni instrument čiji je cilj podrška transferu znanja sa organizacija u EU na zemlje koje nisu članice EU. Program se zasniva na pretpostavci da se ekonomski razvoj u zemljama van EU može ojačati prenosom najboljih praksi i merila koja već postoje u naprednijim ekonomijama. Sufinansiranjem projekata izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći, KEP nudi grantove institucijama koje su voljne da podele svoje iskustvo sa svojim partnerima u državama članicama CEI koje nisu članice EU, pomažući im tako da napreduju na svom putu ka standardima i politikama EU.

Poziv: CEI Know‐How Exchange Programme (KEP)

Rok za prijavu: 13. novembar 2020. godine

Tema: Opšti cilj ovog poziva je da doprinese razvoju regiona Centralno-evropske inicijative (CEI), jačajući socijalnu koheziju i ekonomsku dinamiku, istovremeno razvijajući saradnju među državama članicama CEI.

Minimum uslova za konzorcijum: najmanje dva partnera po predlogu - najmanje jedan provajder znanja i jedan korisnik znanja.

Uslovi učešća za provajdere: država članica EU CEI - Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunija, Slovačka Republika i Slovenija. Sledeće vrste institucija mogu biti prihvatljive kao provajderi: svi organi javnog i privatnog sektora (ne pojedinci), međunarodne i nevladine organizacije koje deluju u javnom interesu, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, obrazovne / istraživačke institucije i ekološke organizacije.

Uslovi učešća za korisnike: institucije registrovane u državi CEI koja nije članica EU - Albanija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Ukrajina.

Dozvoljene aktivnosti: obuke na radnom mestu, radionice, studijska putovanja, pomoć u pripremi strateških dokumenata (npr. razvojni planovi, reforme, strateške studije itd.), prenos tehnologije, tehnička pomoć, i slično.

Vrste troškova: grant se može zatražiti za bilo koju vrstu troškova povezanih sa implementacijom projekta.

Stopa finansiranja i budžet: Bespovratna pomoć dodeljena u okviru ovog poziva ne može preći 50% ukupnih troškova datog projekta, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava dodeljen jednom projektu ne može preći 40 000 EUR. Bilans se finansira iz sopstvenih sredstava projektnih partnera ili iz drugih izvora, uključujući in-kind doprinose.

Budžet poziva: 180,000 EUR

Korisni linkovi: